20
Ira tamat tano lotu di ga tiri Jisas be i kap no nuno dades meha.
(Matiu 21:23-27; Mak 11:27-33)
Tike bung be Jisas ga hausur ira matanabar ma iga harpir utano tahut na hininaawas tuma naramon tano tamat na hala na lotu, io, ira tamat ta ira pris, ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses, ma ari tamat ta ira huntunana di ga hana huat ter tana. Io, di ga tiri Jisas, “Nu hinawase mem be u te kap ra tamat na dades na harkurai meha kaie uge gil kike ra linge, ma nesi i bul hatamat ugo kaie uge gil hobi?”
Jisas ga balu di, “Iou ni tiri bileng mu tike tiniri ma mu na balu iou. Mu lik be Jon ga kap no nuno pinapalim na baptais metuma ra mawe be mekaia ta ira turadi mon?”
Di ga wowor nalamin ta di iat horek: “Be dait na tange be Jon ga kap no nuno pinapalim metuma ra mawe, Jisas na tange ta dait be, ‘Mu gorte nurnur mon ta ira nianga tane Jon.’ Ma pa dait nale tange bileng be Jon ga kap no nuno dades ta ira turadi mon kinong ira matanabar di lik hadades be Jon ga tike tangetus.” Io, di ga babalu be pa di gale nunure be no nuno dades ga hanawat meha.
Io, Jisas ga tange um ta di, “Aiou bileng, iou pa nile hinawase mu be iou kap no nugu tamat na dades na harkurai meha, kaie iou ge gil hobi.”
No nianga harharuat uta ira ut na balaura lalong.
(Matiu 21:33-46; Mak 12:1-12)
+Io, Jisas ga tange kin ra nianga harharuat ta ira matanabar. Iga tange horek: “Tike turadi ga so tike lalong na puspusna wain. Ma iga waak ter no lalong ta dong be di na balaure ie. Ma iga hana leh tike katano tapa igom kiskis kaia a lawas na pana. 10 Be iga mader ira puspusna wain iga tule nuno tike tultule utusu ho ira ut na balaura lalong be di na tabar ie ma ta puspusna wain. Sene be di ga hadakdak ie ma di ga tule pukus bia leise ie. 11 Namur iga tule habaling tike mes na tultule ma di ga hadakdak bileng ie ma di ga gil hamalahuan ie. Io, di ga tule pukus bia leise ie. 12 Iga tule habaling iat bileng tike mes ma di ga manga gil hangungutaan ie, di gom ise hasur ie.
13 “Io, aie nong a nuno no lalong ga tange, ‘Ai! Iou ni biha um? Iou ni tule leise no natigu nong iou manga sip ter ie. Di na ru dak ie.’
14 “Sene be ira ut na balaura lalong di ga nes ie di ga tange harbasiane ta di, ‘Ikino turadi te hanawat nong na rumahal. Kaia, dait go ubu bing ie waing dait nage tinane ikin ra lalong.’ 15 Io, di ga ise hasur ie metuma naramon tano lalong na puspusna wain ma di ga ubu bing ie.”
Jisas um ga tange ta di horek: “Aiou ni hinawase mu ta ira linge ing no turadi a nuno no lalong na gil. 16 No turadi na hanawat ma ina ubu bing hagae kike ra ut na balaura lalong, io, ina ter no lalong na puspusna wain ta ira mes.”
Ma ing be ira matanabar di ga hadade kakarek di ga tange, “Pata tutuno iat!”
17 Iesene Jisas ga nes dit di igom tange, “Ing be mu lilik hobi no numu lilik i mes harsakit tano pipilaina ta ikin ra nianga tane God di ga pakat ie. I tange horek:
‘No hot nong ira ut na pakila hala di ga malok leise kinong di ga lik be a linge bia ie,
i nanaas ter be aie balik um no dades na burwana tano hala bakut.’
18  +“Ma nesi i puko ter ta ikino hot na tarigis hansiksik. Ma be no hot na puko ter ta tikenong, na bisang hasiksik ie.”
19 Io, kaie iat mon ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses ma ira tamat ta ira pris di ga walar be di na palim kawase Jisas kinong di ga nunure be iga iangianga harharuat at mon uta di. Iesene di ga burte ira matanabar.
Di ga tiri Jisas be i takados be di na kul takis be pata.
(Matiu 22:15-22; Mak 12:13-17)
20  +Io, di ira lilie di ga nes murmur Jisas. Ma di ga tule ari ut na munmunhuat. Ma di ga harakale be di ira ut na takados waing di nage hakuni ie ta ira nuno nianga ma be di nage ter ise ter ie tano lumana no tamat na ut na gil harkurai me Rom. 21 Ma di ra ut na munmunhuat di ga tiri ie be, “Tena harausur, mem nunure be ira num harausur ma ira num nianga i takados. Pau lale tutur sene ma tikenong. Ma u la hausur tutuno iat tano lilik tane God i sip be da mur. 22 Io, hinawase mem, i takados be dait na kul ter no takis ta dong ing di kure dait, be pata?”
