8
Jisas aie no pris naramon tano sigar kunubus nong i bilai tano luaina kunubus.
No tamat na linge ta kakarek ra nianga iou tangtange aie horek: a nudait tike mangana pris nong igabe kap no tamat na kinkinis. Ma ikino kinkinis i kis ter tano kata na lumana Nong i Manga Tamat Sakit nong ila kis ter tano nuno kinkinis na harkurai tuma ra mawe. Io, ma ila gilgil no nuno pinapalim na pris kaia tano katano ura lotu tuma ra mawe. Ma ikinong no hala na lotu tutuno ing God la kis ter kaia. No Watong iat ga hatur ikino hala, pata be ira turadi.
Io, ma ira harkurai tane Moses ga tibe di bakut ira tamat na pris be di na ter hartabar tupas ie. Io kaie, no nudait pris, aie bileng i manga supi ter be na ter ta mangana hartabar tupas God. Ing be i gorte kis kira ra ula hanuo paile tale be na kap no kinkinis na pris, kinong ari iat kanaia ing di la hartabar tupas God haruat ma ira harkurai tane Moses. +Di gil ira nudi pinapalim naramon tike katano ura lotu nong a hapupuo mon ie utano katano tutuno ura lotu tuma ra mawe. Iga ngan bileng hobi tano pana bung tane Moses. Ing Moses ga ura gilgil no hala na lotu di ga ura gilgil ie ma ra mol, God ga tange tana be, “Nu harbalaurai timaan be nu gil ira linge haruat tutuno iat ing iou ga hamanis tam tuma ra uladih.” +Iesene no pinapalim na pris nong Jisas te hatur kawase ie kakarek i bilai ta ira nudi ing di ga papalim menalalie, hoke bileng no kunubus Jisas ga gil nalamin tane God ma ira nuno matanabar ura lamlamus di tupas ie i bilai tano kunubus nong menalalie. Ma no kunubus tane Jisas i bilai tano luaina kunubus kinong ira linge God ga tange be na gil naramon ta ikino kunubus tane Jisas i bilai ta ira linge ing ira harkurai tane Moses ga tange be na gil tano luaina kunubus.
Be ing no luaina kunubus gor papalim timaan, God pai gorle lik be na kios ise ie ma no sigarna. +Iesene i palai be pai gale papalim timaan kinong God ga nes be ira matanabar di sana baak, kaie igom tange horek:
“Nes baak! Iou no Watong, iou tange be a pana bung i ura hinanawat ing iou ni gil ra sigar kunubus ma dur ira iruo huntunana Israel ma ne Iuda.
Ikin ra sigar kunubus pai nale haruat ma no kunubus iou ga gil ie tikai ma ira hintubu di tano pana bung iou ga lamus di,
iou gom lie sur ta di metua Isip.
Iou no Watong, iou tange be pa nile gil no sigar kunubus haruat ma no luaina kinong pa di gale taram no nugu luaina kunubus.
Io kaie, iou gom hana talur di.
10 Iou no Watong, iou tange be no mangana kunubus iou ni gil ie ma no huntunana Israel ta tike pana bung namur, aie horek:
Iou ni bul ira nugu harkurai ta ira nudi lilik.
Ma kike ra harkurai iou ni pakat kawase ta ira tinga di.
Taitus ikino pana bung namur iou um no nudi God, ma a nugu matanabar um di.
11 Tikenong pai nale hausur no tahunana be no hinsaana horek be,
‘Na tahut be nu nunure no Watong.’
Pata. Kinong urah, di bakut di na nunure iou,
mekaia leh ta ira maris tutuno iat tuk ter ta ira tamat na watong.
12 Di na nunure iou kinong iou ni suge leise ira nudi sasana ma ra harmarsai.
Maso! Pa nile lik leh um ira nudi nirara.”
13 Io, ing God ga kilam no kunubus tane Jisas be no sigarna, i palai be iga nes kilam no luaina kunubus be a tuarena ie, kaie da waak leise ie. Ma be tike linge i tuarena ma da waak leise ie, i palai be hutate ma ina panim leh.
+ 8:5 Kolose 2:17; Hibru 9:23; KBk 25:40 + 8:6 Hibru 7:22 + 8:8 Jer 31:31-34