5
I tahut be ira matanabar na lotu di na tule ise ira sana turadi me nalamin ta di.
+Di hinawas hanana uta mu be a mon tintalen na hilawa kanaia nalamin ta mu. Ma i manga sana. Ira tabuna nurnur pa di lale gilgil hobi. Di tange be tike tunana ila nohnoh tikai ma no haine tano tamana. Ma mu ira ut na latlaat! I gorte tahut be mu gor manga tapunuk. I tahut be mu gor tule leise no turadi nong ga gil hobi me nalamin ta mu. +A tutuno be no palatamaigu paile kis tikai ter ma mu kakarek. Iesene no tanuagu i kis tikai ter ma mu. Ma hoke be iou kis tutuno tikai ter ma mu, iou te kure tano hinsane Jisas no nudait Watong be no turadi nong i gil hobi i gil ra sasana. 4-5  +Ing no tanuagu i kis tikai ter ma mu ma no dades tano Watong Jisas i kis tikai ter ma dait, io, tano nugu lilik iou te kure be mu na ter leise ikin ra turadi tano lumane Satan kaie ira tintalen tano palatamaine inage panim leh. Ma mu na gil hobi tana waing no tanuana nage lala tano haralon tano bung tano Watong.
+Ma paile tahut be mu na latlaat. Hohaam, pa mu le nunure be a pet na is na halalet tike kudulena beret? +Mu na kap leise ira tuarena is na sana tintalen waing mu nage bilai hoke tike sigar beret ing pata ta is tana. Tutuno sakit, mu iat hoke ira sigar beret. Ma mu na gil hobi kinong di te ubu bing Krais hoke no nudait not no sipsip na hartabar utano Nian na Sinakit. +Io kaie, i tahut be dait na murmur ira mangana tintalen i haruat ma ikino Nian. Waak dait mur ie ma ira matahu sana tintalen hoke be a tuarena is. Pata. Dait na mur ie ma ra tutuno ma ra gamgamatien na tintalen hoke ra beret ing pata ta is tana.
Ma iou ga pakpakat ukaia ho mu be pa mu nale manga lon tikai ma ira turadi ing di mur ra tintalen na hilawa. 10 Tutuno sakit, iou paile iangianga uta ira matanabar ta ikin ra ula hanuo ing di ira hilawa, be ira ut na nes kalak linge, be ira ut na hararuo, be ira ut na lotu tupas ira palimpuo. Ing be no pipilaina tano nugu nianga gorte ngan hobi, igor tahut be mu gor hana sukun no ula hanuo. 11  +Iesene pata. No pipilaina tutuno tano nugu pakpakat be waak mu manga lon tikai ma tikenong ing i tange be a hinsaa mu ie tane Krais ma sene be a hilawa ie, be a ut na nes kalak linge ie, be a ut na lotu tupas ira palimpuo, be a ut na tanga hagae ri ie, be a ut na minamo ie, be a ut na hararuo ie. Waak mu ian bileng tikai ma tike turadi hobi.
12-13  +Paile takados be ni kure ira turadi ing pa dile gar ta ira matanabar tane Krais. God na kure di. Iesene i tahut be mu na kure ira turadi ing di nalamin ta mu ira matanabar tane Krais. I hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange, “Mu na tule leise no sana turadi me nalamin ta mu.”
+ 5:1 WkP 18:7-8; Lo 22:30 + 5:3 Kolose 2:5 + 5:4-5 1 Timoti 1:20 + 5:6 Galesia 5:9 + 5:7 Ais 53:7; 1 Pita 1:19 + 5:8 Lo 16:3 + 5:11 2 Tesalonaika 3:6; Taitus 3:10 + 5:12-13 Lo 13:5; 17:7