7
Melkisedek ga tamat ta ira pris ing di tano huntunana tane Lewi ma i lon hathatikai.
+Io, ma ikin ra Melkisedek, aie no king tusu Salem. Ma a pris tane God nong i manga tamat sakit. Io, Abraham ga taptapukus baling mekaia tano romo ing iga paas hasur ira ihet na king kaia. Melkisedek ga harsomane ie igom haidane ie. Ma ne Abraham ga tabar ne Melkisedek ma tikenong ta ira sangsangahul na minsik bakut ing igate kap leh. Io, ma no luaina pipilaina tano hinsa ne Melkisedek aie horek: “No Takados na king.” Ma iesene be iga king me Salem, kaie no pipilaina tano hinsana aie horek bileng: “No King na Malum.” * Pa di gale tange ta linge utano nuno mama ma no nuno makai, ma hobi bileng ira hintubuno. Pata bileng ta hininaawas tano hatahun be no hapatam tano nuno nilon. Kaie i ngan hoke no Nati ne God hobi. Ite kap no kinkinis ura lamlamus turadi tupas God hathatikai.
Mu na nes baak! A tamat na turadi sakit ie. No hintubu dait balik um Abraham ga ter tikenong ta ira sangsangahul na minsik tana ing iga kap leh kaia tano romo. +Io, ira harkurai tane Moses i harkurai ter ta ira bulumenamur tane Lewi ing di kap ra kinkinis na pris, be di na kap tikenong ta ira sangsangahul na minsik mekaia ho ira matanabar. Ma kike ra matanabar um ira hinsaa di. Ma tutuno be kike ra hinsaa di, di ira bulumenamur bileng tane Abraham, iesene di kap tikenong ta ira nudi sangsangahul na minsik. Melkisedek paile bulumenamur tane Lewi ie, iesene iga kap leh tikenong ta ira sangsangahul na minsik tane Abraham ma iga haidane Abraham. Ma ne Abraham um ikino turadi nong ga hatur kawase ira kunubus tane God. Ma i manga palai be nong i gil no haridan i tamat ta dur ma nong i haidane ie. Io, kike ira pris, di git kapkap leh tikenong ta ira sangsangahul na minsik ta ira matanabar. Ma di ira pris, di git matmat. Ma ne Melkisedek ga kap leh bileng tikenong ta ira sangsangahul ta ira minsik. Iesene i lon hathatikai hoke no nianga tane God di ga pakat ie i tange. I ngan hoke be Lewi ga ter tikenong ta ira sangsangahul na minsik ter tane Melkisedek ta ikino bung ing Abraham ga tabar Melkisedek hobi. Iesene ira bulumenamur um tane Lewi ing di la kapkap leh tikenong ta ira sangsangahul mekaia ho ira matanabar. 10 Ma i tale be da tange be Lewi ga tabar Melkisedek hobi kinong ing Melkisedek ga harsomane Abraham pa di gale kaho baak Lewi. Pata. I hoke be Lewi ikanaia baak naramon tano hintubuno ne Abraham.
Jisas i kap no kinkinis na pris haruat ma ne Melkisedek.
11 No pinapalim na pris nong di tano huntunana tane Lewi di ga gil, ikino pinapalim aie no surno ta ira harkurai tane Moses ing God ga ter ta ira matanabar Israel. Ma hohaam um ta di ira pris ing di tano huntunana tane Lewi? Ing be di gor petlaar ura hatahutne hababane ira matanabar, dait pai gorle supi ter habaling tike mes na mangana pris, tikenong haruat ma ne Melkisedek. Iesene dait supi ter ie kinong di mekaia hone Aron pai gale haruat um. 12 Ma be da kios ise ira turadi ing di tale be di na kap no kinkinis na pris, da supi bileng be da kios ise ira harkurai. 13 No nianga tane God di ga pakat ie i iangianga utano nudait Watong ing i tange kakarek ra linge. Iesene aie metuma naramon tike mes na huntunana. Ma pata tikenong tano nuno huntunana pai gale kap ikino kinkinis na pris. 14  +I manga palai um be a bulumenamur tane Iuda ie. Ma ing Moses ga iangianga uta di ira pris, pai gale tange tike linge utano huntunana tane Iuda.
