8
No Nat na Sipsip i papikai sei no len ma irua na bulbulut
Ma bia no Nat na Sipsip ga papikai sei no len ma irua na bulbulut, pa di ga hadadei aram ra mawai ra ingana ta tiga linga tiga sibana pakana bung. Io, iau ga nas um ira len ma irua na angelo ing diet la tur taar ra matmataan ta Kalou. Ma di ga tar ra len ma irua na tahur ta diet.
Ma tiga mes na angelo ga hanuat. Ga palim tiga linga na gol di la tuntun ira kaabus i sangina timaan tana. Io, ga hanuat gaam tur hutatei no suuh na tun hartabar nong di ga gil ia ma ra gol. Ma di ga tar ra haleng ta kaikek ra mangana kaabus tana bia na bul tikanei ma ira sinsaring ta ira mataniabar gar ta Kalou aram naliu tano suuh na tun hartabar nong i tur taar manaluai tano tamat na kinkinis na warkurai. Ma ira mis ta ira kaabus tikai ma ira sinsaring nudiet ira mataniabar gar ta Kalou ga hanhut makaia ra limana no angelo uram ra matmataan ta Kalou. Ma no angelo ga kap lah ira laklakit makaia ra suuh na tun hartabar gaam hahung no linga di la tuntun ira kaabus i sangina timaan tana ma ga sei tar tano ula hanua, gaam par ma ga hila ma ga kunakunar.
Ira angelo diet puh ira len ma irua na tahur
Io, ira len ma irua na angelo dal ga tagura wara puhpuh ira len ma irua na tahur.
No luena angelo ga puh no nuna tahur. Io, a iaah ma ra tua na ais tikai ma ra gaap ga bureng suur taar tano ula hanua. Io, tiga palpal tano ula hanua ga lulunga, ma airua taia. Ma hua mah ta ira ina dahai tano ula hanua. Tiga sibaan ga iaan ma airua pataia. Ma ira bilai na hura bakut ga iaan mah.
Ma no airua na angelo ga puh no nuna tahur. Ma tiga linga nong hoira tamat na uladih ga lulunga taar ma di ga tabikanei ia uras tano tes. Ma tiga sibaan tano tes ga kikios hoira gaap. Ma airua sibaan taia. Ma tiga palpal ta ira lilona linga na tes ga maat. Ma airua palpal, taia. Ma tiga sibaan ta ira waga ma ira mangana mon mah ga sakena. Ma airua pataia.
10 Ma no aitul a angelo ga puh no nuna tahur. Ma tiga tamat na tagul nong i lulunga taar hoira pok dakai ga puka laah maram ra mawai taar tiga sibaan ta ira taah ma ira puat. Ma pa ga haan taar ta ira airua sibaan. 11 Ma no hinsana no tagul bia, Maleana. Ma tiga sibaan ta ira taah ga mela, ma airua sibaan taia. Ma a haleng na mataniabar diet ga maat kanong diet ga mamai kaikek ra taah i mela.
12 Ma no aihat na angelo ga puh no nuna tahur, ma tiga sibaan tano matana kasakesa ga sakena, ma hua mah ta tiga sibaan tano teka ma tiga palpal ta ira tagul. Ma ira nudiet murarang ga gumaguma. Pataia ta murarang ta tiga pakana bung ra kasakes, ma ra bung mah hua.
13 Io, iau ga nanaas ma iau ga hadadei ra ingana tiga taragau ga pupunga aram ra mahua. Ma ga tatau ma ra tamat na ingana hoken: “Maris, maris, maris ta diet bakut ing diet kis taar tano ula hanua kanong i manga huteta um bia ira aitul a mes na angelo dal na puh ira nudal tahur!”