16
Di na bul hulungan ira nudi barbarat hohaam, uta di ira matanabar na lotu ruma Ierusalem.
+Io, ma iou ura nianga utano numu bulbul hulungan ira barbarat uta ira matanabar tus tane God. Mu na gil hoke iou ga tange ta ira matanabar na lotu rusu Galesia be di na gil. Ira Sade tiketike mu na bulbul leise ta barbarat haruat ma ira numu kalkalat, mu nahula supi be mu na bul hulungan tano pana bung be ni hanawat. Ma be iou te hana tupas mu iou ni pakat ta hininaawas palai ma iou ni ter ta ira turadi ing mu na gilamis. Ma iou ni tule di tikai ma ira pakpakat be di na kap no numu hartabar utuma Ierusalem. Ma ing be i takados ter mon be iou ni hana bileng, io, di na tikai ma iou.
Pol ga hinawas palai utano nuno sinisip be na hana tupas ira Korin, ma uta ira hinana tane Timoti ma ne Apolos bileng.
+Ma be iou te hana sakit no katano Masedonia iou ni hana tupas mu. Ma iou tange hobi kinong a tutuno be iou ni hana utusu Masedonia. +Ma iou lik be i tale dak be ni kis halis dahine kaia ho mu, be iou ni kis hasakitne leise no tinohon na labur kaia. Io kaie, mu nage harahut iou tano nugu hinana be ing iou hanana uha. Iou paile kanan be ni nes mu kakarek ma ni kis basie te mon ma ni hana harsakit. Pata. Iou manga sip be ni kis lawas baak ma mu ing be no Watong na bala ter iou. 8-9  +Iesene iou ni kiskis kira Epesas tuk ter tano bung na Pentikos kinong a mon mahuo i taguro pane iou utano pinapalim a mon puspusno tana, ma a haleng kira di ura tutur bat iou.
10  +Ma be Timoti na hana tupas mu, iou sip be mu na bala leh ie be pai nale burte tike linge ing i kis nalamin ta mu. Kinong urah, aie bileng ila puspusak no pinapalim tano Watong ho iou. 11  +Io kaie, waak ta tikenong i nes hanapu ie. Mu na tur tule ie ma ra malum waing inage baling ukira ho iou. Ma iou tange hobi kinong iou kiskis kawase ie tikai ma ira tasi dait.
12  +Io, ma iou ura nianga utano tasi dait Apolos. Iou ga manga haragat ie be na tikai ma ira tasi dait tupas mu. Iga malok tutuno iat be na hana kakarek iesene na hana namur ing be a mon mahuo utana.
Pol ga haragat ira Korin be di na tur dades ma di na bul hanapu di ta ira bilai na ut na pinapalim.
13 I tahut be mu na harbalaurai ma mu na tur dades ta ira linge mu nurnur ine. Mu na balaraan ma mu na baso. 14 Ma mu na gil ira linge bakut ma ra harmarsai.
15-16  +Mu nunure ter be no hatatamana tane Sepanas, di ira luaina ta dong ing di ga lilik pukus tusu Akaia. Ma di te ter habaling di ura harahut ira matanabar tus tane God. Ma iou haragat mu, bar hinsaagu tane Krais, be mu na bul hanapu mu ta ira mangana turadi hobi ma ta ira turadi bakut ing di tur tikai ta ikin ra pinapalim ma di lala tana ma ra baso. 17 Iou laro utano hinanawat tane Sepanas ma ne Portunatus ma ne Akaikus. Paile tale be mu bakut mu na hanawat ukira ho iou iesene i nanaas be duhat kakarek duhat te kap no numu mahuo ura nesnes iou. 18 Duhat te hanunuhuan no nugu nilon ma ira numu bileng. Io kaie, i tahut be mu na nes kilam ira mangana turadi hobi be i takados be da urur ta di.
Pol ga haatne ira Korin.
19  +Ira matanabar na lotu ta ira tamtaman kira Esia, di haatne leh mu. Akuila ma ne Pirisila, dur tange ra bilai na haratne ta mu naramon tano nudait kinkinis tano Watong. Ma hobi bileng ira matanabar na lotu ing di la kiskis hulungan tano ngasia dur. 20 Ma ira hinsaa dait tane Krais kira, di haatne leh bileng mu. Mu na haatne harbasiane mu ma mu na gagawane harbasiane mu ma ra tahut na tintalen.
21 Aiou Pol, iou pakat ikin ra haratne ma no lumagu iat.
22  +Nesi tikenong paile sip no Watong, God na hagae tutuno iat ie. Watong, nu hilo!
23 No harmarsai tano Watong Jisas na kis tikai ma mu.
24 Iou ter no nugu harmarsai ta mu bakut naramon tane Krais Jisas. Tutuno sakit.
+ 16:1 Rom 15:25-26; 2 Korin 8:1-9 + 16:5 Apostolo 19:21 + 16:6 Rom 15:24 + 16:8-9 Apostolo 19:8-10; 2 Korin 2:12 + 16:10 1 Korin 4:17 + 16:11 1 Timoti 4:12 + 16:12 1 Korin 3:6 + 16:15-16 1 Korin 1:16 + 16:19 Apostolo 18:2,18,26 + 16:22 Galesia 1:8-9