4
Dait ira katkatano tano palatamai ne Krais ma sene dait kapawena mon.
+Io kaie, iou nong di te hiis kawase iou utano nugu pinapalim tano Watong, iou haragat mu be mu na mur no mangana nilon i haruat ma no tinato nong God ga tato mu ma ie. +I tahut be mu na lon hoke ira matien na turadi ma be mu na manga bul hanapu habaling mu. Mu na bala malum ma mu na hatahutne ira mes ma ra harmarsai ing di gil harara ta mu. +Mu na manga walar be mu na palim hadades no numu tintalen na tuntunur tikai ing mu hatur kawase ie mekaia tano Halhaaliena Tanuo. Ma mu na tur tikai hobi hohaam? Mu na kis ma ra malum ta mu harbasie, ikino malum nong i hiis pakur mu be mu na kapawena mon. Tikenong mon no palatamaine ma tike Tanuo mon. Hobi bileng, ing God ga tato mu, iga tato mu be mu na nanahe ma ra nurnur pane tike kapawena linge mon. Tike Watong, tike mangana tintalen na nurnur, ma tike tintalen na baptais mon. +Tike God mon ma aie sene mon no Mama ta dait bakut. Aie i tamat ta dait bakut, i papalim nalamin ta dait bakut, ma ikanaia naramon ta dait bakut.
+Iesene Krais ga tabar bia dait bakut tiketike ma ira hartabar haruat ma ira mangana hartabar ing iat iga hartabar me. +Ikinong i haruat ma no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“Ing iga hanahut utuma nalu,
iga lamus ira haleng na hiruo ing di ga kis ter ta ira nudi kunubus,
ma iga ter ra hartabar ter ta ira turadi.”
+Ma be no pakpakat i tange be “Iga hanahut,” io, i pipilaina horek be iga hanasur bileng ukira napu tano ula hanuo. 10 Ma aie nong ga hanasur, aie iat mon ikinong ga hanahut utuma nalu igom manga sakit no ula mawe. Ma iga gil hobi be na kis ta ira humangana linge bakut. 11-13  ++Ma aie iat nong ga ter ira apostolo, ira tangetus, ira ut na harpir, ira ut na harbalaurai ma ira tena harausur ura tangtagure ira matanabar tus tane God be di nage gil ira pinapalim na harharahut waing dait no palatamai ne Krais, dait nage tahuat dades, tuk ter be dait bakut dait na tikenong mon ta ira linge dait nurnur ine ma tano nudait minminanes utano Nati ne God, ma be dait nage tur dades timaan bileng ma be ira nudait tintalen na haruat ta ira bilai na tintalen sakit tane Krais.
14 Io kaie, dait paile bana baling be ira paananoh na ise hurbitane dait. Hobi bileng, ira ut na hasakit pa di nale tale be di na lamus hurbitane dait ma ira nudi harausur hoke ira dadaip i pupuh hurbitane ira linge. Pa di nale petlaar ura lamlamus hakale dait ma ira nudi keskes na hartuam ter ta ira sasana. 15  +Iesene pa dait nale gil hobi. Dait na ter ra harmarsai ta ira turadi ma dait na tange ira tutuno ter ta di. Ma ing dait na tatalen hobi dait na tur dades haruat ma no ulu dait, aie ne Krais. 16 Ra hena ira nuno harharahut ira singarna bakut tano palatamaine, di harpasum tikai. Ma ira lalos na harpasum di palim dit tikane hobi no palatamaine be pai nale talapus. Ma be ira katkatano bakut tano palatamaine di gil ira nudi pinapalim tus tiketike, io, no kudulena palatamaine na tahuat dades tano tintalen na harmarsai.
Waak dait mur ira nudait tuarena sana tintalen, iesene dait na sige no sigar nilon.
