3
Waak dait tur harpaleng kinong dait bakut gar tane Krais.
Ma pai gale tale iou be ni haianga mu hoke ira turadi ing di hatur kawase no Halhaaliena Tanuo. Pata. Iou ga nes be i tahut be ni haianga mu hoke ira turadi ing di mur ira tintalen mekira napu. Mu ga ngan hoke ira bana ta ira numu kinkinis naramon tane Krais. 2-3  ++Iou ga tabar mu ma ra tirina sus, pata be a dades na nian, kinong pa mu le taguro pane. Tutuno sakit, pa mu le taguro kakarek kinong mu murmur baak ira tintalen mekira napu. Ing mu harngangar harbasie ma mu nes kalak ira kinkinis gar na mes, i hamanis be mu baak mekira napu ma mu lolon hoke ira turadi ta ikin ra ula hanuo mon. +Kinong ing tikenong i tange be, “Iou mur Pol” ma tike mes balik be, “Iou mur Apolos,” io, i hamanis be mu ira turadi tano ula hanuo mon.
+Nesi um ikino Apolos? Ma nesi bileng ikino Pol? Airuo tultule mon dur ing mu ga nurnur ta ira nudur nianga. Mir bakut tiketike mir gil haruatne hoke no Watong te ter ta mir be mir na gil. Iou ga soso ma ne Apolos ga kapkapal. Iesene God ga hakuburuan. Io kaie, nong i soso ma nong i kapkapal, dur bakut a linge bia mon dur. Iesene nong i tamat, aie God nong i hakuburuan. +Nong i soso ma nong i kapkapal dur haruat mon. God na ter ra kunkulaan ta dur tiketike, haruat ma ira nudur pinapalim. Mir papalim tikai, mir ira iruo turadi tane God. Mu no lalong tane God. Mu no hala ing God ga gil ie.
10 Iou ga hatur ira kasong hoke tike keskes na ut na gil hala, haruat ma ing God ga ter tagu be ni gil hobi. Tike mes i pasum ira pinapalim ta kike ra kasong. Iesene i tahut be ira turadi bakut, tiketike, di na balaure be di na pasum habibihane ira pinapalim ta kike ra kasong. 11  +Kinong urah, paile tale tikenong be na hatur leh tike mes na kasong ta kike ite kis ter. Ma kike ra kasong, ne Jisas Krais iat mon. 12 Ari di na pasum ira pinapalim ma ra gol be ra siliwa be ira bilai na maririsuan na hot. Ari mes di na pasum ira pinapalim ma ra dahe mon be a tingari be a pagala bia. 13  +Ira mangana pinapalim so tiketike te gil na hanawat palai kinong ikino tamat na bung na hanawat ma ina hapalaine. A mon eh na hapalaine ira mangana pinapalim. Ma no eh iat na tun walar kike ra pinapalim ura hamanis be i tahut be i sana. 14 Ing be ira pinapalim a nuno ta tikenong pai nale do, ina kap ra bilai na kunkulaan. 15 Ing be no eh i tun hagae ira pinapalim a nuno ta tikenong, pai nale hatur kawase ta linge. Aie balik na lala tano haralon, iesene na ngan hoke be di res leh ie sukun ra kalamena eh.
16  +Hohaam, pa mu le nunure be mu no halhaaliena hala tane God ma be no Tanuo tane God la kis ter ta mu? 17 Ing be nesi tikenong i hagae no halhaaliena hala tane God, God bileng na hagae ie, kinong no nuno hala, a nuno tus ie ma i tur sisingen talur ira sasana. Ma mu iat, mu ikino hala.
18 Waak mu lamus habota ira numu lilik. Ing be tikenong ta mu i lik be a ut na minanes ie hoke no ula hanuo i nes kilam tikenong be a minaneswana ie, io, i tahut be na ba mon waing inage minanes tutuno. 19  +Kinong urah, aso ing no ula hanuo i nes kilam be a linge na minanes, a ba na linge mon ie tano ninaas tane God. Hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange, “God i hakuni ira ut na minanes ta ira nudi keskes na lilik iat.” 20  +Ma ira nianga tane God i tange bileng be, “No Watong i nunure ter ira lilik ta ira ut na minanes be a linge bia mon ie.” 21 Io kaie, waak be tikenong na sa butbut uta ira linge a turadi mon i tale be na gil kinong a numu ira linge bakut. 22 Pol, Apolos, Pita, ikin ra ula hanuo, a nilon, a minat, ira linge kakarek ma ing bileng namur, kike ra linge bakut a numu. 23 A gar tane Krais mu, ma ne Krais a gar tane God ie.
+ 3:2-3 Hibru 5:12-13; 1 Pita 2:2 + 3:2-3 1 Korin 1:10-11 + 3:4 1 Korin 1:12 + 3:5 Apostolo 18:4,11 + 3:8 Matiu 13:3-9; Epesas 2:20-22 + 3:11 Ais 28:16; 1 Pita 2:4-6 + 3:13 1 Korin 4:5 + 3:16 1 Korin 6:19; 2 Korin 6:16 + 3:19 Jop 5:13 + 3:20 Sam 94:11