2
Maria ga kaho Jisas.
Taitus ikinong ra pana bung, Augastus, no tamat sakit ta ira lilie na gil harkurai, ga ter tike harkurai be da was ira matanabar ta ira katano bakut ing Rom ga balaure ter. (Ikin no luaina pakat hinsang nong ga hanawat tano pana bung be Kuirinius ga harkurai ter tano katano Siria.) Ma ira matanabar bakut di ga hana ter ta ira nudi taman tiketike ura tangtange hamanis ira hinsa di be da pakat kawase.
Io kaie, Iosep gom hanahut metusu Nasaret tano katano Galili utuma Betlehem tano katano Iudeia. Ma Betlehem aie no taman tutuno tane Dawit, ma ne Iosep ga hana ukaia kinong aie tano palpal tano huno tane Dawit. Iga hana ukaia be da pakat ira hinsa dur ma ne Maria nong di gate ter bat ter ie ura totole ie. Ma ne Maria ga tienen ter. Ing dur ga kiskis kaia iga haruat no pana bung be Maria na kakaho. Io, iga kaho no luaina natine, a bulu na tunana ie. Maria ga pulus ie ma ra mol ma iga hainoh ie tike linge na nian ta ira bulumakau kinong ga pata ta mauho uta dur tuma tano hala na wasire.
Ira angelo di ga hinawas be no Mesaia te hanawat.
Ma ari ut na balaura sipsip di ga nesnes mur ira nudi sipsip ra bung hutate ta ikino katano. Io, tike angelo tano Watong ga harapuasa ta di ma no minamar tano Watong ga murarang sare di ma di ga manga burut. 10 Iesene no angelo ga tange ta di horek: “Waak mu burut. Nes baak! Aiou hanawat ma ra tahut na hininaawas nong na hatawat ter ra but na gungunuama ta ira matanabar bakut. 11 Katiak di kaho no numu ut na Haralon tuma tano taman tane Dawit. Aie no Mesaia. Aie no Watong. 12 Ma mu na nes tike hakilang nong na hatutuno kakarek ra nianga ter ta mu ma i horek: mu na nes leh tike bulu di pulus ter ie ma ra mol ma i noh ter tike linge na nian ta ira bulumakau.”
13 Ma kaie iat mon a haleng angelo sakit metuma ra mawe, di ga harapuasa tikai ma ikino angelo ma di ga pirpirlet God horek:
14 +“Da pirpirlet no minamar tane God kunuma nalu sakit!
Ma ra malum ukatika ta ira matanabar tano ula hanuo ing God i laro pane di!”
15 Ma be ira angelo gate hana sukun di utuma ra mawe ira ut na balaura sipsip ga tange harbasiane ta di be, “Dait go hana u Betlehem dait nage nes ikin ra linge te hanawat nong no Watong te hinawase dait tana.”
16 Io, di ga hana haiah leh di gom a silihe tupas Maria ma ne Iosep tikai ma no not no bulu, ma iga noh ter ta ikino linge na nian. 17 Ing di ga nes ter ie di ga hinawas hurbit ta ira linge di gate hadade uta ikin ra bulu. 18 Ma di bakut ing di ga ser leh ikin di ga manga karup ma di ga suar ngangao ta ira linge ira ut na balaura sipsip di ga hinawase di ine. 19 +Iesene Maria git liklik kawase ter kakarek bakut ra linge gom git manga lilik urie. 20 Ma ira ut na balaura sipsip di ga baling ma di ga pirpirlet hanane God uta ira linge bakut ing di gate hadade ma di gate nes. Kike ra linge ga haruat iat mon hoke di ga hinawase di hobi.
Airuo tangetus dur ga ianga puasa utane Jisas no Mesaia.
21 +Be igate liman ma itul ira nuno bung, di ga kut no palatamaine no bulu. Ma di ga pas no hinsana be ne Jisas. Ma ikinong no hinsang nong no angelo gate huna tange be da pas ie be ing baak Maria pai gale hasakit na teka ma ie.
22 +Ma ing be ira pana bung gate sakit be da gil haruatne ira harkurai tane Moses waing pai nale tale be da hatabune habaling dur, io, Iosep ma ne Maria dur ga hana ma ne Jisas utuma Ierusalem ura terter ie tano Watong. 23 +Dur ga ura gilgil hoke di ga pakat ta ira harkurai tano Watong horek, “Ira luaina bulu na tunana bakut da hasisingen di ura nuno no Watong.” 24 +Ma dur ga ura gil hartabar bileng haruat ma ing no harkurai tano Watong i tange. I tange horek: “Mu na hartabar ma airuo bun be airuo not no balus.”
25 Ma tike turadi git kiskis kaia Ierusalem, a hinsana ne Simion. Aie tike takadoswana turadi ma a ut na lotu tupas God ie. Iga kiskis kawase nong na me hangoingoi ira Israel, ma no Halhaaliena Tanuo ga kis ter tana. 26 No Halhaaliena Tanuo gate hapuasne ter tana be na huna nes ter baak no Mesaia tano Watong ma inage mat um. 27 Io, no Halhaaliena Tanuo ga lie ie utuma naramon tano hala na lotu tamat. Ma no mama tano bulu ma no makai dur ga kap halala no bulu ura gilgil ter ira tintalen tana haruat ma ira harkurai tane Moses. 28 Simion ga raun leh no bulu gom pirlet God ma karek ra nianga:
29 “Nugu Watong, kakarek um iou te kilingane ra malum. Io, nu haut ise iou, no num tultule, nige hana talur ikin ra lon.
