4
1-2 Ra matmataan ta Kalou ma ta Iesu Karisito nong na kurei diet ing diet lon baa ma diet ing diet gata maat, iau tar iakan ra tamat na dadas na nianga taam. Iesu Karisito no Tamat na Lualua na hanuat wara warkurai, io hua, iau tar kan ra dadas na nianga taam ma i hoken: u na warawai ma no nianga ta Kalou. Ma u na tagura timaan bia u na warawai ta ira pakana bung bakut, bia diet nem bia diet na hadadei bia taia. U na hausur diet ma pau na ngalngaluan gasien ta diet. Ma ing u na hauhausur hua, u na lam ira nudiet lilik ta ira tutuna ta Kalou, u na pir diet ta ira nudiet sakena, ma u na haragat diet. Warah, kanong tiga pakana bung na hanuat bia ira mataniabar pa diet na nem bia diet na hadadei ira hausur tutuna. Taia. Diet na nem bia diet na murmur ira nudiet nemnem at. Io, diet na lam hulungai ira tena hausur ing na hausur diet ta ira mangana linga ing kaikek ra mataniabar diet manga nem bia diet na hadadei. Diet na mola bia diet na hadadei ira tutuna ta Kalou ma diet na sip bia diet na hadadei ira bisbis na pir. Iasen uga, u na balaurei timaan uga ta ira linga bakut. U na pusak ira ngunungut, u na ianga ma no tahut na hinhinawas, ma u na gil haruatanei ira pinapalim ing tiga tultulai ta Kalou na gil.
Iau tangai hua kanong i ta huteta bia ni haan talur iakan ra ula hanua. I manga huteta um hoing bia di ta burangai tar ira gapigu. Ma ira gapigu na ngan hoing ra hartabar na wain tupas Kalou. Iau ta harubu tano tahut na hinarubu haruat ma ira tutuna dahat nurnur tanai. Iau ta hapataam no harbusbus. Iau ta gil haruat ta ira tutuna dahat nurnur tanai. Io, no vuvu uta diet ing diet luai ta ira harbusbus i tagura taar utagu. Ma no Watong, no takodasiana tena warkurai, na tabar iau ma ia tano tamat na bung namur kanong i takodas no nugu nilon. Ma pataia bia iau sena mon. Na tabar mah diet ing diet manga nem no nuna hinanuat.
Pol ga hapalainei Timoti uta ira linga gata haan tupas ia
9-10 U na manga walar ma ra dadas bia u na hanuat gasien ukai tagu kanong Demas ga nem ira linga tano ula hanua katin ma ga haan talur iau uras Tesalonika. Keresen i ta haan u Galesia ma Taitus i ta haan u Dalmesia. 11 Luk sena mon um i ken tikai ma iau. U na lam mah Mak ing u na hanuat kanong i tale bia na harahut iau tano nugu pinapalim. 12 Iau ta tulei Tikikus u Epesas. 13 Ing u na hanuat ukai u na kap mah no nugu sigasigam nong iau ga waak pakis ia aras Troas tane Karpus. U na kap mah ira pakpakat. Ma u na harbalaurai timaan kaba gu luban ira pakpakat ing a tabi matana.
14 Aleksanda no tena pinapalim na gil linga ma ra baras ga manga hagawai iau. No Watong na balu tar tana haruat ma ira nuna gingilaan. 15 Ma uga mah, u na balaurei uga at tana kanong ga walar bia na tur bat no nudahat hausur.
16 No luena pakaan bia iau ga tur ra warkurai wara turtur bat ira hartakun taar tagu, io, taia tikai pa ga tur harahut iau. Diet bakut diet ga haan talur iau. Iau saring no Watong bia na lik luban sei ing diet gil hua. 17 Senbia no Watong ga tur tikai ma iau gaam hadadas iau, kaikek iau gaam petlaar bia ni ianga ma no tahut na hinhinawas bakut taar tano hanhadoda ta diet ing pai Iudeia diet. Ma no Watong ga halon iau talur ra warkurai na hinirua. 18 No Watong na halangalanga iau talur ira sakena bakut ma na lam timaan iau uram ra mawai tano nuna matanitu. Da pirlat ia hathatikai. Amen.
19 U na karo lah Pirisila ma ne Akuila ma no haratnaan tane Onesiporus. 20 Erastus i kis taar Korin ma iau ga haan talur Tropimus kaia Miletus kanong ga maset. 21 U na manga walar ma ra dadas bia u na hanuat kai naluai tano pakana bung na labur. Ubulus, Puden, Linus, Kolodia, ma diet bakut mah ira haratasin narako ta Karisito diet tula harkaro taam. 22 No Watong na kis tikai ma no tanuaam ma no nuna harmarsai na kis ta muat bakut.