17  +Hoke iou te tange ter, metuma naramon tano nugu kinkinis tano Watong iou manga hakatom mu be pa mu nale lolon haruat baling ma ira tabuna nurnur ing a tatahunwana ira nudi lilik. 18 A kadadowana ira nudi lilik ma di kis sisingen talur no nilon tane God kinong pata ta palai ta di. Ma pa dile palai kinong i dades ira tinga di. 19 Pa dile tale be di na nes kilam ira tahut ma ira sasana, kaie di te ter habaling di ter ta ira tintalen na hilawa ura gilgil haitne ira mangana bilingana tintalen, ma di sunang terter ter um ura gilgil haitne. 20 Iesene mu balik, ing mu ga harausur utane Krais, pa mu gale harausur ta ira tintalen hobi. 21 A tutuno sakit mu ga hadade utane Krais ma mu te kap ra harausur utana haruat ma ira tutuno tane God i kis tane Jisas, naka? 22  +Mu ga kap ra harausur uta ira numu mangana nilon ing mu git lolon hobi menalalie. Mu ga harausur be mu na kap leise no tuarena nilon nong i ura marmarsang ta ira nuno sana sinisip ing ila lamlamus habota ie. 23-24  ++Ma mu ga harausur bileng be ira numu lilik na sigarna, ma be mu na sige no sigar nilon nong God ga hakisi be na tatalen hoke aie iat ta ira takadoswana ma ira halhaaliena tintalen haruat ma ira tutuno tane God.
25  +Io kaie, mu na kap leise no tintalen na harakale ma mu bakut tiketike mu na tange ra tutuno harbasie ta mu ira hatahinsaana naramon tane Krais, kinong dait bakut dait ira katkatano tano kapawena palatamaine. 26  + Ing be mu ngalngaluan, waak mu gil ta nirara. Waak um be no kasasa i suguh ma ira numu ngalngaluan baak kanaia. 27 Ma waak mu ter mahuo ter tane Satan be na gil tike linge. 28 Ma nong git kukuman, waak be i kukuman baling. Iesene i tahut be na papalim ma ira lumana tus ura gilgil ira pinapalim a mon puspusno, waing nage tale be na tabar di ing a nudi mon sunupi. 29  +Waak be tike katano sana nianga na puko sur ta ira ho mu. Iesene i tahut be mu na tange sene mon ira mangana nianga ing i haruat be na harahut ira mes ta ira nudi sunupi, waing mu nage hatahutne dong ing di hadade. 30  +Ma waak mu hatapunuk no Halhaaliena Tanuo tane God, no Tanuo nong ga bare bat mu ura utane God, a hakilang ie tuk ter ta ikino bung be God na halangalanga leise mu. 31  +Mu na kap leise ira bala ngungut bakut ma ira mangana ngalngaluan ma ira dades na harngangar. Waak mu mur no tintalen na kamohor malus. Waak mu tange hagae tikenong ma mu na kap leise ira mangana sinisip ura hangungut ira mes. 32  +Ma mu na gil ra tahut tikai ma ra harmarsai harbasie ta mu. Mu na lik luban leise ira numu sasana harbasie ta mu hoke ta ira pinapalim tane Krais, God ga lik luban leise ira numu.
+ 4:1 Kolose 1:10 + 4:2 Kolose 3:12-13 + 4:3 Kolose 3:14-15 + 4:6 1 Korin 12:6 + 4:7 Rom 12:3,6 + 4:8 Sam 68:18 + 4:9 Jon 3:13 + 4:11-13 1 Korin 12:28 + 4:11-13 Kolose 1:28 + 4:15 Kolose 1:18; 2:19 + 4:17 1 Pita 1:14; Rom 1:21 + 4:22 Rom 8:13; Kolose 3:9 + 4:23-24 Rom 12:2 + 4:23-24 Stt 1:26; Kolose 3:10 + 4:25 Kolose 3:8-9; Sek 8:16 + 4:26 Sam 4:4; Jemes 1:19-20 + 4:29 Kolose 4:6 + 4:30 Ais 63:10; 1 Tesolonaika 5:19; Epesas 1:13-14 + 4:31 Kolose 3:8 + 4:32 Matiu 6:14; 18:22-35; Kolose 3:12-13