15
No minat ma no tuntunut hut tane Krais no surno tano tahut na hininaawas.
Io, bar hinsaagu tane Krais iou sip be ni halilik mu tano tahut na hininaawas iou ga harpir ter ta mu ma ie. Ma ikino tahut na hininaawas iat nong mu ga kap usurane ma mu te tur ter tana. Ma ta ikin ra tahut na hininaawas God i halon mu ing be mu palim dit ira nianga iou ga pir ter ta mu. Ing be pata, mu te nurnur bia.
3-5  ++Hokakarek, ikino nong di ga ter ie tagu, iou ter bileng ie ta mu. Ma ikinong i manga tamat sakit, be Krais ga mat uta ira nudait sana tintalen hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange hobi, ma be di ga halala ie tano midi, ma be God ga hatut habaling ie tano aitul a bung hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange hobi bileng, ma be iga harapuasa ter tane Pita ma namur ta ira sangahul ma iruo na apostolo. Namur ta kikek iga harapuasa ter ta ira hinsaa dait tane Krais, ira nudi winawas i lake ra liman na maar. A haleng sakit ta di, di lon baak katiak ma sene be ari di te mat. +Io, namur bileng iga harapuasa ter tane Jemes, ma namur um ta di bakut ira apostolo.
+Ma namur ta di bakut iga harapuasa ter tagu, iou hoke tike hana bulu di ga kaho kaboh. +Ma i tale be ni tange hobi kinong iou no hansiksik ta ira kaba apostolo ma paile haruat tutuno iat be da kilam iou be tike apostolo kinong iou ga haragawai ta ira matanabar na lotu tane God. 10  +Ma sene God ga tabar bia mon iou ma no nuno harmarsai, kaie a mangana turadi iat mon iou hobi. Ma no nuno harmarsai pai gale tupas bia iou. Pata. Iou ga manga papalim dades ta di bakut, iesene pata be iou, no harmarsai nong God ga tabar bia mon iou ma ie ga papalim hobi. 11 Io kaie, be iou be di, mem bakut mem la harpir ma ikin ra hininaawas iat. Ma ikino nong mu ga nurnur tana.
No tuntunut hut tane Krais i hamanis be ira minat bileng, di na tut hut baling.
12 Iesene ing be mem la harpir be God ga hatut habaling Krais sukun ra minat, i tale hohaam be ari ta mu di na tange be pata ta tuntunut hut baling? 13 Be ing i tutuno be pata ta tuntunut hut baling sukun ra minat, io, Krais bileng um pai gale tut hut baling. 14 Ma ing be God pai gale hatut habaling Krais, ira numem harpir um a linge bia mon ma ira numu nurnur ite linge bia bileng. 15 Ma be i tutuno hobi be pata ta tuntunut hut baling ta ira minat, tike linge i tamat bileng ta ikinong, ma i horek, be ite tur palai be mem te harakale utane God kinong mem te hinawas be God ga hatut Krais sukun ra minat. Iesene ing be pai nale hatut habaling ira minat, io, a tutuno be pai gale hatut Krais. 16 Ikin i palai kinong be ing ira minat pai nale tut hut baling, io, Krais bileng pai gale tut hut baling. 17 Ma ing be God pai gale hatut habaling Krais, ira numu nurnur a linge bia. Ma mu kis ter iat baak ta ira numu sana tintalen. 18 Ma be i tutuno hobi, dong ing di te mat naramon tano nudi kinkinis tane Krais, di te hiruo um. 19 Ing be dait te nanahe ma ra nurnur tane Krais uta ikin ra nilon kira napu sene mon, io, a maris dait ta ira turadi bakut.
