5
Timoti na pir ira mataniabar na lotu hoing bia diet ira tasina
Waak u ngaluanei tiga patuana tunatuna ta tiga sakena. Senbia pir mon ia hoing bia am sus ia, ma ira marawana hoing bia a tasim diet. U na pir ira para hoing no pawasim. Ma ira gurar u na pir diet ma ra gamgamatien na magingin hokek bia a hininim.
Ira makosa tutun sena mon no lotu na balaurei
U na ruu ira makosa na hahina ing diet makosa tutun. Sen ing bia tiga makosa i mon natina, bia i mon tubuna, io, i tahut bia kaikek ra tubuna ma ira natina diet na luena gil baa ira nudiet bilai na magingin nalamin ta ira nudiet haratamaan at. I tahut bia diet na balu ra harharahut ta ira nudiet tata ma ira puasi diet. Ma diet na gil hua kanong iakan ra mangana magingin na haguama Kalou. No makosa tutun nong ia sena, taia tikai wara balbalaurei ia, io, iakanong ra makosa i ta kis kahai ma ra nurnur ta Kalou ma i sasaring hait ta ira kaba bungbung, ra kasakesa ma ra bung mah bia Kalou na harahut ia ta ira nuna sunupi. Ma sen, bia tiga makosa i nem bia na haguama mon no palatamaina, io, a tutuna bia i lon taar baa iasen i ta maat. Io, u na tangai hadadas uta kaiken ra linga mah ta ira mataniabar na lotu bia diet na taram, hua tikai pa na tale bia na kilam diet bia a mon magingin sakena ta diet. Ing bia tikai pai balaurei no nuna haratnaan at ma ira hinsakana mah, io, i ta haan talur ira tutun ta Kalou nong dahat nurnur tanai. Ma i manga sakena ta diet ing pa diet nurnur.
9-10 I tahut bia da bul halaka tiga makosa ta diet ira kaba makosa tutuna ing bia a mangana makosa hoken: bia a liman ma tikai na sangahul na tinahon ira nuna, bia i ta sakit mah, bia tikai mon no nuna tunana, bia ira mataniabar diet nunurei bia i gil ira bilai na harharahut, bia gata halan bulu, bia gata taram lah ira hasira, bia gata gis ira kaki diet ira mataniabar gar ta Kalou, bia gata harahut diet ing diet mon tinirih, bia gata gil haleng na bilai na harharahut.
11 Waak u bulbul halaka ira makosa ing pai tamat ira nudiet tinahon. Warah, kanong ing diet kilinganei ira mangana nemnem ta ira palatamai diet, pa diet na manga lilik ta Karisito, ma diet na nem bia diet na tolai. 12 Ma bia diet gil hua diet tur ra warkurai kanong diet ta kutus ira nudiet luena kukubus ta Karisito. 13 Ma pai iakanong sena mon. Ing diet la gotgota hurlabit taar ta ira mes na hala, diet hapataam bia ira nudiet pakana bung. Ma no linga i sakena ta iakanong, bia diet harpinas ma diet gotgota wara tangtangai ira sakana nianga uta ira linga gar na mesa. 14 Io, ta ira sigara makosa ing pai tamat ira nudiet tinahon, iau nem bia diet na tolai, ma diet na hatahuat bulu, ma diet na hahin na gilgil timaan hala, waing pa diet naga tar ta mahua ta ira ebar bia diet naga tangai hagawai dahat. 15 Io, iau tangai hoken kanong ari diet ta tapaskai laah wara murmur Satan. 16 Ing bia tiga tena nurnur na hahina i balaura makosa, io, i tahut bia na harahut diet. Ma pa na waak no lotu bia na pusak no tinirih na harbalaurai ta tiga makosa hua. No lotu na harahut diet ing diet makosa tutuna.
Dahat na nas mur timaan ira lualua
17 Ira lualua ing diet manga harahut timaan no lotu ma no nudiet kinkinis na lualua, io, da hatamat no nudiet kunkulaan. Ma iakan i manga tutuna ta diet ing diet manga ngarau wara pirpir ma wara hauhausur ira mataniabar. 18 Ma iakan i palai kanong ira pakpakat ta Kalou i tangai bia, “Waak u hishis no hana no bulumakau ing bia i paspaas sasei ira pala wit.” Ma tiga nianga i tangai, “I takodas bia da kul nong i papalim.”
19 Iasen bia airua bia aitul dal na kilam tiga lualua bia i ta gil ta sakena, ma dal na haut tikai, io, u na haut lah no nudal nianga. Ma ing bia tikai mon i kilam tiga lualua na lotu bia i ta gil ta sakena, waak u haut lah no nuna nianga. 20 Ma diet ira lualua um ing diet gil ra sakena, u na bor diet ra matmataan ta diet bakut waing diet ira mesa mah diet naga burut. 21 Ra matmataan ta Kalou ma Iesu Karisito tikai ma ira angelo ing gata pilak diet, iau tar iakan ra tamat na dadas na nianga taam hoken: u na palim hadadas kaiken ra nianga ma u na mur tiga ngaas sena mon ta ira mangana tunatuna bakut. Pau na kurei hagawai tari ma u na tur ma tari.
22 Waak u raurawan bia u na bul limaam naliu tiga tunatuna bia na hanuat tiga lualua na lotu. Kaba diet gi takun uga bia uga no burena ta ira nuna sakena. Ma senbia no num lon na gamgamatien. 23 Pau na mama taah sena mon, senbia u na kap ta da wain mah wara harharahut no balaam ma ira num minaset. 24 Ira sakana magingin tari i manga kis palai. Ma tano pakana bung bia diet ing diet ta gil kaikek ra sakena diet na tur ra warkurai, io, ira nudiet sakana magingin i ta luena puasa kaia ra warkurai. Ma senbia ira sakena ta ira mesa balik na hanuat palai namur. 25 Io, i hua mah ta ira bilai na magingin. Ira bilai na magingin i kis palai. Ma ira bilai na magingin ing pa diet kis palai pai tale bia kaikek ra bilai na magingin na susuhai.