7
No hakilang gar ta Kalou ta ira 144,000
Ma namur ta kaikek ra linga, iau ga nanaas ma ihat na angelo dal ga tur taar ta ira aihat na ngusuna no ula hanua. Dal ga palim kahai tar ira aihat na matana dadaip waing pataia ta dadaip pa na puh no ula hanua bia no tes ma ira ina dahai. Iau ga nanaas ma tiga mes na angelo ga hanuat marau ra kasakesa i la hanhanuat makaia. Ma ga kap tiga hakilang tano lilona Kalou. Ga tatau ma ra tamat na ingana tupas ira aihat na angelo ing Kalou ga tar ra dadas ta dal wara halhaliarei no ula hanua ma no tes mah. No angelo ga tangai, “Waak mutal haliarei no ula hanua ma no tes ma ira ina dahai, tuk taar bia mehet na luena bul ra hakilang gar tano nudahat God ta ira punare diet ira nuna tultulai.” Ma di ga hasasei iau tano winawas uta diet ira mataniabar ing di ga bul no hakilang gar ta Kalou ta ira punare diet bia 144,000. Ma diet makaia nalamin ta ira sangahul ma irua na huntunaan ta Israel. 5-8 Di ga bul no hakilang ta ira sangahul ma irua na arip na mataniabar tiga tiga huntunaan: Iuda, Ruben, Gat, Aser, Naptali, Manase, Simion, Lewi, Isakar, Sebulon, Iosep, ma ne Benjamin.
Ira angelo ma diet ing diet ta hirua tano tamat na tirih
Namur ta iakan, iau ga nanaas, ma tiga tamat na mataniabar! Taia ta tikai pa gaar tale wara waswas diet bakut. Diet makaia ta ira kaba mangana palatamainari, ma kaba hanua ma kaba huntunaan ma kaba nianga. Ma diet ga tur taar manaluai tano tamat na kinkinis na warkurai ta Kalou ma kaia ra matmataan tano Nat na Sipsip. Ma diet ga sigam tar ra palpalana sigasigam ma diet ga palim tar ra pakana baibai. 10 Ma diet ga kukula ma ra tamat na inga diet hoken: “A harhalon i la hanhanuat makaia tano nudahat God nong i la kis taar tano nuna tamat na kinkinis na warkurai, ma makaia mah tano Nat na Sipsip!” 11 Ma ira angelo bakut diet ga tur luhutanei tar no tamat na kinkinis na warkurai ma ira kaba tamat ma ira aihat na lilona linga mah. Ma diet ira angelo diet ga puka napu, diet gaam satudu manaluai tano tamat na kinkinis na warkurai ma diet gaam lotu tupas Kalou, diet gaam tangai hoken:
12 “Mehet haut ta ira numuat nianga!
Da pirlat no nudahat God!
A minamar i kis tana ma a tena mintota ia!
Da tanga tahut tana ma da ruu ia!
Ira dadas, ma ira baso a nuna no nudahat God hathatikai!
Amen!”
13 Io, tikai ta ira kaba tamat ga tiri iau, “Siga kaiken ra mataniabar diet sigam tar ra palpalana sigasigam? Ma diet hanuat maha?”
14 Iau ga balu ia, “Nugu watong, pa iau nunurei. Uga, u nunurei tar.”
Io, ga tangai tagu, “Kaiken ra mataniabar ing diet hanuat makaia nalamin tano tamat na tirih. Ma diet gata gis hapalpalaan ira nudiet sigasigam ma no gapina no Nat na Sipsip. 15 Diet ga gil hoken hua diet gi tur manaluai tano tamat na kinkinis na warkurai ta Kalou ma diet la tartaram tana ra bung ma ra kasakesa mah narako tano nuna hala na lotu. Ma nong i la kis taar tano tamat na kinkinis na warkurai na kis tikai ma diet ma na balaurei bat diet. 16-17 Pa diet na taburungan ma pa diet na maruk balin. No matana kasakesa, bia ta mangana mamahien mah pa na rang um diet kanong no Nat na Sipsip nong i la kis taar nalamin tano tamat na kinkinis na warkurai na balaurei diet ma na lam diet ukaia ta ira puat ing i la tartar ra nilon. Ma Kalou na ros sei ira palona mata diet.”