3
Jisas i tamat ta dur ma ne Moses kinong a Nati ne God ie.
+Mu ira halhaaliena hinsaagu ing God te tato leh bileng mu, kakarek ira linge iou te tange i tutuno. Io kaie, na tahut be mu na lilik utane Jisas be nesi ie. Aie nong God ga tule ie ukira ma ra hininaawas hoke tike apostolo. Ma aie no tamat na pris. Ma dait nurnur tana uta kakarek ra linge. God ga tibe ter ie be na gil hobi. Ma ne Jisas ga gil haruatne tutuno iat no sinisip tane God, hoke Moses bileng ga gil ing iga balaure no huntunana gar tane God. Ma ing be tikenong i hatawat tike huntunana, no urur da ter tana i tamat tano urur da ter ta ikino huntunana iat. Hokakarek bileng no urur da ter tane Jisas i tamat tano urur da ter tane Moses. Tutuno be ira huntunana bakut, tiketike na turadi la hatawat di. Iesene God, aie nong ite hatawat ira linge bakut. +Moses tike tultule naramon tano huntunana gar tane God. Ma iga papalim timaan haruat tutuno iat tano sinisip tane God. Iga hinawase ira turadi ta ing God na tange namur. Krais bileng hobi. Iga papalim timaan bileng haruat tutuno iat tano sinisip tane God. Iesene Krais no Natine God naramon tano huntunana gar tane God. Ma i balaure ikino huntunana. Ma dait ira hinsaana tano nuno huntunana ing be dait na tur dades ta ira nudait nurnur ma ing be dait na manga kis nanahe ma ra tamat na nurnur kike ra linge dait sa butbut urie ing God na tabar dait namur.
Dait nahula ul ba hoke ira Iudeia di ga ul ba tuma ra katano bia. Dait na nurnur, kaie dait nage salo tano sinangeh tane God.
+Io kaie, na tahut be mu na taram ing no Halhaaliena Tanuo i tange, ma i horek:
“Be mu hadade no ingane God katiak,
+waak mu hadades ira tinga mu hoke ira hintubu mu di ga hadades ira tinga di ta kike ra pana bung di ga ul ba tagu.
Taitus kike ra pana bung di ga walar iou tuma ra katano bia.
Di ga manga walar iou kaia.
Ma di ga nes ira nugu gingilaan tupas di ta ira ihet na sangahul na tinohon.
10 Io kaie, iou ga ngalngaluan ter ta kike ra matanabar.
Ma iou ga tange be, ‘Ira tinga di la hanana talur iou.
Ma pa dile palai tano mangana ngas iou sip be di na mur.’
11  +Iou ga ngalngaluan hobi iou gom hasasalim be,
‘Pa di nale salo tano nugu sinangeh.’ ”
12 Bar hinsaagu tane Krais, mu na harbalaurai timaan be tikenong nalamin ta mu nahula kap ra sana mangana lilik be pai nale nurnur. Ing be tikenong na ngan hobi na tamapas leh sukun no lilona God. 13 No nianga tane God di ga pakat ie ga tange be a mahuo kanaia ta ikino pana bung be di na taram. Ma iga kilam ikino pana bung be, “Katiak.” Ma ikino “Katiak” i kaser ikin ra pana bung bileng. Io kaie, na tahut be mu na haragat harbasiane mu ta ira kaba bungbung, be ira sana tintalen nahula habota lamus tikenong nalamin ta mu ma ina ut na ul ba. 14 Mu na haragat harbasiane mu hobi kinong dait tikai ma ne Krais. Tano pana bung be dait ga sigar nurnur tane Krais, dait ga tur dades ta ira nudait nurnur. Ma ina hanawat palai be dait tiktikai hanana ma ne Krais ing dait tur dades hobi tuk ter be dait na mat. 15  +Ing dait tur dades ter hobi i haruat ma ira nianga tane God ing i tange horek:
“Be mu hadade no ingane God katiak,
waak mu hadades ira tinga mu hoke ira hintubu mu di ga hadades ira tinga di ta kike ra pana bung di ga ul ba tagu.”
16  +Io, ma nesi dong ing di ga hadade ma di ga ul ba tane God? Tutuno sakit, be di iat ing Moses ga lamus hasur di metua Isip. 17  +Ma ne God ga ngalngaluan ter ta nesi ta ira ihet na sangahul na tinohon? Tutuno sakit, di mon ing di ga gil ira sasana ma di ga mat kaia ra katano bia. 18 Ma ne God ga hasasalim uta nesi, be pa di nale salo tano nuno sinangeh? Iga hasasalim hobi uta di iat ing di ga takmaluk tana. 19 Io kaie, dait palai be pai gale tale di be di na salo kinong pa di gale nurnur.
+ 3:1 Hibru 4:14; 7:26; Nam 12:7 + 3:5 Nam 12:7 + 3:7 Sam 95:7-11 + 3:8 KBk 17:7; Nam 20:2-5 + 3:11 Nam 14:21-23 + 3:15 Hibru 3:7-8 + 3:16 Nam 14:1-35 + 3:17 1 Korin 10:10