19
Sakias ga kap ra haralon.
Io, Jisas ga hana lala Ieriko gom saksakit kaia. Ma tike turadi kaia, a hinsana Sakias. Aie tike tamat ta di ira ut na kap takis ma a watong bileng ie. Iga sip be na nes Jisas be nesi ie, sene be a kumkumina turadi ie. Kaie, pai gale tale kinong a tamat na matanabar kaia. Io, iga hilo nalalie igom kae tike ina papus ura nesnes ie kinong Jisas ga hananawat ta ikino ngas.
Be Jisas ga hanawat ta ikino katano iga nanaas hut, igom tange tana, “Sakias, nu sur haiah, kinong i tahut be ni kis tano num hala katiak.” Io, kaie iat mon iga sur ma iga bala leh ie ma ra gungunuama.
+Ira matanabar di ga nes kike ma di ga tur leh ra ngurungur. Di ga tangtange be, “Ikin ra turadi te hana ura nian tikai ma ikinong ra ut na sana.”
+Ne Sakias ga tur gom tange tano Watong horek: “Nugu Watong, nes baak! Aiou ni paleng ira nugu minsik ma ni ter tike katano tana ta ira maris. Ma ing be iou te hakale tikenong ma iou kuman leh ta tike linge, io, ni balu pukus habaling ma ra aihet tana.”
+Ma ne Jisas ga tange tana, “Katiak no haralon te hana tupas ikin ra hala kinong ikin ra turadi bileng a bulumenamur tane Abraham. 10  +Io, Nong a Turadi ie te hanawat ura silsilihe ma ura haalon dong ing di rara.”
No nianga harharuat ta ira tultule.
(Matiu 25:14-30)
11 Ira matanabar di ga hadade ie ma ne Jisas ga tange tike nianga harharuat ta di kinong iga hutate Ierusalem ma ira matanabar ga lik be no kingdom tane God gate ura hinanawat kaie iat mon. 12 Io iga tange, “Iga mon tike turadi a natine tike king. Ma iga ura hinana tike taman tapa be da ter no kinkinis na king tana ma ina tapukus baling namur. 13 Io, iga tato ra sangahul ta ira nuno tultule ma iga ter tike arip na barbarat ta di tiketike. Ma iga tange ta di, ‘Mu na papalim ma kakarek ra barbarat tuk be ni tapukus baling.’
14 “Io, ira matanabar ta ikino katano di ga malentakuane ie. Di ga tule ari turadi ma ra hininaawas tano katano be na hana ukaia ura hininaawas be di malok be ikino turadi na kure di. 15 Iesene di ga ter no kinkinis na harkurai tana ma iga tapukus baling ukaia tano nuno katano. Io, iga hartule ta ira nuno tultule be di na hanawat ura hininaawas palai ta ira nudi pinapalim ma kike ra barbarat. 16 Io, no luaina ga hanawat gom tange tana, ‘Nugu tamat, ira num barbarat te kawas baling ma ra sangahul na arip.’
17  +“No nuno tamat ga tange tana, ‘Tahut na pinapalim! A bilai na tultule ugo. U te tutuno ta tike not no pinapalim, io kaie, ni tabar ugo ma ra sangahul na taman ura num kurkure.’
18 “No iruo ga hanawat gom tange tana, ‘Nugu tamat, ira num barbarat te kawas baling ma ra liman na arip.’
19 “No nuno tamat ga tange tana, ‘Nu kure ra liman na taman.’
20 “Ma tike mes na tultule ga hanawat tupas ie gom tange, ‘Nugu tamat, ira num barbarat karek. Iou ga sie naramon tike subana katano mol. 21 Iou ga burte ugo kinong iou ga nunure be a ngangarwana ugo. U la kilkil ing pau gale so. Ma u la kapkap ra puspusno ta ira mangason gar na mes.’
22 “Ma no nuno tamat ga tange tana, ‘A sana tultule ugo! Iou ni kure ugo ma ira num nianga iat. U te tange be u ga nunure be iou tike ngangarwana turadi. Ma u te tange bileng be iou la kapkap ra puspusno ta ira mangason gar na mes ma be iou la kilkil ing iou pai gale so. 23 Ura biha pau gale ter ira nugu barbarat tano benk, be inage gil leh ta tinahuat tana? Ma be iou gor tapukus iou gor me kap habaling ira nugu barbarat ma ira tinahuat bileng tana.’
24 “Io, iga tange ta dong ing di ga tur hutate tana, ‘Mu na kap leh ikin ra barbarat tana ma mu na ter ie ta ikino tultule i hatur kawase ra sangahul na arip.’
25 “Di ga tange tana, ‘Numem tamat, ite mon ra sangahul!’
