13
Nesi nong paile lilik pukus na hiruo.
Ma ta ikinong ra pana bung ari turadi di ga hanawat, di ga me hinawase Jisas uta ira turadi me Galili ing Pailat ga tule ira nuno umri ura ububu bing ing di ga tun hartabar tupas God. +Ma ne Jisas ga tange be, “Hohaam, mu lik be kike ra turadi me Galili di ga manga sana ta ira mes na turadi me Galili kaie di gom hiruo hobi? Iou hinawase mu be pata tuno iat! Ma be ing pa mu nale lilik pukus, mu bakut bileng, mu na hiruo. Ma mu na lik leh kike ra sangahul ma liman ma itul ing no hala kengkeng na hot rua Silom ga tarupuk ter ta di, di gom mat. Hohaam, mu lik be ikinong ga hamanis be di ga manga sana ta ira mes na turadi mekira Ierusalem? Iou hinawase mu be pata! Ma be ing pa mu nale lilik pukus, mu bakut bileng, mu na hiruo.”
Io, iga hinawase di ta kin ra nianga harharuat: “Tike turadi ga mon tike ina papus tano nuno lalong, ma iga hana leh ura ninanaas ta papus tana. Iesene pai gale nes leh tari tana. +Io, iga tange tano ut na harbalaurai tano lalong horek: ‘Aitul a tinohon tuoi um ing iou hanana ukira ura ninanaas ta puspusno ikin ra ina papus, iesene pata tari. Buruh hasur ie. I hasurum bia tuno iat no bilai na pu.’
+Ma no ut na harbalaurai tano lalong ga babalu be, ‘Watong, waak ter baak ie tike tinohon baling ma iou ni kil luhutane ie, nige bul ta bilai na linge ura habilai no pu. Ma be na huei tano tinohon namur, io, i bilai. Iesene be ing pata, io, nu buruh hasur ie.’ ”
Tike Bung na Sinangeh Jisas ga halangalanga tike haine igate talukun no tihine.
10 Tike Bung na Sinangeh Jisas ga hausur ira matanabar naramon tike hala na lotu gar na Iudeia. 11 Ma tike haine ga kis ter kaia igate talukun no tihine ra sangahul ma liman ma itul a tinohon kinong tike sana tanuo ga hangane ie hobi. Ma pai gale tale ie be na tur takados. 12 Be Jisas ga nes ie iga tato hawat ie ma iga tange tana horek: “Hainigu, u te langalanga sukun no num minaset.” 13 Io, iga bul ira iruo lumana tana ma kaie iat mon no haine ga tur takados ma iga pirlet God.
14  +Io, no lilie ta ikino hala na lotu ga ngalngaluan kinong Jisas ga halangalanga tano Bung na Sinangeh, kaie igom tange horek ta ira matanabar, “A liman ma tike ira bung ura pinapalim. Io kaie, mu na hanawat ta kike ra bung be da halangalanga ise mu ta ira numu minaset, ma pata be tano Bung na Sinangeh.”
15  +Ma no Watong ga balu ie be, “A ut na harababo mu! Tano Bung na Sinangeh, tiketike ta mu la palpales leh no nuno donki be no nuno bulumakau tano nuno longlong ura hamamo ie ma ra taho. Tutuno sakit, mu la gilgil hobi! 16 Ikin ra haine a bulumenamur tane Abraham ie, ma ne Satan ga hiis kawase ter ie ra sangahul ma liman ma itul a tinohon. Io, i tahut bileng tano Bung na Sinangeh be da pales leise ie tano minaset nong gate hiis kawase ter ie.”
17 Be iga tange hokakarek, ira nuno ebar bakut di ga malahuan. Iesene ira matanabar di ga laro pane ira bilai na linge iga gilgil.
A nianga harharuat utano pat na dahe ma no is.
(Matiu 13:31-33; Mak 4:30-32)
18 Io, Jisas ga tange, “No kingdom tane God i haruat ma ra so? Iou ni hapupuo ie ma ra so? Io, ni hinawase mu. 19 I haruat ma tike not no pat na dahe sakit nong tike turadi ga so tano nuno lalong. Io, iga kubur, igom tamat na dahe, ma ira mon di gil ira nudi pawas ta ira singarna.”
