4
Ira tena hausur bisbis
No Tanua i hasahesa palai bia tano haphapataam ta ira pakana bung ari diet na tur talur kaikek ra tutun dahat nurnur tanai. Diet na mur ira tanua bisbis ma ira hausur ta ira sakana tanua. Kaiken ra hausur na hanuat makaia ta ira tena harbabo. I hoing bia di ga tun ira nudiet lilik ma ra mamahien, hua pa diet palai bia asa i sakena ma asa i bilai. Diet hausur ira mataniabar bia pa diet na tolai ma bia pa diet na ien aring mangana nian. Senbia Kalou ga hakisi kaiken ra nian waing dahat ira tena nurnur ing dahat nunurei ira tutun Kalou i ta hapuasnei, dahat naga luena tanga tahut uranai ma namur um dahat naga ien. I tale bia ni tangai hua kanong ira linga Kalou ga hakisi i bilai. Pa dahat na mola sei tiga linga. I tale bia dahat na taram lah ira linga bakut ing bia dahat tanga tahut uram naliu utanei. Ma i tale bia da gil hua kanong no nianga gar ta Kalou ma no magingin na sinsaring dir hinawas palai bia ken ra linga a gar ta Kalou, hua diet gi gamgamatien.
I tahut bia Timoti na luai timaan ira mataniabar na lotu
Ing bia u na tangai hapalainei kaiken ra linga ta ira tasim gar ta Karisito, io, uga tiga tahut na tultulai ta Iesu Karisito. U ta nurnur ta ira tutun Kalou i ta hapuasnei ma u ta murmur ira bilai na hausur. Io, u na haut lah kaiken ra tutun ma kaiken ra hausur bia naga hapatpatuan uga. Tur talur ira sakana pir ing pa na hatahutnei uga. Iasen hadadas uga ta ira linga gar ta Kalou waing ken ra linga na harahut uga wara murmur timaan Kalou. Bia tikai i hamamakan no palatamaina wara hinilau timaan, na harahut ia ta dahina mon. Iasen bia dahat murmur Kalou, iakan ra magingin na harahut dahat ta ira linga bakut kanong na harahut dahat tano nilon katin ma tano nilon mah nong na hanuat namur. Ma kaiken iau tangai i tutun sakit. Ma i tale bia da manga so no nudahat nurnur tana. 10 Io, dahat manga dadas kanong dahat kis kahai ma ra nurnur tano nudahat lilona Kalou. Ia no Tena Harhalon ta ira tunatuna bakut, iasen tutun sakit na halon ira tena nurnur.
11 U na hausur ira mataniabar ta ken ra linga ma u na tangai hadadas ta diet bia diet na taram. 12 Pau na haut lah tikai bia na nas habulbul uga kanong a marawana mon uga. Iasen u na haminis habal uga ta ira tena nurnur hoing tiga bilai na tunatuna ing diet na nem wara murmur. U na haminis habal uga ma ira num nianga ma ira num tintalen. Ma hua mah ma no num harmarsai, no num nurnur, ma ira num gamgamatien na magingin. 13 U na balaan wara waswas ira pakpakat ta Kalou ra matmataan na haruat. U na balaan mah wara warawai ma wara hauhausur ira mataniabar tuk taar bia ena hanuat. 14 Waak u lilik tatohun tano hartabar nong ga hanuat taar taam makaia ra nianga ta ira poropet tano pakana bung ing ira lualua na lotu diet ga bul ira lima diet naliu taam. U na papalim ma ia. 15 U na tar no num kidilona nilon bakut ta kaiken ra linga waing ira mataniabar bakut diet na nas bia u tahtahuat timaan. 16 U na balaurei timaan habal uga, ma u na balaurei timaan mah no num hausur. U na gil haitnei kaiken ra linga. Ing bia u na gil hua u na halon habal uga ma diet mah ing diet hadadei uga.