8
Tikenong pai nale en ta nian ing be ikino tintalen na hapuko no hinsaana tane Krais.
+Ma iou ura nianga uta ira nian na hartabar tupas ira palimpuo. I tutuno be dait bakut, dait te kap minminanes hoke mu la tangtange. No tintalen na ut na minanes i gil tikenong be na lik hanapu ira mes. Iesene no tintalen na ut na harmarsai i gil tikenong be na harahut ira mes. +Ing be tikenong i lik be i nunure ari linge, paile kap ra minminanes tutuno. Iesene nesi tikenong i sip God, God i nunure ie.
+Hokakarek, iou ni ianga tano tintalen na enen ira nian di te hartabar ter ta ira palimpuo. Dait nunure be ira palimpuo a hapupuo mon ma pata tike linge tuno tana. Dait nunure be tike God sene mon kanaia. I tutuno be ari linge di kilam be a god tuma ra mawe ma kira napu bileng. Ma tutuno be di hapupuo ra haleng na mangana god hobi ma ira watong bileng. +Iesene ta dait, tike God sene mon, ma aie no Mama nong no burwana ta ira linge bakut. Ma dait lon ura utana. Ma ta dait, tike Watong sene mon, ma aie ne Jisas Krais nong ga hakisi ira linge bakut, dait ge lon tana.
Iesene, ira turadi bakut balik pa dile nunure ikin. Ari di git manga murmur no tintalen na lotu tupas ira palimpuo, ma be di en ira mangana nian hobi kakarek, di en ie hoke a hartabar ie ter ta ira palimpuo. Ira nudi lilik paile palai be aso no tahut ma no sana, kaie di ge habilinge ira nudi nilon ing di ian. Iesene ira nian paile tale be na lamus ter dait tupas God. Ing be pa dait nale ian hobi, ikin pai nale hagae dait. Ma be dait ian, ikin pai nale hatahutne dait.
+I tutuno be mu langalanga um ura nian haruat ma ira numu sinisip. Iesene mu na harbalaurai be no numu mangana tintalen hobi pai nale ngan hoke ra linge be di ing paile palai ira nudi lilik be aso no tahut ma no sasana, be di na tuke di ine. 10 Iou tange hobi kinong be tikenong no nuno lilik paile palai hobi, be i nes ugo be u te kap ikin ra minanes ma u kis tuma naramon tano hala na lotu ta ira palimpuo ma u ian kaia, io, be i nes ugo be u gil hobi, no num tintalen hobi na habalaraan ie be ina ian ta kike ra nian di te hartabar ter ta ira palimpuo. 11  +Hokakarek, nong paile palai no nuno lilik na mur no num minanes, kaie ina hiruo saasa. Ma aie no hinsaam nong Krais ga mat ura utana. 12 Ma ing mu gil ra sasana ter ta ira hinsaa mu tane Krais hobi, ma mu hagae ira nudi lilik ing paile palai tano tahut ma no sasana, io, mu gil ra sasana ter tane Krais. 13  +Io kaie, ing be ira nian i burwana be no hinsaagu tane Krais na puko, io, pa nile en ta uret baling, nahula hapuko no hinsaagu.
+ 8:1 Apostolo 15:29 + 8:2 Galesia 6:3 + 8:4 Galesia 4:8; Lo 4:39; 6:4 + 8:6 Epesas 4:5,6 + 8:9 Rom 14:13-15; Galesia 5:13 + 8:11 Rom 14:15,20 + 8:13 Rom 14:21