15
No tamat na gungunuama tuma ra mawe ing tike ut na sana i lilik pukus.
(Matiu 18:12-14)
Tike pana ira ut na kap takis ma dong ing di ga nes hanapu di be a tabuna murmur ira harkurai tane Moses, di ga hanawat hulungan ura hadade Jisas. +Ma ira Parisi ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga ngurungur di gom tange, “Kin ra turadi i bala leh ira sakalepwana ma i ian tikai ma di.”
Io, Jisas ga hinawase di ma ikin ra nianga harharuat. +Iga tange, “Ing be tikenong ta mu a nuno tike maar na sipsip ma tikenong i rara, io, tutuno sakit be na hana talur ira liman ma ihet na sangahul ma liman ma ihet kaia ra nudi katano. Ma ina sisilih uta nong te rara tuk ter be na nes leh ie. 5-6 Ma ing be ite silihe tupas ie na laro ma ina pusak leh ie ma ina hana u nataman. Io, na tato hulungan ira nuno harwis ma dong ing di la kiskis hutate tana, ma ina hinawase di be, ‘Aiou sip be mu na laro tikai ma iou kinong iou te nes tupas no nugu sipsip nong ga rara.’ Iou tange ta mu, na ngan bileng hobi tuma ra mawe. Ing be tike ut na sana i lilik pukus, da manga laro tuma nalu. Iesene be a liman ma ihet na sangahul ma liman ma ihet di lik be a ut na takados di, kaie di na lilik pukus urah, io, pata ta gungunuama tuma nalu.
No nianga harharuat utano siliwa i panim.
“Ma be tike haine i hatur kawase ira sangahul na siliwa, ma tikenong i panim, io, tutuno sakit be na halulungo tike laam ma ina seh no hala. Ma ina sisilih timaan tuk ter be na nes tupas ie. Ma be ite nes tupas ie, na tato hulungan ira nuno harwis ma dong ing di la kiskis hutate tana, ma ina hinawase di be, ‘Aiou sip be mu na laro tikai ma iou kinong iou te nes tupas no siliwa nong ga panim.’ 10 Aiou tange ta mu, ira angelo tane God di na laro bileng hobi ing be ta tike ut na sana i lilik pukus.”
No nianga harharuat utano sana tunana nong ga rara ma iga tapukus baling.
11 Io, ne Jisas ga tange habaling, “Tike turadi airuo ira nuno bulu na tunana. 12 No hansik ta dur ga tange tano nudur mama, ‘Mama, a tutuno be namur nu paleng ira num linge ta mir tesne. Sene be nu tabar iou ma no nugu pinalau kakarek.’ Io, iga paleng ira nuno linge nalamin ta dur.
13 “A bar bung namur ma no hansik ta dur ga suhurane bakut leise ira nuno mangana linge, iga kap ira nuno barbarat, igom hana utusu tike katano tapa. Ma iga manga gotgot kaia, kaie igom hasurum ira nuno barbarat. 14 Ma be ing igate suhurane leise ira nuno barbarat, tike tamat na taburungan ga hanawat ta ikino katano bakut. Ma iga kis hoke tike maris. 15 Io kaie, iga papalim ura nuno tike watong ta ikinong ra katano. Ma no watong ga tule ie ukaia tano nuno katano ura tamtabar ira nuno bore. 16 Ma iga manga sip be na en ira pala bin ing ira bore di git enen. Iesene pata tikenong pai gale tabar ie ma tike linge. 17 Ma be iga lilik tapukus iga tange, ‘Ai! Ira tultule ing di papalim tano nugu mama, ira adi nian i manga haleng ma pa dile tale be di na en bakut. Ma iou balik um karek ni taburungan mat. 18  +Iou ni tapukus baling utuma hone mama ma ni tange tana, “Mama, iou te gil ra sasana ter tam ma utuma ra mawe bileng. 19 Paile takados baling be nu kilam iou be tike natim. Iesene iou sip be nu gil iou haruat ma ira num tultule.” ’ 20 Io, iga taman tut ma iga hana utuma hono nuno mama. Be ikanaia baak tapa no nuno mama ga nes leh ie ma iga manga marmaris utana. Io, iga hilo ter tano natine, igom gawane leh ie ma iga mum ie.
21 “Ma no natine ga tange tana, ‘Mama, iou te gil ra sasana ter tam ma utuma ra mawe bileng. Paile takados baling be nu kilam iou be tike natim.’
22 “Iesene no nuno mama ga tange ta ira nuno tultule be, ‘Mu habir! Mu kap no sigasige nong i manga bilai ma mu na hasigam ie me. Mu habas tike malota tano lumana ma mu na hasigam ie ta iruo pala lamas na kakinari. 23-24  +Mu kap no bilai na not no bulumakau ma mu na kut bing ie. Dait na gil tike lukaro kinong kin ra natigu ga mat ma ite lon baling. Iga rara ma dait te nes leh ie.’ Io kaie, di ga haburuana no lukaro.
25 “Ing be no lukaro ga hanana no tamat ta dur ira iruo hatatesne ga baling metuma na lalong. Ma be iga hanawat hutate tano hala iga hadade ra ingana ninge ma ra minangata. 26 Io, iga tato tikenong ta kike ra tultule ma iga tiri ie uta ira linge di gilgil. 27 Ma no tultule ga balu ie be, ‘No tasim te tapukus baling. Ma no num mama te nes ie be i lon timaan ter. Kaie, ige tula nianga be da kut bing no bilai na not no bulumakau ma mem te gil hobi.’
28 “Io, no tamat ta dur ga manga ngalngaluan, kaie igom malok be na lala tano hala. Io, no nuno mama ga hanasur, igom ianga marmaris tana be na lala. 29 Sene be iga balu no nuno mama be, ‘Nes baak! Taitus kakarek ra tinohon bakut iou git paapalim utam hoke tike maris na tultule. Ma ira pana bung bakut iou git tartaram ugo. Ma u te ter so tagu? Paule ter tike meme mon tagu be ni gil tike lukaro ma ira nugu harwis. 30 Iesene be kin ra natim balik i tapukus u kut bing no bilai na not no bulumakau ura gil lukaro. Ma aie iat mon nong ga hasurum ira num linge ura kulkul ira ut na hilawa.’
31 “No nuno mama ga tange tana, ‘Natigu, hatikai u la kiskis tikai ma iou. Ma ira nugu linge bakut, a num. 32 Iesene i takados be dait na laro ma dait na gil no lukaro kinong ikin ra tasim ga mat ma ite lon baling. Iga rara ma dait te nes leh ie.’ ”
+ 15:2 Luk 5:30 + 15:4 Ese 34:11,16; Luk 19:10 + 15:18 Sam 51:4 + 15:23-24 Epesas 2:1,5