16
Jisas ga hausur ira matanabar uta ira barbarat.
Io, Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur horek: “Tike watong ga bul tike tultule ura harbalaurai ta ira nuno linge bakut. Ma namur di ga tung no tultule be iga hasurum ira minsik ta ikino Watong. Io, iga tato no tultule, igom tange tana, ‘Aso ikin iou hadade ura utam? Nu pakat hapalaine tike hininaawas uta ira nugu linge u ga balaure ma nu ter no hininaawas tagu. Pa nule balaure habaling ira nugu linge.’
“Io, no ut na harbalaurai ga lik habaling tana horek: ‘Aso ing iou ni gil kakarek? No nugu tamat na hasur ise iou tano nugu pinapalim. Iou paile dades haruat ura kinakoh ma iou hirhir bileng be ni sasaring hoke ra maris. Ai! Iou palai be aso ing ni gil! Ma tano pana bung da kap leise talur iou tano nugu pinapalim, ira matanabar di na bala leh iou ta ira nudi hala.’ Io, iga tato ira turadi bakut ing di ga mon ngasa tano nuno tamat. Iga tiri no luaina be, ‘Aise ira num ngasa ter tano nugu tamat?’ Iga balu ie be, ‘Tike maar na tamat na pabona kor na wel.’ Ma no ut na harbalaurai ga tange tana, ‘Kis kira, ma nu pakat haiane ie be nu balu pukus a liman na sangahul mon. Ikinong na hasubana no num ngasa. Waak um u balu bakut.’ Ma iga tiri no airuo be, ‘Aise ira num ngasa ter tano nugu tamat?’ Iga balu ie be, ‘Tike arip na tamat na punpu na pat na wit.’ Ma no ut na harbalaurai ga tange tana, ‘Pakat ie be nu balu pukus a liman ma itul na maar mon. Waak um u balu bakut.’
“Ma no watong ga let ikino ut na harbalaurai nong ga hakale ie, igom let ie kinong i hamanis be a ineine ie ta ikino linge ite gil. Io, ira matanabar ta ikin ra ula hanuo di ineine ura gilgil ira nudi tintalen ta di baling iat. Taitus ira nudi gingilaan hobi, di manga ineine ta ira matanabar ing di kis ra madares. Ma iou tange ta mu, i tahut be mu na papalim ma ira numu sana barbarat ura lamlamus numu ta harwis. Ma ing be ira numu barbarat te pataam da bala leh mu tano taman pai nale pataam.
10  +“Nesi tikenong i tutuno ta ira hansik na pinapalim na tutuno bileng ta ira tamat. Ma nesi tikenong paile tutuno ta ira hansik na pinapalim pai nale tutuno bileng ta ira tamat. 11 Ing be pa mu gale tutuno ura balbalaure ira barbarat ta ikin ra ula hanuo, nesi na so no nuno nurnur ta mu be mu na tutuno ura balbalaure ira mangana barbarat tutuno? 12 Ma ing be pa mu gale tutuno ura balbalaure ira linge ta ira mes, nesi na tabar mu ma numu ta linge iat?
13  +“Pata tike tultule i haruat ura tartaram ira iruo watong, na manga malok ta tikenong ma ina manga sip no mes, be na hararot tikenong ma ina malentakuane no mes. Io, paile haruat be mu na taram tane God ma ra barbarat bileng.”
14 Ma ing be ira Parisi di ga hadade kakarek di ga ngurungur ter tane Jisas kinong di ga manga sip barbarat. 15  +Ma ne Jisas ga tange ta di, “Mu iat mu hatakadosne habaling mu ra matmataan ta ira matanabar iesene God la nunure ter ira tinga mu. Aso ing ira turadi di hatamat ta ira nudi lilik, io, i linge bia tano matmataan tane God.
Jisas ga hausur ira matanabar uta ira harkurai tane Moses.
