6
Io kaie um, i tahut be dait na hana hakakari ter ta ira tamat na harausur i haruat ta ira patpatuan na turadi. Dait na waak ter um ira linge dait ga huna harausur ine. Kike ra mangana linge no burwana no harausur mon ing tikenong na huna kap. Iesene waak dait taptapukus baling tano burwana no nudait harausur. Hokakarek, pa dait nale iangianga baling be i tahut be tikenong na lilik pukus ta ira tintalen i lamus ie ter tano minat. Ma waak dait ianga baling tano nudait nurnur tupas God. Pa dait nale harausur baling ta ira baptais ma ira mangana salsalap ura gamgamatien. Ma pa dait nale ianga baling bileng tano tintalen na bul lumanari ter ta ira turadi. Ma hobi bileng, pa dait nale ianga baling tano tuntunut hut sukun ra minat ma no pana bung na gil harkurai nong pai nale pataam. Karek ira luaina linge. Iesene i tahut be dait na hana hakakari. Ma dait na gil hobi ing be God na bala leise dait. Na tahut be dait na hana ter ta ira mes na linge kinong paile tale be da lamus pukus di ura lilik pukus ing di te tamapas leh sukun God. Ma iou ianga ta ira mangana turadi horek: tike pana menalalie di gate palai ter. Ma di gate nam ter no hartabar metuma ra mawe. Di gate kakaap tano Halhaaliena Tanuo. Ma di gate nam ter ira bilbilai tano nianga tane God. Ma di gate kilingane a mon bilai na dades ta ikino pana bung ing na hanawat namur. +Di ga ngan hobi iesene di ga tamapas leh sukun God! Paile tale be da lamus pukus habaling di kinong i hoke be di tut habaling no Nati ne God ter tano ula kabai ma di gil hahirhir ie ra palai.
Aiou ni tange tike nianga harharuat ura hapalaine mu be paile tale be da lamus pukus ira matanabar hobi be di na lilik pukus. Ma i horek. No pu nong a haleng na bata i pukaan ie ma i hakubur ra nian ing na harahut di ira ut na pinapalim tano pu, God la haidane ikino pu. +Iesene no pu nong i hatawat ira sana pito mon paile harahut ta tike linge. Pata. I manga hutate be God na hapadano ie ma namur na tun hagae um ie.
Iou tange hobi ta mu ira nugu bilai na harwis iesene iou lik be iou nunure timaan mu be mu la gilgil ira bilai na linge balik, kike ra mangana linge i haruat ta ira matanabar ing God te halon di. 10  +God pai lale gilgil ira tintalen ing paile takados. Pata. Na lik kawase ira numu tahut na pinapalim. Ing mu ga harahut ira nuno matanabar tus ma ing mu terter kakarek, kakarek i hamanis be mu sip God. Io, na lik kawase bileng um kakarek ra pinapalim. 11 Mu la manga basbaso ura pinapalim hobi. Iou sip be mu na baso hobi tuk ter tano haphapatam ta ira numu nilon waing mu nage hatur kawase tutuno iat ira linge mu kiskis kawase ma ra nurnur metuma nalu. 12 Ma iou paile sip be mu na malmalungo. Pata. Na tahut be mu na mur ira nudi mangana nilon ing di ga nurnur ma di ga kis matien, ma kakarek ra mangana turadi di hatur kawase ira linge God te kukubus ter ta di urie.
No kunubus tane God na tur dades hatikai.
13 Ma ing God ga kukubus ter tane Abraham, iga hasasalim ura hadades no nuno kunubus. Iga hasasalim baling tano hinsana iat kinong pata ta tikenong i tamat tana. 14  +Iga tange be, “Tutuno sakit iou ni haidane ugo ma ni hatawat haleng na bulumenamur tam.” 15 Io, ma ne Abraham ga manga kis matien pane ira linge God ga kukubus ter tana urie, kaie igom hatur kawase. 16 Ing tikenong na hasasalim na kilam no hinsana tikenong i tamat tana. Ma ikin ra sinsalim hobi na hatutuno no nuno nianga, kaie ira hargor na pataam. 17 Hobi bileng, God ga sip be na hapalaine timaan di ing iga kukubus ter ta di be di na nunure be no nuno lilik pai nale kikios. Io kaie, iga hadades no nuno kunubus ma tike sinsalim. 18  +Ma kakarek um ra airuo linge paile tale be dur na kikios. Ma be God i kukubus be i hasasalim pai nale harakale. God ga gil hokakarek ter ta dait ing dait ga hilo tupas ie ura nilon. Ma iga gil hobi waing dait nage manga balaraan ura nanahe ter um ma ra nurnur uta ira linge God te tagure ter uta dait. 19  +Ing dait nanahe ma ra nurnur hobi i haruat ma tike haga na waga i palim dit ira nudait nilon. Io kaie, pa dait nale magile. Dait na tur dades. Ma no nudait nanahe ma ra nurnur i lala tano tamat na hala na lotu tuma ra mawe ter tano halhaaliena katano menamur tano mol ila balo bat ter ie. 20 Ma ne Jisas ite huna lala kaia uta dait ing iga kap ra kinkinis na tamat na pris hathatikai, haruat ma no pinapalim na pris ing Melkisedek ga gil.
+ 6:6 Matiu 12:31; Hibru 10:26-27; 1 Jon 5:16 + 6:8 Stt 3:17-18 + 6:10 Hibru 10:32-34 + 6:14 Stt 22:16-17 + 6:18 Nam 23:19 + 6:19 WkP 16:2-3