18
No nianga harharuat utano makoso nong git saasaring hait.
+Ne Jisas ga tange tike nianga harharuat ta ira nuno bulu na harausur ura hausur di be di na sasaring hatikai ma pa di nale malmalungo. Iga tange horek: “Tike taman ga mon tike ut na gil harkurai. Pai gale urur tane God ma pai gale lik leh ira matanabar. Ma iga mon bileng tike makoso na haine kaia ta ikino taman nong git hananawat hait tupas ie ma igit saasaring be, ‘Nu kure hatakadosne mir ma no nugu ebar ura harahut iou.’ Haleng na pana nalalie iga malok leise ura harahut ie. Namur at um iga lik horek: ‘A tutuno be iou paile urur tane God ma iou paile lik leh ira matanabar. Iesene ikinong ra makoso la hamalamales iou. Kaie, iou ni kure hatakadosne ira linge ura harahut ie be nahula manga hamalmalungo iou.’ ”
Ma no Watong ga tange, “I tahut be mu na hadade karek ra nianga tano sana ut na gil harkurai. Ma ina ngan bileng hobi ta ira matanabar ing God te gilamis di, dong ing di la saasaring tupas ie ra kasasa ma ra bung bileng. A tutuno sakit, God na kure hatakadosne ira linge ura harahut di. Mu lik be na halis ura tahtaho di? Pata. Aiou tange ta mu, na kure hatakadosne haiane ira linge ura harahut di. Iesene be Nong a Turadi ie na hanawat, na nes leh ira nurnur kira tano ula hanuo be pata?”
No nianga harharuat utano Parisi ma no ut na kap takis.
Ne Jisas ga tange ikin ra nianga harharuat ta di ari ing di ga lik be di takados ma di ga nes hanapu ira mes bakut. 10 Iga tange horek: “Airuo turadi dur ga hana hut utuma ra hala na lotu tamat ura sinsaring. Tikenong a Parisi ma tikenong a ut na kap takis. 11 Ma no Parisi ga tur ma iga sasaring tano nuno lilik horek: ‘God, iou tanga tahut tam be iou paile haruat ma ira mes na turadi. Di la kukuman, di la harakale, ma di la nohnoh ma ira mes na haine ing paile nudi. Ma iou tanga tahut bileng be mir paile haruat ma kin ra sana ut na kap takis. 12  +Iou la hahal airuo bung tike wik ma iou la tamtabar ugo ma nong i sangahul ma ie ta ira nugu linge bakut.’
13  +“Iesene no ut na kap takis ga tur tapa. Iga hirhir ura tantadeng utuma ra mawe ma iga paser no bangbangono ma ra tapunuk na marmaris. Ma iga tange, ‘God, iou tike ut na sana. Nu marse iou.’
14  +Aiou tange ta mu ing be ikin ra turadi ga baling utusu tano nuno hala, iga takados ra matmataan tane God, ma no mes balik, pata. Io, nesi ing i hatamat habaling ie, God na bul hasur ie. Ma nesi ing i bul hanapu habaling ie, God na hatamat ie.”
Na tahut be da hatur kawase no kingdom hoke ira not no bulu.
(Matiu 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Ma ira matanabar di ga lamlamus ira nudi not no bulu bileng ter tane Jisas be na sigire di. Ma ing be ira bulu na harausur ga nes kike, di ga bor di. 16  Iesene Jisas ga tato ira not no bulu ukaia ho ie igom tange, “Mu waak leise ira bulu ukira ho iou. Pa mu nale tur bat di kinong no kingdom tane God a nudi ie ira mangana not no bulu hokakarek. 17  +Mu hadade baak! Be tikenong pai nale hatur kawase no kingdom tane God hoke tike not no bulu, pai nale lala tana.”
I manga dades be tike watong na salo tano kingdom tane God.
(Matiu 19:16-29; Mak 10:17-30)
18  +Tike turadi ga tiri Jisas, “Bilai na tena harausur, iou ni gil ra so waing ni kap no nilon nong pai nale pataam?”