20 Iesene i tutuno iat be God ga hatut habaling Krais sukun ra minat ma be Krais no luaina nong i hatutuno be di ira mes na minat di na tut hut baling. 21  +Ma i palai hobi kinong no tintalen na minat ga hanawat, i burwana tike turadi mon, kaie no tuntunut hut sukun ra minat i hanawat bileng tike turadi mon. 22 Hokakarek, ira turadi bakut tano nudi kinkinis tane Adam, di mat. Hobi bileng di bakut tano nudi kinkinis tane Krais, di na lon huat baling. 23  +Iesene tiketike na lon huat baling haruat tano nuno pana bung iat. Krais no luaina ta di bakut. Namur, be Krais na hanawat, di ira nuno, di na lon huat. 24 Namur um no haphapatam na hanawat ma ta ikino pana bung Krais na ter ira linge tano nuno kingdom ter tane God no Tamana. Ma ne Krais na gil hobi ing ite paas hasur di bakut ing di te kap ra kinkinis na harkurai, di ira ut na harbalaurai, ma di ira mes na dades na lilie bileng. 25  +Na ngan hobi kinong a tutuno sakit Krais na kap no nuno kinkinis na harkurai tuk ter be na bul hanapu ira nuno ebar menapu ta ira lapara kakine. 26  +Ma no haphapatam ta ira nuno ebar ing di na hiruo hobi, no tintalen na minat. 27  +Ma i palai be na ngan hobi kinong hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange be, “Ite bul hasur ira linge bakut menapu ta ira lapara kakine.” Ma be i tange be ira linge bakut ite bul menapu ta ira lapara kakine, i palai be no pipilaina paile kaser bileng God, aie iat nong ga bul ira linge bakut menapu tane Krais. 28 Ma be God te gil kakarek ra linge bakut, namur um no Natine na kis ra hena ikino nong ga bul ira linge bakut menapu tana. Ma ina ngan hobi waing God nage harkurai ta ira linge bakut.
29 Ma be i tutuno be pata ta tuntunut hut baling, dong ing di kap ira baptais uta di ira minat, di na biha um? Ing be God pai nale hatut habaling iat um ira minat, ura biha ira matanabar di na kap baptais uta di ira minat? 30  +Ma mem bileng, ura biha be mem na kanan be mem na harsomane haitne ira harubaal? 31 Bar hinsaagu tane Krais, i hutate be ni hiruo ta ira kaba bungbung bakut. Iou sasalim be i tutuno. Be ing i tutuno be iou latlaat uta mu naramon tane Krais Jisas no nudait Watong, iou sasalim be i tutuno bileng be i hutate be ni hiruo hobi. 32  +Ing be iou mur ra mangana lilik ta ira turadi mon mekira tano ula hanuo ma iou ga harubu ma dong ing di hoke ira dades na raaia kira Epesas, i hatahutne iou hohaam? Ing be God pai nale hatut ira minat, “i tahut be dait na ian ma dait na mamo kinong maraan dait na mat.” 33 Waak be tikenong na lamus harara mu. Hoke di tange, “Ing be mu na harwis ma ira ut na sana, di na hagae ira numu tahut na tintalen.” 34 Mu na kap habaling ra palai na lilik hoke i takados be mu na gil hobi. Waak um mu gilgil ira sana. Iou tange hobi kinong ari ta mu pa dile nunure tutuno iat God. Ma iou tange hobi bileng ura hahirhir mu.
Ira palatamai dait na tut hut baling hohaam?
35 Iesene tikenong na tiri be, “I tale hohaam be ira minat di na tut hut baling? A mangana tamai di hohaam ing di na tut hut baling me?” 36  +U ianga hoke ra ba! Be u bus tike pat na dahe tano pu ma be paile mat baak pai nale kubur hut. 37 Ma be u la bubus, u bus no pat na dahe mon, hoke tike pat na wit be tike mes na linge. Paule bus no mangana tamaine nong na tahuat namur. 38 Iesene God i ter tana no mangana tamaine i sip be na ter ie tana. Ma i ter tike mangana tamaine ta ira mangana patna tiketike. 39 Ira tamainari bakut paile tike mangaan mon. Tike mangana tamai di ira turadi, a mes na mangana tamai di ira wawaguei, a mes iat ira mon ma a mes iat ira aen. 40 Ira linge tuma ra mawe a mon tamai di ma ing mekira ra pu a mon tamai di bileng. Iesene tike mangana minamar ta ira tamai di ira linge tuma ra mawe ma tike mes na mangana minamar ta ira tamai di ira linge mekira ra pu. 41 Tike mangana minamar tano kasasa, tike mes tano teka, ma a mes ta ira tiding. Ma ira minamar ta ira tiding i mes harbasie tiketike.