20 Ma iga tange habaling be, “Aiou ni hapupuo no kingdom tane God ma ra so? Io, ni hinawase mu. 21 I haruat ma tike haine ga kap leh ira is, igom bul naramon tano tamat na hunghung na palawa tuk gom lalet bakut.”
Dong ing pa di nale lala tano kingdom tane God.
22 Io, Jisas ga hanana ta ira tamtaman ma iga hausur ira matanabar. Iga gilgil hanane hokike tano nuno hinana utuma Ierusalem. 23-24 Io, tikenong ga tiri ie be, “Watong, hohaam, a bar nong mon di ing God na halon di?”
Ma ne Jisas ga tange ta di, “Mu na walar ma ra baso ura hinana lala tano didisuan na ngas. Iou tange ta mu be a haleng di na walar ura hinana lala iesene di na pet puo. 25  +Be no turadi a nuno no hala na taman tut inage banus no matanahala, mu na tur ter um nataman mu nage piipidil. Ma mu na saasaring marmaris be, ‘Watong, papos leh mem.’
“Iesene na babalu be, ‘Iou paile nunure be nesi mu. Ma iou paile nunure bileng be mu meha.’
26 “Io, mu na tange be, ‘Mem ga ian ma mem ga mamo tikai ma ugo. Ma na ngas ta ira numem taman u git hausur mem.’
27  +“Iesene na babalu be, ‘Aiou paile nunure be nesi mu. Ma iou paile nunure bileng be mu meha. Mu hana leh, a ut na sana mu bakut!’
28  +“Be mu na nes Abraham, Aisak, Iakop, ma di ira tangetus bakut tuma tano kingdom tane God, mu na susuah ma mu na hatagiris na ngise kaia kinong da ise hasur leise mu. 29  +Ira matanabar di na hanawat mekaia ta ira ihet na matana dadaip. Di na hanawat ma di na kis tano gil nian tuma tano kingdom tane God. 30  +Ma a tutuno sakit be tari ta dong ing di maris kakarek, di na watong namur. Ma tari ta di ira watong kakarek, di na maris namur.”
Jisas ga ura hinana utuma Ierusalem be na hiruo.
(Matiu 23:37-39)
31 Ma ta ikino pana bung ari Parisi di ga hana tupas Jisas, di gom tange tana, “Nu hana sukun ikin ra katano ma nu hana tike mes na taman balik kinong Herot i ura ububu bing ugo.”
32 Jisas ga balu di be, “Ikino Herot a keskes ie ura gilgil sasana hoke ira raaia na pep. Mu na hana mu na hinawase ie be iou tange horek: ‘Aiou ni hasur leise ira sana tanuo ma ni halangalanga ira ina minaset katiak ma maran. Ma tano itul a bung ni hapatam bakut ira nugu pinapalim. 33 Iou ni papalim hobi iesene i tahut bileng be ni hanana katiak, maran, ma tano bung namur bileng, kinong i tutuno sakit be ira tangetus pa di lale hiriruo nataman. Tuma sene naramon Ierusalem.’ ”
34 Ma ne Jisas ga tange be, “Maris mu ira matanabar mekira Ierusalem! Mu la ububu bing ira tangetus ma mu la gulgulum bing di ing God la tultule di ukaia ho mu. Haleng pana iou la sipsip be ni gawane leh mu hoke no huna kareka ila pabong ira natine. Iesene pa mu le sip hobi. 35 Nes baak! Da hamau no numu taman ma mu na biha? Io, iou hinawase mu be pa mu nale nes iou tuk tano pana bung ing mu na tange be, ‘No haridan na kis tano nong i hanawat ura gilgil haruatne ira sinisip tano Watong!’ ”
+ 13:2 Jon 9:2 + 13:7 Luk 3:9 + 13:8 2 Pita 3:9,15 + 13:14 KBk 20:9-10; Lo 5:13-14 + 13:15 Luk 14:5 + 13:25 Matiu 25:10-12 + 13:27 Sam 6:8 + 13:28 Matiu 8:11-12 + 13:29 Sam 107:3 + 13:30 Matiu 19:30