6
Ira tena nurnur ing diet ira maris na tultulai
I tahut bia diet ira maris na tultulai diet na manga ruu timaan ira nudiet tamat waing taring pa na tangai hagawai no hinsa Kalou ma no nudahat hausur. Ma hua mah ta ira maris na tultulai ing ira nudiet tamat diet ta tena nurnur. Waak kaikek ra tultulai na lik bia, “No nugu tamat, a tasigu ta Karisito mon,” hua na lik hamamakan ia. Iasen na tahut bia na lik hoken: “No nugu tamat, a tena nurnur mah ia nong iau ni tar no nugu harmarsai tana.” Io, na manga papalim balik tana.
Ira tena hausur bisbis diet na hatahuat ra haleng na sakena
U na hausur ma u na pir ira mataniabar ta kaiken ra linga. 3-5 Ing bia tikai na hausur ma tiga mes na mangana hausur nong pai haruat ma ira bilai na tutun na nianga tano nudahat Watong Iesu Karisito, ma bia pai haruat mah ma ira hausur ta ira magingin wara murmur timaan Kalou, io, iakano tunatuna i hatamat habal ia ma pai nunurei ta linga. Senbia i nem bia na hargau uta ira nianga bia mon. Ma iakan pa na harahut. Na hagawai mon. Ma iakan ra mangana hargau na hatahuat ra lilik sakasaka, ra bala ngungut, ra tanga hagawai tikai, ra sakana lilik na hartakun, ma ra hargau hait nalamin ta ira tunatuna ing diet harhus sei ira tutun ta Kalou ma i ba ira nudiet lilik. Kaiken ra mangana tunatuna diet lik bia no magingin na murmur Kalou na harahut diet wara kapkap kinewa.
Iasen i tutuna balik bia no magingin na murmur Kalou na harahut dahat ing bia dahat bala matien ma dahat pai ngarau wara kapkap ta haleng linga tano ula hanua. Io, ing di ga kaha dahat, pa dahat ga kap ta linga ukai tano ula hanua, ma bia dahat na haan talur iakan ra ula hanua pa dahat na kap mah tiga linga. Iasen bia a mon nian ma a mon gile dahat, dahat na tangai bia i haruat kaiken. Ma senbia diet ing diet nem bia diet na watong tano kinewa, diet na puka taar ta ira harwalaam. Diet na taba ta ira mangana nemnem ta ira ul ba ing na hagawai diet. Ma kaikek ra nemnem na manga haliarei tutun at diet. 10 Iau tangai hua kanong no nemnem wara gaiana kinewa, ia tiga burena ta ira haleng na mangana sakena. Ma aring diet ta so no nudiet nemnem taar kaia, hua diet ta haan tapaka laah ta ira tutun dahat nurnur tanai ma diet ta hangungut habal diet ma ra tamat na ngunungut.
I tahut bia Timoti na mur ira bilai na magingin
11 Ma senbia uga, uga tiga tunatuna ta Kalou. U na hilau talur kaikek ra linga. Ma u na manga mur no takodasiana magingin, no magingin wara murmur timaan Kalou, no magingin na nurnur, no magingin na harmarsai hargilaas, no magingin na tuntunur dadas ta ira harwalaam, ma no magingin na matmatien. 12 U na harubu tano tahut na hinarubu haruat ma ira tutun dahat nurnur tanai. U na sangau lah iakano nilon hathatikai nong Kalou gata tau uga bia u na hatur kahai ia. Ma ga tau lah uga tano pakana bung u ga hapuasnei no num bilai na nianga palai tano num nurnur ra matmataan ta ira haleng. 13-14 Iau duan uga ra matmataan ta Kalou nong i tar nilon ta ira linga bakut, ma ra matmataan ta Iesu Karisito nong ga tar no bilai na hinhinawas palai taar ta Pontias Pailat, bia u na balaurei no nianga u ta hatur kahai ia. U na balaurei ia bia tikai pa na habilinga ia ma bia tikai pa na tangai hagawai ia. Ma u na gil hua tuk taar bia no nudahat Watong Iesu Karisito na hanuat puasa. 15 Ma na hanuat tano pakana bung at bia Kalou i nem bia na hanuat hua. Kalou nong i daan. Ia no kapawena Tena Warkurai. Ia no Tamat na King ta ira king bakut ma ia no Tamat na Watong ta ira watong bakut. 16 Ia sena mon nong pa na maat. Ma i kis tano tamat na lulunga nong pai tale bia tikai na haan huteta tana. Taia tikai pai sala nasnas baa ia ma pai tale bia na nas mah ia. Ia, da ruu ia, ma na kis na warkurai hathatikai.
Ira watong diet na harahut ira mataniabar
17 U na ianga dadas ta diet ing diet ta kap ra kinkinis na watong ta iakan ra ula hanua bia pa diet na latlaat ma pa diet na so no nudiet nurnur ta ira kinewa bia na hatahutnei diet. Pai tale bia tikai na so no nuna nurnur ta ira kinewa kanong pa na kis lawas. Senbia i tahut bia diet na kis kahai ira tahut na linga maram ta Kalou ma ra nurnur. Ia nong i manga tabar timaan dahat ma ira bilai na linga wara haguama dahat. 18 U na haragat diet bia diet na gil ira bilai na magingin ma bia diet na watong ta ira nudiet pinapalim na harharahut ma diet na tagura wara hartabar hargilaas. 19 Ing bia diet gil hua diet na tagurei nudiet ta tamat na bunbulaan wara unamur. Ma kaiken ra mangana bunbulaan na tur dadas. Na tahut bia diet na gil hua waing diet naga kap no nilon nong a tutun na nilon ia.
I tahut bia Timoti na tur talur ira sakana nianga bisbis
20 Timoti, ing Kalou gata nuruan tar taam, u na balaurei timaan. U na tur talur ira nianga bia ta iakan ra ula hanua. Ma ira nianga di sei wara turtur bat no hausur tutuna, u na tur talur mah ia. Kaiken ra mangana nianga di tangai bia a nianga ta ira tena mintota, senbia pai tutuna. 21 Aring diet ta tangai bia diet hatur kahai ken ra mangana nianga, hua diet ta siel laah ta ira tutun dahat nurnur tanai.
A harmarsai ta muat.