19 Ma ne Jisas ga tange tana, “Nu lilik timaan tano burwana urah u kilam iou be a bilai iou. Pata ta nong paile bilai. God sene mon i bilai. 20  +U nunure ira harkurai tane Moses: ‘Waak u noh tikai ma tikenong paile num ie. Waak u harubu bingibing bia. Waak u kukuman. Waak u hinawas harabota uta tikenong. Ma nu ru no tamam ma no etnam.’ ”
21 No tunana ga tange tane Jisas, “Ing iou ga bulu leh ma tuk katiak iou la murmur bakut kike ra harkurai.”
22 Ma ing be Jisas ga hadade kike iga tange tana, “Tike linge sene mon paule gil baak ma u supi ie. Nu suhurane ira num inton ma ira num linge bakut, ma nu ter ira barbarat ta ira maris waing nuge hatur kawase ira tamat na hartabar tuma nalu. Namur, nu hilo ma nu mur iou.”
23 Iesene be no tunana ga hadade ikin iga manga tapunuk kinong a watong kis ie. 24 Ma ne Jisas ga nes ie gom tange, “I manga dades be tike watong na salo tano kingdom tane God. 25 Io, be tike watong i sip be na salo tana, na manga dades tana. I malus ta dur be tike kamel na hurungo tano matana nil na dudungut be tike watong na salo tano kingdom tane God.”
26 Io, dong ing di ga hadade kakarek di ga tange, “Be hokike, i nanaas be pata tikenong paile haruat ura kapkap no nilon tutuno. Naka?”
27 Sene be Jisas ga tange, “Ira linge ira turadi pa dile haruat ura gilgil, God i haruat be na gil.”
28 Ne Pita ga tange tana, “Nes, ira numem linge bakut, mem te hana sukun ter ura murmur ugo.”
29-30 Ma ne Jisas ga tange ta di, “Mu hadado baak! Nesi tikenong i hana sukun no nuno taman, no nuno haine, ira tesne, no etnana, no tamana, be ira natine utano kingdom tane God, io, na hatur kawase leh ra haleng baling ta ikin ra pana bung. Ma ina hatur kawase bileng no nilon nong pai nale pataam tano pana bung na hanawat namur.”
Jisas ga hinawas baling be na mat ma ina tut hut baling.
(Matiu 20:17-19; Mak 10:32-34)
31  +Jisas ga lamus hasisingen ira sangahul ma iruo na bulu na harausur igom hinawase di, “Mu hadade timaan. Dait hananahut um utuma Ierusalem ma ira linge bakut ing ira tangetus ga pakat uta Nong a Turadi ie na hanawat tutuno. 32  +Ma da ter leise ie ta ira luma dong ing pa dile Iudeia. Di na hasakit saasa tana ma di na tange hagae ie. Di na iabis ie, hadakdak ie, ma di na ubu bing ie. 33 Ma tano itul a bung, na tut huat baling.” 34  +Iesene ira bulu na harausur pa di gale palai tike linge ing iga tange kinong ira pipilaina ga susuhai ta di. Kaie, pa di gomle nunure be aso ing iga iangianga urie.
Jisas ga halon tike pulo tano ngas utuma Ieriko.
(Matiu 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Be ing Jisas ga hanawat Ieriko tike pulo ga kis ter tano gagena ngas gom saasaring marmaris ura nuno ta barbarat. 36 Ma be iga hadade no tamat na matanabar ga saksakit ie, io, iga tiri be, “Aso ikin?” 37 Ma di ga balu ie be, “Jisas merasi Nasaret i kike i hanana sakit ugo.”
38 Io, iga kakongane be, “Jisas, augo no tubune Dawit, nu marse iou!”
39 Ma dong ing di ga lilie hana di ga bor ie be na kis matien. Iesene ikinong ra pana iga manga kakongane nalu balik gom tange, “Tubune Dawit, nu marse iou!”
40-41 Io, Jisas ga tur gom hartule utana be da lamus hawat ie. Ma be iga hanawat hutate iga tiri ie, “U sip be iou ni gil hohaam tam?”
No pulo ga balu ie, “Nugu Watong, iou sip be iou ni nanaas.”
42 Ma ne Jisas ga tange tana, “Nu nanaas! No num nurnur te halon ugo.” 43 Kaie iat mon iga tapapos ira iruo matana igom mur leh ne Jisas. Ma iga pirpirlet hanane God. Ma ing be ira matanabar di ga nes kakarek di bileng di ga pirlet God.
+ 18:1 Kolose 4:2; 1 Tesolonaika 5:17 + 18:12 Ais 58:2-3; Matiu 23:23 + 18:13 Sam 51:1 + 18:14 Matiu 23:12 + 18:17 Matiu 18:3 + 18:18 Luk 10:25 + 18:20 KBk 20:12-16; Lo 5:17-20 + 18:31 Luk 24:44 + 18:32 Luk 9:22,44 + 18:34 Mak 9:32