3
A mangana tunatuna sa ira lualua na lotu?
Io, iau ni tangai habal tiga nianga nong i tutuna sakit. Ma i tale bia da manga so no nudahat nurnur tana. Ma i hoken: ing bia siga tikai i nem bia na kap no kinkinis na lualua na lotu, io, i nem ra bilai na pinapalim. Na tahut bia tiga lualua na lotu na tiga mangana tunatuna hoken: taia tikai na tale bia na kilam ia bia i ta gil ira sakena; tikai mon no nuna hahina; na palai no nuna lilik; na balaurei timaan ira maukuana; ira mesa diet na ruu ia; a tena balbalak lah ira tunatuna; na petlaar wara hausur ira tunatuna; pa na tena minminom; pa na tena ngalngaluan ma senbia na matien na tunatuna; pa na tena hinarngangaar ma pa na tunatuna na sip kinewa. Na balaurei timaan no nuna haratamaan. Na balaurei ira natina bia diet na taram timaan ia, ma bia na gil hua, na gil tiga ngaas bia i tale bia da ruu ia. Ing bia tikai pai nunurei wara balbalaurei no nuna haratamaan, na balaurei bibihanei ira mataniabar na lotu gar ta Kalou? Ma pai bilai bia i sigara lilik pukus mon, kaba gi hatamat habal ia ma no warkurai nong ga karat Satan na karat mah ia. Ma tiga mangana tunatuna ia bia diet ing pa diet makaia tano lotu, diet na ruu ia ma kaba diet gi kilam ia bia i ta gil ra sakena ma na taba tano kuun ta Satan.
A mangana tunatuna sa ira tena harharahut na lotu?
Ma hua mah ta ira tena harharahut na lotu. A mangana tunatuna diet i tale bia da wariru ta diet. Pa diet na mangana tunatuna bia airua ira kamaria diet. Pa diet na tena minminom. Pa diet na tena sip kinewa. Diet na tur dadas ta kaikek Kalou i ta hapuasnei bia dahat nurnur. Ma bia diet tur dadas, diet na murmur ira magingin ing diet nunurei tar bia i tahut. 10 Da luena walar diet ma bia pataia ta linga i tur bat diet, io, da haut bia diet na papalim na harharahut. 11 Ma hua mah ta ira nudiet hahina. A mangana hahina diet i tale bia da wariru ta diet. Pa diet na pinpinas hagawai ta tikai; na palai ira nudiet lilik; diet na tutun ta ira linga bakut. 12 Ma ira tena harharahut, na tikai mon ira nudiet hahina. Diet na balaurei timaan ira nati diet tikai ma diet bakut ta ira nudiet hala. 13 Na tahut bia diet na gil timaan no pinapalim na harharahut kanong da ruu diet, ma kaikek ra mangana pinapalim na hadadas ira nudiet nurnur ta Iesu Karisito.
Dahat na mur Kalou hoeh
14 A tutun iau pakat ken ra linga ukaia taam senbia iau nem bia pa ni halis ma ni haan ukaia. 15 Iasen ing bia tiga linga i tur bat iau kaikek pa enaga hanuat gasien, io, iau pakat kaiken ra linga bia u naga palai ta ira mangana tintalen i bilai bia no haratamaan ta Kalou na mur. Ma iakano haratamaan ia ira mataniabar na lotu tano lilona God. Ma diet haruat ma ra kasong nong i hadadas ira tutun Kalou i hapuasnei. 16 Ma i manga palai bia ken ra tutun i tamat sakit. Kaiken ra tutun ga susuhai naluai ma senbia i ta hanuat puasa. Ma i lam dahat bia dahat na murmur Kalou. No suruna ta kaiken ra tutun i hoken:
Bia ga hanuat puasa, a tunatuna ia,
ma no Tanua ga haminis bia a takodasiana ia.
Ira angelo diet ga ngok tana,
ma ta ira huntunaan di ga warawai utana.
No ula hanua diet ga nuruan ia,
ma uram tano minamar naliu Kalou ga kap haut ia.