2
Dait nahula tatahun ta ikin ra tamat na haralon tane God.
Io kaie, na tahut be dait na manga lilik timaan ta ira nianga dait te hadade. Dait nahula sel leh talur ie. +Dait nunure be no hininaawas mekaia ta ira angelo ga tur dades ma pai gale tale be da kap leise ie. Ma ira pana bakut be tikenong ga lake ie ma iga takmaluk tana, iga kap ra harpadano haruat tano nuno sana tintalen. +Ing be ikinin i tutuno, na ngan hohaam be dait lilik tatahun ta ikin ra tamat na haralon tane God? Tutuno sakit, pa dait nale tale be dait na hilo sukun no harpadano nong na hana tupas dait. No Watong ga huna hinawas palai ta ikin ra haralon. Namur dong ing di ga hadade ie, di ga suro haut ie ter ta dait. +Ma ne God ga suro haut leh bileng ie ing be iga gil horek: iga hamanis ira kaba hakilang ing iga hangalabo ira matanabar. Ma iga gil ira matahu dades na gingilaan na kinarup. Ma iga palau ira turadi ma ira hartabar tano Halhaaliena Tanuo haruat ma no nuno sinisip.
Jisas ga hanawat hoke tike turadi be inage tale ura haalon ira turadi.
Io, ma ne God pai gale bul no nuno lilik be ira angelo di na kure no ula hanuo nong na hanawat namur. Pata. Ma ikino sigar ula hanuo nong dait lilik utana kakarek. +Ma naramon tano nianga tane God di ga pakat ie be tikenong ga tange horek:
“Aso tuno ira turadi kaie u lilik uta mem? A linge bia mon mem.
Ura biha u balaure mem ira turadi?
U te bul hasur mem ira turadi menapu ta ira angelo be mem na kis baak hobi ta da not no pana bung.
U te hakukuho mem ma ira minamar ma ra tamat na urur.
Ma u te bul ira linge bakut napu ta mem.”
Ira nianga tane God ing di ga pakat i tange be God ga bul ira linge bakut napu ta ira turadi. Kaie i palai be i kaser ira linge bakut. Pata tike linge pai nale kis pas leh ta ira harkurai ta ira turadi. Iesene ta ikin ra pana bung dait paile nes kilam be ira linge bakut i kis napu ta ira turadi. +Iesene dait nes kilam tikenong, ma aie ne Jisas. A dahine mon God ga bul hanapu ie ta ira angelo waing inage mat uta ira turadi bakut. Ma iga mat hobi kinong God ga marse bia mon ira turadi. Iesene kakarek um, dait nes be God te bul haut ie ma ite hatamat ie kinong iga kilingane ra ngunungut tano minat. 10 Io, ma ne God aie nong ga hakisi ira linge bakut ma iga gil di ura nuno iat. Ma iga sip be na lamus ira haleng na natine utuma nalu be na hatamat di. Kaie i takados be God ga bala ter Jisas be na kilingane ikino mangana ngunngutaan waing Jisas nage tale tutuno iat be na pit no ngas be di nage kap no haralon. 11  +Io, ma ne Jisas nong i bul hasisingen di be di na halhaalien sukun ira sasana tupas God, ma dong ing di halhaalien hobi, di mon tike huno ma ne Jisas. Io kaie, Jisas paile hirhir be na kilam di be a hinsaana. 12  +I palai hobi kinong i tange tane God be,
“Iou ni hinawase ira hinsaagu utam.
Ma ing be mem kis hulungan iou ni pirlet ugo ma ra ninge.”
13  +Ma i tange habaling be,
“Aiou ni so no nugu nurnur tane God.”
Ma i tange bileng be,
“Nes baak! Mem karek ma ira not no bulu ing God te ter di tagu.”
14  +Ma kakarek ra matanabar i kilam di be a not no bulu di, di ira turadi mon. A mon palatamai di ma a mon de di. Io kaie, Jisas ga hanawat hoke di be na mat. Ma iga mat waing inage kap leise no dades tane Satan nong ga tale ura lamlamus ira turadi ter tano minat. 15 Ira turadi di git burburut be di na mat. Ma ikin ra bunurut ga hiis kawase di ira kaba bungbung bakut. Iesene Jisas ga mat be na halangalanga leise di. 16 Tutuno sakit, Jisas pai lale harahut ira angelo. Pata. Ila terter ra harharahut ta ira natine Abraham. 17 Io kaie, tike ngas mon i tale be Jisas na mur ura gilgil haruatne no nuno sinisip. Jisas ga sip be na kap no kinkinis na tike tamat na pris. Iga sip be na hanawat hoke tike mangana tamat na lamlamus turadi tupas God nong i tale be na marse ira turadi ma nong i tale be na manga gil timaan ira nuno mangana pinapalim tupas God. Iga sip be na hanawat hobi be inage ter tike hartabar uta ira nudi sana tintalen ura hamane no ngalngaluan tane God. Iga sip be na gil hobi, kaie no ngas nong iga mur ie, aie horek: iga hanawat hoke tike turadi mon, haruat tutuno iat ma ira hinsaana. 18 Ma i tale be na harahut di ing ira harwalar i hana tupas di, kinong urah metuma naramon ta ira nuno ngunngutaan ira harwalar ga hana tupas bileng ie hobi.
+ 2:2 Galesia 3:19 + 2:3 Hibru 10:29; 12:25 + 2:4 Mak 16:20; 1 Korin 12:4,11 + 2:6 Sam 8:4-6 + 2:9 Pilipai 2:8-9 + 2:11 Matiu 25:40 + 2:12 Sam 22:22 + 2:13 Ais 8:17,18 + 2:14 1 Jon 3:8; Ninanaas 12:10