23-24 Iesene Jisas ga nunure kilam no nudi nianga harabota, io, igom tange ta di, “Mu hamanis tike siliwa tagu. A hapupuo ta nesi ikin ma a hinsa nesi ikin?”
Di ga balu ie, “Tano king.” 25 Io, iga tange ta di, “Mu na ter tano king ira linge iat tano king, ma mu na ter tane God ira linge iat tane God.” 26 Ma pa di gale tale be di na hakuni ie ta ira linge ing iga tange ra matmataan na haruat. Sene be di ga kis matien kinong di ga karup tano nuno binabalu ma di ga manga lilik utana.
Di ga tiri Jisas uta dong ing di te mat, be di na lon baling be pata.
(Matiu 22:23-33; Mak 12:18-27)
27-28 Ari Sadiusi ing di la liklik be nong i mat pai nale tut hut baling, di ga hanawat ter tane Jisas, di gom tiri ie be, “Tena harausur, Moses ga pakat ter ura nudait horek, be tike tunana pata nuno ta bulu i mat ma i mat sukun no nuno haine, no tesne na tole leh no makoso. Io, dur na hatawat ta nati dur ma dur na kilam ter ta di no hinsana no tesne nong te mat. 29 Io, a liman ma iruo na hatatesne. No luaina ga tole tike haine ma iga mat sukun ie ma pai gale mon nati dur baak. 30-31 No iruo ma no itul a tesne ga tole bileng ie. Ma ira liman ma iruo na hatatesne bakut di ga tole ter no haine hobi bileng, di bakut di ga mat, ma pai gale mon nati di. 32 Namur bileng um no haine ga mat. 33 Io, be ira minat di na lon huat baling tano bung na tuntunut, ta nesi tutuno iat um no haine? Kinong di bakut ira liman ma iruo di ga tole ter ie.”
34 Ne Jisas ga balu di horek: “Ira turadi ing di lon katiak di la hartola. 35 Iesene pai nale ngan hobi ta di ing God na kilam leh di be di haruat ura nilala tano pana bung namur ma tano tuntunut hut sukun ra minat. Pa di nale hartola. 36 Ma paile tale di be di na mat baling kinong di na ngan hoke ra angelo. Di ira natine God kinong di te taman tut sukun ra minat. 37 Iesene Moses iat i hamanis be ira minat di na tut hut baling. I kis naramon tano katano be no dahe ga lulungo. A linge bia ing be kakarek ra hintubu dait di gate mat, Moses ga kilam no Watong be aie no God tane Abraham, no God tane Aisak, ma no God tane Iakop. 38 Io, pata be a God ta di ira minat, sene be a God ta di ira lilona kinong tano ninanaas tane God di bakut di lon.”
39 Ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga tange tana, “Tena harausur, a bilai na binabalu.” 40 Ma menamur ta kakarek pa di gale balaraan be di na tiri habaling ie ta tike linge.
I ngan tutuno iat hohaam be no Mesaia na bulu huat tane Dawit?
(Matiu 22:41-46; Mak 12:35-37)
41 Ne Jisas ga tange ta di, “Hohaam tuno iat be di tange be no Mesaia aie na bulumenamur tane Dawit? 42-43  +Io, Dawit iat ga tange naramon tano Buk na Ninge be,
‘No Watong ga tange tano nugu Watong:
“Nu kap no tamat na kinkinis kira tano kata na lumagu,
tuk iou ni bul hanapu ira num hiruo napu, hoke tike linge na bul kakim!” ’
44 Io, i nanaas be Dawit gabe kilam no Mesaia be ‘No nugu Watong.’ Kaie i palai be ikino Mesaia a bulumenamur ie tane Dawit ma aie no Watong bileng.”
45 Ira matanabar di ga hadade Jisas ma iga tange ta ira nuno bulu na harausur horek: 46 “Mu harbalaurai ta ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses. Di sip be ira kinasi di na manga taheuheu sur, ma di sip bileng be da haatne leh di ta ira katano ing di la hananawat hulungan kaia. Di sip bileng be di na kis ta ira kinkinis gar na tamat naramon ta ira nudi hala na lotu ma ta ira burana rau ta ira gil nian. 47 Di la karkarit leh ira linge bakut ta ira makoso, ma di la harababo ma ira nudi lawas na sinsaring. God na manga hapadano di.”
+ 20:9 Ais 5:1 + 20:18 Ais 8:14-15 + 20:20 Luk 11:54 + 20:42-43 Sam 110:1