15 Io, ma kakarek ra nugu nianga i hanawat palai tutuno kinong tike mes na pris te hanawat um. Ma aie nong dur haruat ma ne Melkisedek. 16 Ma pai gale kap ikin ra kinkinis na pris kinong a bulumenamur ie ta tike mangana huntunana. Pata. Iga kap ikin ra kinkinis kinong i lon hathatikai. 17 Ma ikin i palai kinong no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“No num pinapalim na pris na tur hatikai,
haruat tano pinapalim na pris ing Melkisedek ga gilgil.”
18 Ma di ga waak leise ira luaina harkurai kinong kike ra harkurai pai gale dades ma pai gale petlaar be na harahut. 19  +Ikin i palai kinong kike ra harkurai paile petlaar ura hatahutne hababane ira matanabar. Ma pai gale tale be tikenong na nanahe ma ra nurnur pane kike ra harkurai. Io kaie, God ga ter tike mes na kunubus ta dait nong i tale be dait na nanahe ma ra nurnur pane ie. I bilai ta kike ra harkurai kinong i lamus dait hutate God. 20 Ma ikin ra kunubus i bilai bileng ta kike ra harkurai kinong God ga hadades no nuno nianga ma no nuno sinsalim. God pai gale sasalim ing ira mes di ga kap ira nudi kinkinis na pris. 21  +Iesene Jisas ga kap no nuno kinkinis na pris ing God ga hasasalim horek:
“No Watong te hasasalim,
ma pai nale kios no nuno lilik.
Augo tike pris hathatikai.”
22  +Io kaie, Jisas aie nong i hatutuno ikin ra kunubus nong i bilai ta ira harkurai tane Moses.
23 Io, ma a haleng di ira pris kinong di git matmat, kaie pai gale tale di be di na tur hatikai hoke ira pris. 24 Iesene Jisas i tur hathatikai hoke tike pris kinong i lon hatikai. 25  +Io kaie, i petlaar hatikane be na halon tutuno iat di ira turadi ing di hana tupas God naramon tano nuno pinapalim. Ma i tale be na halon di hobi kinong i lon hathatikai waing inage saring God uta di.
26 Io kaie, Jisas, aie tike tamat na pris nong i banot tutuno ira nudait sunupi. A halhaaliena ie ma pata nuno ta nirara be ta bilinge. God te bul hasisingen ie sukun ira ut na sana. Ma ite bul haut ie tuma ra mawe. 27  +Paile haruat ma ira mes na pris. Paile supi ter be na tun ira hartabar tupas God ta ira kaba bungbung uta ira nuno sasana baling iat, ma namur um uta ira sasana nudi ira matanabar. Pata. Iga ter ra hartabar tupas God tike pana mon ing iga ter habaling ie. Ma ikino hartabar i tur hathatikai. 28 Ma ira harkurai tane Moses um i tibe ira turadi ing pa dile manga haruat ta ikin ra pinapalim, be di na kap no kinkinis na tamat na pris. Iesene God ga tibe no Natine ma ra sinsalim be na kap ikino kinkinis. Ma ikin ra sinsalim ga hanawat menamur ta ira harkurai tane Moses, igom tibe no Natine nong God ga tagure timaan ie be na haruat hatikai uta ikino pinapalim.
+ 7:1 Stt 14:17-20 * 7:2 No pipilaina tano nianga ‘Salem’ be ‘a malum’ + 7:5 Nam 18:21 + 7:14 Ais 11:1; Matiu 2:6; Ninanaas 5:5 + 7:19 Hibru 9:9 + 7:21 Hibru 5:6 + 7:22 Hibru 8:6; 12:24 + 7:25 Rom 8:34 + 7:27 Hibru 5:3