14
Waak be u hatamat ugo. Nu hanapu ugo.
Tike Bung na Sinangeh be ne Jisas ga iaiaan tano hala ta tike lilie ta ira Parisi, ira matanabar di ga manga nesnes dit ie be na gil ra so. Ma tike turadi ga manga sus ira tamaine ga hana tupas Jisas. +Ma ne Jisas ga tiri ira Parisi ma ira keskes ta ira harkurai tane Moses horek: “I takados ta ira nudait harkurai be da halangalanga ira minaset tano Bung na Sinangeh be pata?” Iesene be pa di gale ianga. Io, iga palim no turadi igom halangalanga ie, ma iga tule leise ie.
+Io, iga tiri di, “Ing be tike nati mu be tikenong ta ira numu bulumakau na puko sur tike lulur tano Bung na Sinangeh, i tutuno be kaie iat mon mu na sel haut habaling ie. Naka?” Sene be pa di gale tange tike linge.
Ne Jisas ga nes be ari wasire ga gilamis ira kinkinis na watong tano teol na nian. Io kaie, igom tange ikin ra nianga harharuat: +“Be tikenong i pike ugo tano nian na pokomau, waak u kis tano kinkinis gar na tamat, ma tikenong i manga tamat tam nahula hanawat kinong di ga pike bileng ie. Ma no tunana nong a nuno no gil nian na hanawat, aie nong ga pike mur bakut. Ma ina tange tam, ‘Nu tut pas no kinkinis tane kin.’ Io, nu hirhir kinong da tule ugo tano kinkinis na maris. 10 Ing di pike ugo, na tahut be nu kis tano kinkinis na maris. Io kaie, nong ga pike ugo na hanawat ma ina tange tam, ‘Tasigu, nu kap tike kinkinis nong i tamat ta ikin.’ Io, ira matanabar kaia di na urur tam. 11  +Io, nesi tikenong i hatamat habaling ie, God na bul hanapu ie. Ma nong i hanapu habaling ie, God na hatamat ie.”
12 Ma ne Jisas ga tange tano turadi nong ga pike ie utano nian, “Ing be nu harsuko ura gil nian, waak u pike ira num harwis, ira tasim, ira hinsaam, ma ira watong ing di kis hutate. Waak u gil hobi kinong di na pike habaling ugo ura balbalu ugo. 13 Iesene be nu harsuko utano num gil nian, nu pike ira maris, ira pengpeng, ira kum, ma ira pulo. 14  +Ing be nu gil hobi no haridan na kis tam. A tutuno pa dile tale be di na balu ter tam iesene God na balu ter tam tano pana bung na tuntunut hut baling ta ira ut na takados.”
No nianga harharuat utano tamat na nian tano Watong.
(Matiu 22:2-14)
15  +Ma tikenong ta dong ing di ga kis tikai ma ie tano teol na nian ga hadade kakarek, igom tange tane Jisas, “No haridan na kis tano turadi ing be na ian tano tamat na nian tano kingdom tane God.”
16 Io, Jisas ga balu ie, “Tike turadi ga tagure tike tamat na nian ma iga pike ra haleng turadi. 17 Tano pana bung be no nian ga taguro iga tule no nuno tultule uta di ing igate pike ter di. Ma no tultule ga hinawase di, ‘Hana u ra. Kinong ira linge te taguro ter kakarek.’
18 “Iesene di bakut tiketike di ga ru batbat no harsuko. No luaina ga tange, ‘Kakarek mon iou te kul tike katano pu ma ni hana nige nes ie. Maris, paile tale be ni hanawat.’ 19 Ma tike mes ga tange, ‘Kakarek mon iou te kul ra sangahul na bulumakau ura pinapalim ma iou hanana ura walwalar di. Maris, iou pa nile hana.’ 20  +Tike mes balik ga tange, ‘Kakarek mon iou te tola. I ngan ter be pa nile hana.’
21 “Io, no tultule ga tapukus baling igom hinawase no nuno watong ta kike ra linge. Ma no watong nong a nuno no hala ga ngalngaluan igom tange tano nuno tultule, ‘Hanasur haiah ta ira ngas bakut tano taman ma nu lamus ira maris, ira pengpeng, ira pulo, ma ira kum.’
22 “Io, no tultule ga me tange, ‘Nugu Watong, iou te gil haruatne hoke u tange. Iesene, no hala paile bukas baak.’
23 “Io, no watong ga tange tano nuno tultule, ‘Nu hana me nataman tano taman ma nu mur ira ngas laba ma ira not no ngas bileng. Ma nu hait leh ira turadi kaia be di na hanawat be no nugu hala nage hung. 24 Iou tange tam, pata tikenong ta di ing iou ga huna pike na namiane tike linge kira tano nugu gil nian.’ ”
Nesi nong na mur Jisas na waak leise ira mes na linge bakut.
25 A tamat na matanabar di ga hanana tikai ma ne Jisas. Ma iga talingane di igom tange horek: 26  +“Ing be nesi tikenong i ura murmur iou, na manga tamat sakit no nuno sinisip utagu ta ing ila sipsip ira mes. Ma ing be da hapupuo no nuno sinisip uta ira mes ma utagu, na ngan horek be i malentakuane no nuno mama, no nuno makai, no nuno haine, ira natine, ira tesne, ira hainine, ma aie iat. Ma ing be no nuno sinisip paile ngan hobi, paile tale be a nugu bulu na harausur ie. 27 Be nesi tikenong paile pusak no nuno kabai ma paile mur iou, paile haruat be a nugu bulu na harausur ie.
28 “A tutuno sakit, be tikenong i sip be na gil tike hala na huna kis matien ma ina lilik utano matana no hala ura nunure be ira nuno barbarat i haruat ura hapatam no hala be pata. 29 Io, ing be ite hatahun ie ma paile tale um be na hapatam ie, ira haleng di na nes ie di na hasakit. 30 Di na tange horek: ‘Ikin ra turadi te hatahun no nuno hala ma iga basomah ura hapatam ie.’
31 “Ma a tutuno sakit bileng, be tike tamat na umri i ura hinana ura hinarubu ma tike mes na tamat na umri, na huna kis matien ma ina lilik be ira nuno sangahul na arip na umri di haruat ura tutur dades ma ira iruo na sangahul na arip tano mes na tamat na umri. 32 Ma ing be paile tale, na tato tari tultule ma no mes na tamat na umri kanaia baak tapa. Io, na tule di be di na saring no mes na umri ura malum. 33 Hoke iat mon, be nesi tikenong ta mu paile waak leise ira nuno linge bakut, paile tale be a nugu bulu na harausur ie.
34 “Sol i manga harahut. Sene be ing i pataam ira dades ura harahut tano sol, no nuno dades na hanawat baling hohaam? Paile tale. Ite linge bia um. 35 Paile tale be na harahut ira pu na lalong. Ma paile tale bileng be da hul hurusane pakur ma ra takina bulumakau ura bulbul na lalong. Da ise um.
“Be ing u haruat ura hadade kilam kakarek ra nugu nianga, nu taram ie.”
+ 14:3 Luk 6:9 + 14:5 Matiu 12:11; Luk 13:15 + 14:8 Snd 25:6-7 + 14:11 Matiu 23:12; Luk 18:14 + 14:14 Jon 5:29 + 14:15 Luk 13:29 + 14:20 1 Korin 7:33 + 14:26 Luk 9:23