9
I gorte takados be Pol na kap ta harharahut tano nuno pinapalim tano tahut na hininaawas, ma sene pai gale gil hobi waing nahula tur bat tikenong ura nurnur tane Krais.
+Hohaam, iou paile langalanga um be ni mur ira nugu sinisip? Ma iou paile tike apostolo? Ma iou pai gale nes Jisas no nudait Watong? Hohaam, pata be mu no puspusno ira nugu pinapalim tupas no Watong? +Ing be ari mes di lik be iou paile apostolo, iesene tutuno sakit, mu nes kilam iou be iou tike apostolo. Kinong urah, no numu kinkinis naramon tano Watong i hinawas tutuno be iou tike apostolo.
3-4  +Uta dong ing di bul hanapu iou, ira nugu nianga ura tutur bat iou i horek: hohaam, ing mem papalim nalamin ta mu, paile takados be mem na kap nian ma ra minamo kaia ho mu? Di ira mes na apostolo ma ira tesne no Watong ma ne Pita bileng, di la tiktikai hanana ma ira nudi haine ing di nurnur. Hohaam, paile takados be mem bileng, mem na gil hobi? Ma hohaam, i tahut be mir sene mon ma ne Barnabas, mir na papalim uta ira numir nilon iat?
Nesi na papalim hoke tike umri ma aie iat na kul habaling ira linge i supi ter? Nesi i so tike lalong ma pai nale en ta nian tana? Ma nesi i balaure tike huna me ma pai nale mame ta tirina sus mekaia? Hohaam, iou tange hobi kinong ira mangana nilon ta ira turadi mon i ngan hokike? Pata. Ira harkurai tane Moses i tange hobi bileng. +Naramon ta ira harkurai di ga pakat be, “Waak mu palakus no bulumakau ing i papaas papok ira pat na wit.” Mu lik be God i manga lilik uta ira bulumakau mon? 10  +A tutuno sakit, i tange ikin uta dait. Maso, di ga pakat ie uta dait. Nong i tatol ma i bul tanakurua, i nurnur be ana kike ra nian, kaie i tahut be na papalim hobi. 11  +Mem ga papalim nalamin ta mu hoke ira ut na gil lalong waing mu nage kubur timaan ta ira linge gar tane God. Io kaie, mu lik be i sana be mu na tabar mem ma ari linge tano ula hanuo? 12  +Ing be i takados be ira mes na kap ikin ra harharahut mekaia ho mu, tutuno sakit, i takados be mem bileng, mem na kap bileng hobi.
Iga takados be mem na gil hobi iesene mem pai gale gil. Pata. Mem ga kanan be mem na harsomane ira haleng na tirih waing mem nahula halis dahine no hinana tano tahut na hininaawas tane Krais. 13  +Mu manga palai be dong ing di papalim naramon tike hala na lotu, di la kapkap ira adi nian mekaia. Maso. Di la paapalim kaia ra hator na hartabar ma di la kapkap ira pinalau ta di kaia. 14  +Ma hoke iat mon bileng, no Watong te tange uta dong ing di la harpir ma no tahut na hininaawas, be di na kap no nudi kunkulaan metuma naramon ta ikino pinapalim.
15 I gorte takados be mu na gil hobi tagu iesene iou pai gale saring mu be mu na gil. Ma iou paile pakat kakarek tupas mu kinong be iou sip be mu na gil hobi tagu. Pata. Ing be mu ura harahut iou hobi, na bilai be ni mat baak waing pa mu nale tale, kinong iou malok be tikenong na tur bat iou tano nugu latlaat tano ngas iou mur ie tano nugu pinapalim na harpir. 16  +Paile takados be ni latlaat ing be ni harpir mon ma no tahut na hininaawas kinong no Watong i sunang iou be ni harpir hobi. Maris tagu! Na manga sana tagu be iou pa nile harpir ma no tahut na hininaawas. 17 Ing be iou harpir kinong iou iat iou sip be ni gil hobi, io, i tale be ni kap ra kunkulaan. Iesene, be God te hagut iou be ni papalim hobi, io, i nanaas be iou gil haruatne mon no nuno hartule tupas iou. 18 Io, aso um ira nugu kunkulaan? I horek, be ni harpir bia mon ma no tahut na hininaawas, ma pata ta kunkulaan. Hokakarek, iou paile saring mu be mu na harahut iou hoke i takados be mu na gil tagu tano nugu pinapalim tano tahut na hininaawas. Ma ikinong iat mon no nugu kunkulaan.