(Matiu 5:18; 11:12-13; 19:9; Mak 10:11-12)
16  +“Ira harkurai tane Moses ma ira pakpakat ta ira tangetus di ga harkurai tuk ter tano pana bung tane Jon no ut na baptais. Ma tur leh ta ikino pana no harpir tano tahut na hininaawas te hanana ma ira matanabar di walwalar ma ra baso ura hinana lala. 17  +Ing be i dades be no mawe ma no ula hanuo dur na panim leh, io, na manga dades sakit be tike hansik na katano ta ira harkurai tane Moses na bonbon. 18 Nesi tikenong i ise no nuno haine ma i tole tike mes ite gil ra sasana kinong ite noh tikai ma tike mes, paile nuno. Ma nesi tikenong i tole tike haine nong no nuno tunana ga ise ie, io, ite gil sasana kinong ite noh tikai ma tike mes, paile nuno.
No nianga harharuat utano watong ma ne Lasarus.
19 “Iga mon tike watong git singsige ira bilai na kinasine ing ira matana ga manga tamat sakit. Ma no nuno kinkinis na watong ga manga halaro ie ta ira kaba bungbung. 20-21 Ma di git hainoh ter tike maris, no hinsana ne Lasarus, kaia tano matanangas ta ikino watong. A ina manmanuo ie ma igit sipsip be na en ira pet na nian ing git pukpuko leh metuma tano hator tano watong. Maris! Ira pep bileng di git hananawat ma di git demdem ira manuana.
22 “Io, no maris ga mat um ma ira angelo ga kap leh ie ukaia tano matmataan tane Abraham. Ma no watong ga mat bileng ma di ga bus ie. 23 Ma kaia tano katano gar na minat, no watong ga kap ra tamat na ngunngutaan. Ma iga nanaas hut gom nes Abraham utapa sakit. Ma ne Lasarus kaia ra palpal tana. 24 Io, iga tato Abraham horek: ‘Tubuk, nu marse iou! No ngunngutaan ta kin ra eh i manga dades. Nu tule Lasarus, na hasuguh no kaskas na lumana tano taho maduhan ma ina bul ie tano karamegu inage hamaduhan ie.’
25 “Sene be Abraham ga balu ie, ‘Tubuk, nu lik leh tano num nilon nalalie be u ga hatur kawase ira num bilai na linge ma ne Lasarus balik ira sana. Iesene kakarek um di hangoingoi ie, ma ugo, u kap ra ngunngutaan. 26 Ma tike mes na linge bileng, God te gil tike salil nalamin ta dait i manga hanasur. Kaie, dong ing di ura hinana mekira ukatika ho ugo, paile tale di. Ma paile tale be tikenong ta mu na balos mekaia ukira ho mem.’
27-28 “Ma no watong ga tange tana, ‘Tubuk, nu tule Lasarus ter tano hala tano nugu mama kinong a liman ira tasigu kaia. Aiou sip be na hakatom di waing pa di nale hanawat bileng ta ikin ra katano na ngunngutaan.’
29 “Ma ne Abraham ga tange tana, ‘Di hatur kawase ira harkurai tane Moses ma ira pakpakat ta ira tangetus. Na tahut be ira tasim di na taram kike ra pakpakat.’
30 “Iesene iga tange tane Abraham, ‘Pata, tubuk! Paile haruat! Iesene be tikenong mekatika ra minat na hana tupas di, di na lilik pukus.’
31 “Ma ne Abraham ga tange tana, ‘Ing be pa di nale taram ira harkurai tane Moses ma ira pakpakat ta ira tangetus, io, paile tale be tikenong i tut hut sukun ra minat na haragat di waing di nage lilik pukus.’ ”
+ 16:10 Luk 19:17-26 + 16:13 Matiu 6:24 + 16:15 Matiu 23:28; Luk 18:9-14 + 16:16 Matiu 11:12-13 + 16:17 Matiu 5:18