4
Pol ga hakatom ira Korin be di na ru ira apostolo.
Io kaie, i tahut be ira turadi na nes kilam mehet be mehet mon aitul a tultule tane Krais ma be mehet ira itul a turadi ing God te bul ter no nuno pinapalim ta mehet be mehet na balaure timaan ira nuno linge ing iga susuhai nalalie ma kakarek ite hanawat puasa. +Ma kike ra mangana tultule hobi, tike linge i tamat, be di na gil haruatne hono sinisip tano nudi tamat i nuruan di hobi. A linge bia mon tagu be mu na nes murmur ira nugu tintalen be i tahut be i sana. Ma pata be tike tamat na linge tagu be ira turadi mon di na nes murmur iou haruat ma ira nudi mangana harkurai. Ma iou iat iou paile kure habaling iou be iou bilai be iou sana. Iou paile lik leh be iou te gil tike sasana, ma sene ikino mangana lilik paile hatutuno be iou takados harsakit. Pata. No Watong iat nong i nes murmur iou be iou tahut be iou sana. +Io kaie, waak mu kurkure ta tikenong kinong no pana bung na harkurai paile hanawat baak. Waak mu harkurai hobi menalalie tano hinanawat tano Watong. Aie nong na hamadares ing i kis kumaan tano kadado ma ina hapuasne ira lilik ma ira sinisip ing i kis naramon ta ira turadi. Ma ta ikino pana bung um ira matanabar tiketike di na hatur kawase ira nudi pirpirlet metuma hone God iat.
+Bar hinsaagu tane Krais, iou tange kakarek ra linge bakut uta mir ma ne Apolos ura harahut mu waing mu na kap harausur ta mir waing mu nahula lake ira nianga tane God di ga pakat. Iou sip be mu na lon hobi waing pa mu nale let tikenong ma mu na hanapu no mes. +Nesi te hatamat mu? Hohaam, God paile tabar mu ma ira linge kike mu hatur kawase? Ma ing be God ga ter kike ra linge ta mu, ura biha mu sa butbut hoke be mu iat mu ga hatawat kike ra linge?
Karek um mu te hatur kawase ira linge haruat ma ira numu sinisip! Ma mu te tinane um ra tamat na bunbulaan! Mu te watong um, ma mem, pata. * I gorte tahut be mu te watong tutuno, mem bileng, mem nage watong tikai ma mu. I gorte tahut hobi kinong i nanaas ter be God te bul mem ra apostolo hoke ira hiruo ing ira umri di hamanis hanane. Mem hoke di ra hiruo ing di te kure be di na mat ma di murmur hanane ira umri ukaia tano nudi minat. I hoke be ira turadi tano ula hanuo bakut ma ira angelo bileng, di itame mem hobi. 10 Taitus ira numu ninaas, mem ira ba ura utane Krais iesene mu ira ut na minanes naramon tane Krais! Mu lik be a malmalungana mem ma a ut na baso mu! Di ru mu ma sene di nes hanapu mem. 11  +Mem la tamtaburungan ma mem la marmaruk. A pulutuana mem. Di la manga hagae mem ma pata ta ngasia mem. Ila ngan ter hobi menalalie tuk kakarek. 12  +Mem la paapalim dades ma ira iruo luma mem iat. Ing di tange hagae mem, mem la haidane di. Ing di haragawai ta mem, mem paile suar ngangar. 13 Ing di tange ra sana nianga uta mem, mem balu ma ra tahut na nianga. Mem hoke ira sana kurkuruan tano ula hanuo bakut ma ira bilingana puputo tuk ter kakarek.
14 Ma iou paile pakat kakarek ra nianga ura hahirhir mu. Pata. Iesene ura hakatom mu hoke ira natigu ing iou manga sip mu. 15  +I tutuno be a haleng sakit ira numu ut na harbalaurai tano numu kinkinis tane Krais. Iesene pata ta haleng na tama mu. Kinong urah, tano numu kinkinis naramon tane Krais iou ga ngan hoke no tama mu ing iou ga ter no tahut na hininaawas ter ta mu. 16  +Io kaie, iou haragat mu be mu na mur ira nugu tintalen. 17  +No burwana ikinong iou ge tule ne Timoti ukaia ho mu. Aie no natigu naramon tane Krais ma iou manga sip ie ma a tutuno na turadi ie tano Watong. Na halilik leh mu tano nugu mangana nilon naramon tane Krais, ikino mangana nilon nong i haruat ma ira harausur iou la terter ta ira matanabar na lotu ta ira matahu katano.
18 Io, ma tari ta mu, mu te hatamat habaling mu kinong mu lik be pa nile hanawat ukaia ho mu. 19 Iesene iou ni hanawat haiah ukira ho mu ing be no Watong i sip hobi. Ma iou ni nunure leh ira dades ta kakarek ra ut na latlaat, ma pata be ira nudi nianga sene mon. 20  +Kinong urah, no kingdom tane God paile nianga mon. A dades iat. 21 Mu sip hohaam? Iou ni hanawat ukaia ho mu ma tike dangdangat be ma ra harmarsai tikai ma ra tintalen na matien na turadi?
+ 4:2 Luk 12:42 + 4:5 1 Korin 3:8 + 4:6 Rom 12:3 + 4:7 Rom 12:6 * 4:8 Pol ga hasakit mon kinong ira Korin di ga lik be di manga bilai ma di ga nes hanapu Pol. + 4:11 2 Korin 11:23-27 + 4:12 Apostolo 18:3; 2 Tesalonaika 3:8; Matiu 5:44 + 4:15 Galesia 4:19 + 4:16 Pilipai 3:17 + 4:17 Apostolo 19:22 + 4:20 1 Korin 2:4