19 I tutuno be iou paile kis ra hena ra harkurai a nuno ta tikenong. Iesene iou ga kanan be ni tultule ta ira turadi bakut waing nige petlaar be ni lamus ta haleng ukaia hone Krais. 20  +Ing iou ga kis nalamin ta ira Iudeia iou git lolon hoke ira Iudeia, be nige lamus di. Iou paile kis ra hena ira harkurai tane Moses, iesene ing iou ga kis nalamin ta dong ing di la kis ter ra hena kike ra harkurai, io, iou git lolon hoke tikenong i kis ra hena ira harkurai tane Moses be nige lamus di bileng. 21 Ing iou ga kis nalamin ta di ing pa dile hatur kawase ira harkurai tane Moses, iou git lolon hoke tikenong paile hatur kawase kike ra harkurai, be nige lamus di. Iesene paile tutuno be iou paile hatur kawase ira harkurai tane God. Pata. Iou kis ra hena ra harkurai tane Krais. 22  +Ing iou ga kis nalamin ta di ing paile manga palai ira nudi lilik tano tahut ma no sana, io, iou git lolon hoke tikenong ta di be nige lamus di bileng. Ing iou kis nalamin ta ira mangana turadi so, iou la lolon haruat ma di. Iou la murmur ira humangana ngas bakut hobi, be nige petlaar be ni halon tari. 23 Io, ma iou la gilgil um kakarek bakut hobi utano hinana tano tahut na hininaawas, waing nige kap no pinalau ta ira haridan ta ikino tahut na hininaawas.
24 Hohaam, pa mu le palai uta ira ut na hinilo ing di la hililo harkiaskias? Di bakut di la hililo, ma tikenong sene mon na kap no bilai na linge di tabar nong i lie ma ie. Io, i tahut be mu na hilo timaan um waing mu nage lie. 25  +Ma di bakut ing di lala ta ira mangana pinaus hobi, pa dile mur ira nudi sinisip ma sene di la walwalar ma ra but na baso be di nage manga tahut ta kakarek ra pinaus. Ma di gil um hobi ura kapkap no linge di tabar nong i lie ma ie, a balaparik nong na mahiawa ma ina pataam. Iesene dait gil hobi ura kapkap no linge nong na kis hathatikai. 26 Io kaie, iou paile hilo hurhurbit. Pata. Iou la hililo takados. Ma iou pai lale harubu hoke tikenong i tubul mahuo bia. 27  +Pata. Iou kure hadades no palatamaigu be na mur timaan ira nugu sinisip, be di nahula kap leise iou ma pa nigele lie um tano harkiaskias. Maso. Di nahula kap leise iou namur ta ing iou te pir ter ira mes.
+ 9:1 Apostolo 22:17-18; 26:16; 1 Korin 15:8-9 + 9:2 2 Korin 3:2-3 + 9:3-4 Luk 10:8 + 9:9 Lo 25:4; 1 Timoti 5:18 + 9:10 2 Timoti 2:6 + 9:11 Rom 15:27 + 9:12 Apostolo 20:34; 2 Korin 11:9 + 9:13 Lo 18:1-3 + 9:14 Matiu 10:10; Luk 10:7; Galesia 6:6 + 9:16 Jer 20:9 + 9:20 Apostolo 21:20-26 + 9:22 2 Korin 11:29 + 9:25 Pilipai 3:14; 2 Timoti 4:7-8; 2:4-5 + 9:27 Rom 8:13; 13:14