2
Bar hinsaagu tane Krais, ing iou ga hana tupas mu ma iou ga harpir utano hininaawas tane God, iou pai gale hanawat hoke tike keskes na ut na nianga na minminanes. Iou ga harpir hobi kinong ing iou ga kis nalamin ta mu iou ga bul no nugu lilik be pa nile lilik ta tike mes na linge, iesene Jisas Krais ma no nuno minat tano ula kabai sene mon. +Pata ta baso tagu ing iou ga kis nalamin ta mu. Iou ga hanawat ma ra tamat na urur ma ra dinader. +Ing iou ga harpir ma iou hinawas palai ta ira pipilaina ta ira nugu nianga, io, iou pai gale halewen mu ma ra nianga na minminanes. Pata. No nugu hininaawas ga hamanis no dades tano Halhaaliena Tanuo. Ma iou ga harpir hobi waing ira numu nurnur pai nale suator ta ira minminanes gar na turadi mon iesene na suator tano dades tane God.
No Halhaaliena Tanuo nong i ter ra minanes ta ira turadi uta ira linge tane God.
Iesene mem iangianga balik ma ra mangana minanes nalamin ta di ing i matuko ira tanua di tupas God. Ma sene mem paile iangianga ta ira minminanes u katiak. Ma pata bileng ta ira minanes ta ira lilie kakarek ing di ura patpataam. Iesene mem la harpir ma ra minanes tane God nong ga susuhai nalalie ta ira turadi ma sene ite hanawat puasa kakarek. Ma ne God ga kukubus ter menalalie tano hathatahun ta ira linge bakut be ikino minanes na manga hatahutne dait. Pata ta tikenong ta di ira lilie tano ula hanuo kakarek pai gale nunure ikino minanes. Pata. Ing be di gor nunure ter, pa di gorle tut no tamat na Watong ter tano ula kabai. +I hokakarek no nianga tane God di ga pakat ie i tange,
“Ira linge tane God ing pata tikenong paile nes ma paile hadade ma paile nunure,
io, kakarek ra linge iat God te tagure uta dong ing di sip ie.”
10 Ma pa di gale nunure kinong God te hapuasne ter ie ta dait ma no Tanuana.
No Tanuo tane God i sisilih ta ira linge bakut. Tutuno sakit, i sisilih bileng ta ira linge tuma naramon tutuno iat tane God. 11 Ma ikin i palai kinong no tanuana tikenong, aie sene mon i tale be na manga nunure timaan ikino turadi. Ira mes na turadi pa dile tale. Hobi bileng, pata ta tike turadi i manga nunure timaan God, iesene no Tanuo tane God sene mon. 12 Pa dait le kap no mangana lilik tano ula hanuo. Pata. Dait te kap no Tanuo metuma hone God waing dait nage nunure ter be aso ing God te tabar bia dait me. 13 Ma kakarek ra linge ing mem la iangianga urie. Mem paile ianga ma ra mangana nianga ing mem te harausur ine ta ira minanes gar na turadi. Pata. Mem ianga ma ra mangana nianga ing no Tanuo ite hausur mem ine. Mem palpales ira pipilaina ta ira linge tano Tanuo. Ma mem gil hobi ma ra mangana nianga ing mem te kap mekaia hono Tanuo. 14 Nesi nong paile hatur kawase no Halhaaliena Tanuo paile bala leh ira linge ing i hanawat mekaia hono Tanuo tane God. Kinong urah, i lik be di a linge na ba. Ma paile tale be na palai ine kinong tikenong na nunure kilam kakarek ra linge ma no harharahut tano Tanuo. 15 Iesene nesi nong i hatur kawase no Halhaaliena Tanuo i tale be na nunure kilam ira linge bakut. Tike mes na turadi balik paile tale be na kure no tintalen ta ikino turadi be i tahut be i sana. 16  +I horek no nianga tane God di ga pakat ie i tange,
“Nesi gate tale be na nunure no lilik tano Watong?
Ma nesi i tale be na hausur ie?”
Iesene dait, dait hatur kawase no mangana lilik tane Krais.
+ 2:3 Apostolo 18:9; 2 Korin 10:1 + 2:4 1 Tesolonaika 1:5 + 2:9 Ais 64:4 + 2:16 Ais 40:13