30 +Gil hobi tagu kinong ira iruo matagu dur te nes no num haralon,
31 nong u te tagure ie ra matmataan ta ira matanabar bakut.
32 + Aie ra lulungo ura haamadares di ing pata be a Iudeia di, ma aie no minamar ta ira num matanabar Israel.”
33 Ma no mama tano bulu ma no makai dur ga karup dur gom manga lilik uta ira linge Simion ga tange utano bulu. 34 +Io, Simion ga haidane duhat ma iga tange tane Maria no makai tano bulu horek: “Ikin ra bulu God te tibe ie be na hatawat ter ra punuko ta ira haleng na Israel ma ina hatur bileng ra haleng ta di. Ite tibe bileng ie hoke tike hakilang ma da ianga ter tana. 35 Io kaie, ira lilik na tinga di ra haleng na kis puasa. Ma a tapunuk na ubal bileng ugo hoke be tike sele te gaso no katim.”
36 Io, ma tike haine na tangetus git kiskis bileng kaia, a hinsana ne Ana. A natine Panuel ie, tano huno tane Aser. Ma ne Ana gate manga hatong um. Ing iga tole leh no nuno tunana, dur ga kis haruat ma ra liman ma iruo na tinohon mon. 37 Io, no nuno tunana ga mat leh ma iga kis na makoso tuk be ira nuno tinohon ga haruat ma ra liman ma itul na sangahul ma ihet. Pai lale hanana talur no hala na lotu tamat. Pata. Hatikai igit lolotu tikai ma ra hahal ma ra sinsaring. 38 Ing iga hanawat hutate ta duhat tamana ta ikino pana bung iat mon, iga tanga tahut utuma hone God. Ma iga hinawas tano not no bulu ter ta di bakut ing di git kiskis kawase no pana bung be God na kul halangalanga Ierusalem.
39 +Ma be Iosep ma ne Maria dur ga gil haruatne bakut ter ira harkurai tano Watong, duhat ga baling um u Nasaret, no nuduhat taman, rusu tano katano Galili. 40 Ma no bulu ga tamat huat ma no nuno lilik ga dades. Iga hung ma ra minminanes ma no harmarsai tane God ga kis ter tana.
No bulu Jisas ga hana tano hala tano nuno Mama.
41 +Taitus ira kaba tinohon no nuno Mama ma no Makai dur git hanana utuma Ierusalem tano Nian na Sinakit. 42 Io, be ira nuno tinohon ga haruat ma ra sangahul ma iruo, duhat tamana ga hana hut utuma tano nian haruat ma ira nudi tintalen. 43 Ing no nian ga pataam um no nuno Mama ma no Makai dur ga tur leh ura binaling u nataman. Iesene Jisas ga kis ter iat tuma Ierusalem ma pa dur gale nunure be i ruma ia, dur gate hana sukun ter ie. 44 Dur ga lik be kanaia iga tiktikai ma ira mes na matanabar tano nudi hinana, kaie dur gom mur no ngas haruat ma tike kudulena bung. Io, dur ga hatahun ura silsilihe ie nalamin ta ira hinsaa dur ma ira nudur harwis. 45 Ma be pa dur gale nes leh ie dur ga baling u Ierusalem ura ninanaas tana kaia. 46 Namur be dur gate sisilih tana ra itul a bung dur ga nes tupas leh um ie tuma naramon tano tamat na hala na lotu. Iga kis ter nalamin ta ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses. Iga hadade di ma iga tirtiri bileng di ma ra tiniri. 47 Di bakut ing di ga hadade ie di ga karup tano nuno minminanes ma ta ira nuno binabalu. 48 Ma ing no nuno Mama ma no Makai dur ga nes ie dur ga manga karup. Io, no nuno makai ga tange tana be, “Natigu, ura biha be u gil mir hokarek? Mir ma no num Mama mir te manga ngaangel pane ugo ura silsilihe leh ugo.”
49 Iga tiri dur be, “Mur nanaas tagu urah? Hohaam, mur paile nunure be i tahut be ni kis iat kira tano hala tano nugu Mama?” 50 Iesene ningor pa dur gale nunure kilam ira linge iga tangtange ta dur.
51 +Io, iga hanasur tikai ma dur u Nasaret ma iga tartaram ira nudur nianga. Iesene no nuno makai git mangana liklik kawase kakarek ra linge bakut. 52 +Ma ne Jisas ga tamtamat hanana ma no nuno minminanes bileng ga tamtamat. Ma ne God ga laro pane ie, ma ira turadi bileng hobi.
+ 2:14 Luk 19:38 + 2:19 Luk 2:51 + 2:21 Luk 1:31 + 2:22 WkP 12:1-8 + 2:23 KBk 13:2,12 + 2:24 WkP 12:8 + 2:30 Ais 52:10; Luk 3:6; Taitus 2:11 + 2:32 Ais 42:6; 49:6; 52:10 + 2:34 Ais 8:14; Matiu 21:42; 1 Pita 2:8 + 2:39 Matiu 2:23 + 2:41 KBk 12:24-27; 23:14-17; Lo 16:1-8 + 2:51 Luk 2:19 + 2:52 1Sml 2:26; Snd 3:4