3
Ira tena sakena tano haphapataam ta ira pakana bung
Na tahut bia u na palai bia aring dadas na purpuruan na hanuat tano haphapataam ta ira pakana bung. Ira mataniabar diet na nem habal at diet ma diet na nem kinewa. Diet na hatamat habal diet ma diet na laalat. Diet na tangai hagawai ira tunatuna ma pa diet na taram ira adiet sus ma ira puasi diet. Pa diet na tanga tahut ta ira harharahut ma diet na tur talur ira nemnem ta Kalou. Pa diet na harmarsai hargilaas ma ing bia diet ngalngaluan pa diet na harbalaan balin. Diet na pinas hagawai ira tunatuna ma pa na tale diet bia diet na tur bat ira nudiet sakana sinisip. Diet na manga haliarei ira tunatuna ma diet na malentakuanei ira bilai. Diet na gil ra sakana hinasakit ta ira talai diet. Diet ira tena petbia ma diet ngen hoira tahut. Diet na nem bia diet na mur no ngaas wara kapkap gungunuama ma senbia pa diet na sip Kalou. Diet harbabo bia diet mur Kalou senbia diet mola sei no nuna dadas bia na laka ta ira nudiet nilon. U na tur talur kaiken ra mangana tunatuna. Ari ta diet, diet sala silsilhei ra ngaas bia diet na laka ta ira hala ta ira mataniabar. Ma diet sala lamlam habisbis ira mangana hahina ing pa diet palai ta ira tutuna Kalou i ta hapuasnei. Kaiken ra mangana hahina, ira nudiet sakana magingin i kubus kahai diet ma ira nudiet mangana sakana nemnem i sal diet bia diet na mur. Diet ira hahina diet sala sipsip bia diet na hausur ta ira tutun ta Kalou ma senbia pa diet tale bia diet na nas kilam kaikek ra tutuna. Ma kaikek ra tunatuna diet ianga bat kaikek ra tutuna hoing Janes ma ne Jamberes dir ga ianga bat Moses. Ma kaikek ra mangana tunatuna, i sakena harsakit ira nudiet lilik ma pai tutuna ira nudiet nurnur. Iasen pa na tahuat timaan ira nudiet pinapalim kanong ira tunatuna bakut diet na nas kilam ira nudiet pinapalim bia a ba na pinapalim mon hoing diet ga nas kilam ira pinapalim ta Janes ma Jamberes.
Timoti na palim hadadas no tutun na nianga
10 Ma senbia uga, u nunurei timaan ira nugu hausur, ira nugu tintalen, no burena ta ira nugu lilik, no nugu nurnur, no nugu magingin na tabuna ngalngaluan gasien, ma no nugu harmarsai. U nunurei tar bia iau ga tur dadas ta ira tinirih. 11 Ma u palai ta ira ngunungut ing ga haan tupas iau ma bia di ga hagawai iau hoeh. Ma u nunurei tar bia di ga manga haliarei iau aras Entiok ma Ikonium ma Listara. Iasen no Watong ga halon lah iau talur ira tinirih bakut! 12 Ma i tutuna bia diet bakut ing diet nem bia diet na mur timaan Kalou narako tano nudiet kinkinis ta Karisito da haliarei diet. 13 Senbia ira tena sakena ma ira tena harbabo, ira nudiet sakena na manga sakena sakit namur. Diet na lam habisbis lah taring tunatuna ma aring mesa diet na gil mah hua ta diet. 14 Ma senbia uga, u na gilgil at ira linga ing u gata hausur tanai ma ing u nunurei bia i tutuna. Ma u na gilgil hua kanong u palai bia siga diet ing diet ga hausur uga hua. 15 Ma u palai mah bia tur lah ing u ga nat na bulu u ga nunurei ira Halhaliana Pakpakat ing diet tale bia diet na hamadaraas uga tano harhalon nong dahat na kap ia ing dahat nurnur ta Iesu Karisito. 16 Kalou no burena ta ira nuna Pakpakat bakut. Ma i tale bia da papalim ma kaikek ra Pakpakat bakut wara hauhausur ira mataniabar ma wara pirpir tikai nong i gil ra sakena. Ma kaikek bakut diet haruat mah bia da hatakodas tikai manei, ma da hausur ira tunatuna manei uta ira magingin takodas. 17 Ma ira Pakpakat ta Kalou diet bilai hua, ing tiga tunatuna gar ta Kalou na manga tagura timaan wara gilgil ira tahut na pinapalim bakut.