26  +“Io, iga tange ta di, ‘Nesi nong i mur no nugu sinisip, iou ni manga haidane ie. Ma nesi nong paile mur no nugu sinisip, no nuno da hansik na haridan da kap ise ie tana. 27 Sene be mu na lamus di ukira ing di bala mamahien tagu, ma mu na ubu bing di ra matmataan tagu kinong pa di gale sip be ni kure di.’ ”
Jisas ga hana lala Ierusalem hoke no King nong Israel ga kiskis kawase ie.
(Matiu 21:1-9; Mak 11:1-10; Jon 12:12-15)
28 Ma ing be Jisas gate tange kakarek iga hanana baak utuma Ierusalem. 29 Ma iga hanawat hutate tane Betapage ma Betani kaia ra uladih di ga kilam be Olip. Ma iga tule airuo ta ira nuno bulu na harausur ma kin ra nianga: 30 “Mur na hana ter tano taman menalalie ta mur ma be mur na lala kaia mur na nes leh tike sigar donki di te kubus kawase ter ie. Pata baak tikenong paile kisi ie. Mur na lapus ie, io, mur na sel hawat ie ukira ho iou. 31 Be tari di na tiri mur be, ‘Mur gil hobi urah?’, mur na hinawase di be, ‘No Watong i sip ie.’ ” 32 Ing be igate tule leise dur, dur ga hana leh ma dur ga nes leh ie hoke igate hinawase ter dur.
33 Dur ga palpales ise ter no sigar donki. Ma dong ing a nudi ikino donki, di ga tiri be, “Mur palpales ise no donki urah?”
34 Ma dur ga babalu, “No Watong i sip ie.”
35 Io, dur ga sel hawat no sigar donki ukaia hone Jisas, dur gom pulus no tihine no donki ma ari ta ira nudur mol. Ma dur ga hakisi Jisas tana. 36 Iga hanana tano donki ma ira matanabar di ga kap leise ari ta ira nudi sigasige, di gom palase mur no ngas me.
37 Iga hanawat hutate tano katano be no ngas i hanasur metuma ra uladih Olip. Ma kike ra matanabar na bulu na harausur di ga tur leh ura pirpirlet God ma ra gungunuama kinong di gate nes haleng na dades na gingilaan na kinarup. 38  +Di ga kakongane nalu horek:
“No haridan na kis tano king nong i hanawat ura gilgil haruatne ira sinisip tano Watong!
A malum tuma ra mawe ma a minamar tuma nalu sakit!”
39 Ma ari ta ira Parisi nalamin tano tamat na matanabar di ga tange tane Jisas, “Tena harausur, tigel ira num bulu na harausur!”
40 Ma iga tange ta di, “Aiou tange ta mu, ing be di na kis matien, ira hot di na kakongane huat!”
Jisas ga suah utane Ierusalem.
41 Ing be Jisas ga hanawat hutate tane Ierusalem ma iga nes no taman ga suah ie. 42 Ma iga tange, “Ierusalem, ing be mu iat, mu gorte nunure kilam be aso na hatawat ra malum ukira ho mu, igor manga tahut. Iesene kakarek um i sie ta ira matmataan ta mu. 43 Namur, dong ing di ura hinarubu ma mu, di na manga balo bat mu ma di na tur luhutane mu. 44  +Di na manga hagae mu tikai ma ira nati mu naramon tano numu taman. Di na dure harbasiane no numu taman. Pa di nale waak ter tike hot menalu tike hot. Urah, kinong pa mu gale nes kilam no pana bung tano hinanawat tane God tupas mu.”
Jisas ga hana utuma tano hala na lotu tamat.
(Matiu 21:12-16; Mak 11:15-18; Jon 2:13-16)
45 Io, Jisas ga lala tano hala na lotu tamat ma iga bat hasur dong ing di ga susuhur kaia. 46 Ma iga tange ta di, “No nianga tane God di ga pakat ie i tange horek: ‘No nugu hala na lotu na tike hala na sinsaring.’ Sene be mu te gil balik ie hoke tike munmun ta dong ra holmatau.”
47  +Ma ira kaba bungbung iga hausur ira matanabar naramon tano hala na lotu tamat. Iesene ira tamat ta ira pris ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses ma ira lilie ta ira matanabar di ga walwalar ura ububu bing ie. 48 Ma sene pa di gale tale ura gilgil tike linge tana kinong ira matanabar di ga manga sip be di na hadade bakut ira nuno nianga.
+ 19:7 Luk 15:2 + 19:8 KBk 22:1; Nam 5:6-7 + 19:9 Apostolo 16:31; Luk 13:16 + 19:10 Luk 15:4; Jon 3:17; 1 Timoti 1:15 + 19:17 Luk 16:10 + 19:26 Matiu 13:12; Luk 8:18 + 19:38 Sam 118:26; Luk 2:14 + 19:44 Luk 21:6 + 19:47 Luk 21:37