42 Na ngan hobi bileng tano tuntunut hut baling ta ira minat. No tamaine nong di bus ie na marato. Iesene be na tut hut baling, paile tale be na marato. 43  +Ing di bus ie a linge na mikmikiane. Ma ing i tut hut, a mon minamar tana. Ing di bus ie a tabaleswana ie. Ma ing i tut hut, a mon dades tana. 44 Ing di bus ie a mangana tamainari mekira napu. Ma ing i tut hut, a mangana tamainari tano Halhaaliena Tanuo. Ma ing be a mon mangana tamainari mekira napu, io, a mon mangana tamainari bileng tano Halhaaliena Tanuo. 45  +Hokakarek, di ga pakat tano nianga tane God be, “No luaina turadi Adam, God ga hakisi be a lilona ie mekira napu.” No mes na Adam, no haphapatam, nong i ter ra nilon ma no Tanuo. 46 Nong tano Tanuo paile huna hanawat, iesene be nong mekira napu, ma namur um, nong tano Tanuo. 47 No luaina turadi di ga gil ie ma ra kabus, kaie a gar na pu ie. No iruo na turadi metuma tano mawe ie. 48 Di ing tano pu, di haruat ma ikinong tano pu. Ma di ing tano mawe, di haruat ma ikinong metuma tano mawe. 49 Dait te tatalen hoke ikinong tano pu, kaie i tahut be dait na tatalen bileng hoke ikinong metuma tano mawe.
50 Ma no ngas utano linge iou tangtange ta mu, aie horek, be ikin ra mangana tamai dait a uret ma ra de i kis tana paile tale be na salo tano kingdom tane God. Hobi bileng, nong na marato pai nale salo tano katano be pata ta marato na linge kaia. 51-52  ++Mu hadado baak! Iou hinawase mu ta tike linge nong ga susuhai menalalie ma ite hanawat palai kakarek, be dait bakut pa dait nale mat iesene tano haphapatam ta ira pana bung ing no tahur na ianga dait na kikios haiah sakit hoke tikenong i hapula mata. No tahur na ianga hobi ma ne God na hatut ira minat ma paile tale be di na marato um. Ma dait, dait na kikios. 53  +Na ngan hobi kinong God te kure be nong ila marmarato na kikios ma pai nale tale um be na marato, ma nong i tale be na mat na kikios ma pai nale tale um be na mat. 54  +Ma tano pana bung be nong i marmarato na kikios ter ta nong paile tale be na marato ma no minat na kikios ter ta nong paile tale be na mat, io, no nianga tane God di ga pakat ie na hanawat tutuno horek be, “God ga hagae hababane no tintalen na minat ing iga paas hasur ie.”
55  +“Awei ra minat, i ham um no num baso ura papaas hasur ira num ebar?
Ma i ham um no num dades ura harding?”
56  +No harding tano minat, ira sana tintalen. Ma be di bul ra harkurai, io, kike ra harkurai i ter ra dades ta ira sana tintalen. 57 Iesene dait na tanga tahut tupas God. Tano nudait Watong Jisas Krais, God te ter ra baso ta dait be na tale dait ura papaas hasur ikin ra nudait ebar.
58 Io kaie, bar bilai na hinsaagu tane Krais, i tahut be mu na tur dades ma waak ta tike linge i hamagile mu. Mu na ter hakudulena haitne mu tano pinapalim tano Watong kinong mu nunure be pa mu le papalim bia tupas no Watong.
+ 15:3-5 Ais 53:5-12 + 15:3-5 Luk 24:34; Matiu 28:16-17 + 15:7 Luk 24:50 + 15:8 Apostolo 9:3-6 + 15:9 Epesas 3:8; 1 Timoti 1:15 + 15:10 2 Korin 11:23 + 15:21 Rom 5:12 + 15:23 1 Tesolonaika 4:16; Ninanaas 20:5 + 15:25 Matiu 22:44 + 15:26 Ninanaas 20:14 + 15:27 Sam 8:6 + 15:30 Rom 8:36 + 15:32 Ais 22:13 + 15:36 Jon 12:24 + 15:43 Pilipai 3:20-21 + 15:45 Stt 2:7 + 15:51-52 1 Tesolonaika 4:15-17 + 15:51-52 Matiu 24:31 + 15:53 2 Korin 5:4 + 15:54 Ais 25:8 + 15:55 Hos 13:14 + 15:56 Rom 7:13