3
Pol ga papalim nalamin ta di ing pa dile Iudeia, be di bileng tikai ma ira Iudeia, di nage hatur kawase ira haridan God ga kukubus ter urie.
+Io kaie um, iou ura sinsaring uta mu, iou Pol nong di te hiis kawase iou utano nugu pinapalim tane Krais Jisas ma uta mu ing pa mu le Iudeia.
+Ai, a tutuno sakit mu te hadade be God te ter ikin ra pinapalim tagu be ni tabar mu ma no nuno harmarsai, naka? +Hokakarek, God ga hapuasne ter tagu no linge nong ga susuhai nalalie be ni palai utana, hoke iou te pakat ira da nianga kira ukatika ho mu. Ma ing mu na was ing iou te pakat, na tale be mu na nes kilam be iou palai tano linge nong ga susuhai nalalie ma ite hanawat puasa um naramon tane Krais. God pai gale hapalaine ira turadi menalalie uta ikin ra linge iesene kakarek um no Halhaaliena Tanuo te hapuasne ie ter ta ira nuno halhaaliena apostolo ma ira tangetus. +Ma no linge nong ga susuhai ma ite hanawat puasa um, aie horek. Di ing pa dile Iudeia, di na hatur kawase no pinalau ta di haruat ma ira Iudeia bileng ing be di taram no tahut na hininaawas. Ma di ira katano bileng tikai ma ira Iudeia tano kapawena palatamaine. Hobi bileng, di tikai ma ira Iudeia, di bakut di na kap ira haridan God ga kukubus ter ta di urie naramon tane Krais Jisas.
+Ma ne God ga tabar bia mon iou ma no nuno harmarsai nong ga papalim naramon tagu ma ie, haruat ma no nuno dades, be iou tike tultule ta ikin ra tahut na hininaawas. 8-9  +Iou no hansiksik sakit ta ira matanabar bakut tane God iesene God ga tabar bia mon iou ma ikin ra bilai na pinapalim be ni harpir nalamin ta di ing pa dile Iudeia uta ira bilai na linge tane Krais ing i kalkalala be da hapupuo, ma be ni hapalaine bileng ira turadi bakut be God i gilgil hohaam ta ira linge i sip be na gil ing iga kis mun ta ira tintinohon menalalie kaia ho ie nong ga hakisi ira linge bakut. 10 Ma ne God ga ter ikin ra pinapalim tagu be ira lilie ma ira mangana ut na harkurai tuma ra mawe di na nes ira matanabar na lotu, di nage palai kakarek ta ira humangana minminanes tane God. 11 Menalalie ta ira linge bakut God ga bul no nuno lilik be di na palai hobi tano nuno minminanes ma ite gil haruatne um ikino nuno lilik tane Krais Jisas no nudait Watong. 12  +Ma no nudait nurnur tane Krais te papos no ngas tupas God, ma tano nudait kinkinis naramon tane Krais dait la hanana ra matmataan tane God ma ra gaas ma ra balaraan. 13 Io kaie, iou saring mu be ira numu lilik pai nale malmalungo uta ira mangana ngunngutaan i kabit iou uta mu kinong kakarek ra ngunngutaan di te ter no maririsuan na kinkinis ter ta mu.
A sinsaring be God na hadades dait ma be dait nage nunure kilam no bilai na harmarsai tane Krais.
14-15 Io, ma kike ra linge iou te tange no burwana ing iou saga bukunkek ra matmataan tane Mama, nong ga hatawat ira huntunana bakut tuma ra mawe ma kira napu ra pu. 16-18 Iou saring God be tano nuno tamat na minamar sakit na hadades ruma naramon tutuno iat ta mu ma no baso tano Tanuana, waing tano numu nurnur Krais nage lon ta ira kati mu, waing ira numu harmarsai nage tur dades ter hoke tike dahe i hasur bolno. Io kaie, iou sasaring be mu tikai ma ira matanabar tane God bakut, mu nage tale be mu na nunure kilam no taptapagas ma no laulawas ma no nalnalu ma no napnapu tano harmarsai tane Krais be i huat ha. 19 Hokakarek iou sasaring be mu nage kilingane no harmarsai tane Krais nong i tur lake ira mangana harmarsai bakut ing ira matanabar di na tale be di na nunure kilam. Ma iou sasaring hobi waing mu nage hung haruat ma ira bilai na linge ing God la hung ter me.
20-21 Ma ne God nong i tale be na manga gil lake ta ing dait saring ma dait lik, haruat ma no nuno dades nong ila paapalim naramon ta dait, io, a pirpirlet tupas ie mekaia ta ira matanabar na lotu ma mekaia hone Krais Jisas ta ira bungbung bakut namur ma pai nale pataam. Amen.
+ 3:1 Pilipai 1:7,13 + 3:2 Kolose 1:25 + 3:3 Epesas 1:9-10; Kolose 1:26 + 3:6 Epesas 2:13,16-19 + 3:7 Kolose 1:25 + 3:8-9 1 Korin 15:9-10 + 3:12 Jon 14:6; Rom 5:2