3
Jon ga harpir be di na lilik pukus waing di nage taguro utano Mesaia.
(Matiu 3:1-12; Mak 1:3-6)
Ing be Taiberias, no tamat sakit ta ira lilie na gil harkurai, gate harkurai a sangahul ma liman na tinohon, io, ta ikino pana bung ne Pontias Pailat ga harkurai tano katano Iudeia. Ma ne Herot ga harkurai ter tano katano Galili ma no tesne, ne Pilip, ga harkurai ter ta ira iruo katano Ituria ma ne Tarakonitis. Ma ne Lisanias ga harkurai ter tano katano Abilene. Ma ne Anas ma ne Kaiapas dur ga tamat iat ta dong ira mes na pris. Taitus ikino pana bung God ga ter no nuno hininaawas tane Jon no natine Sekaraia tuma ra katano bia. +Io, Jon ga hana ta ira katano bakut kaia hutate tano taho Ioridan ma iga harpir horek: “Mu na kap no baptais na lilik pukus waing God nage lik luban leise ira numu sana tintalen.” Io kaie, igom haruat ma ira pakpakat tano tangetus Aisaia. Iga tange horek,
“Metuma ra katano bia a ingana tikenong i taato,
‘Tagure no ngas tano Watong,
Gil hatakadosne ie ura nuno hinanawat.
Ira salil bakut da bus,
ma ira uladih da kil hasur.
Ira pusuko na ngas na takados,
ma ira sakalep na maliah.
+Ma ira turadi bakut di na nes no haralon tane God.’ ”
+Ma a tamat na matanabar ga hana tupas Jon be na baptais di. Ma iga tange ta di, “A sana ut na harakale mu! Nesi ga hakatom mu be mu na hilo sukun no harpadano nong God i hutate be na ter ie? +Igor tahut be mu na gil ira linge ing na hamanis be mu te lilik pukus! Io, mu tange be a bulumenamur tane Abraham mu, kaie mu haruat be mu na hilo sukun no harpadano tane God. Iesene waak mu lik hobi. Pai nale tutuno. Paile tamat na linge be mu ira bulumenamur tane Abraham. Aiou hinawase mu be God na petlaar be na hatawat ta bulumenamur tane Abraham ta kakarek ra hot mon. +No matau ike ra bura dahe, nong i taguro ter ura katkato hasur ira dahe. Ma ira dahe bakut, ing pa di lale huhuei ta tahut na puspusno, na kato hasur ma ina ise ter ra ula eh.”
10 Ma dong ra matanabar di ga tiri ie, “Io, ing be hobi, mem na ngan hohaam?”
11 Io, Jon ga balu di ma iga tange, “Be airuo ra num sigasige, nu tabar nong i supi ma tikenong. Ma nong i hatur kawase ra nian, i tahut be na gil bileng hobi.”
12  +Ira ut na kap takis di ga hana tupas ie be inage baptais di. Ma di ga tiri ie be, “Tena harausur, mem na gil hohaam?”
13 Iga tange ta di, “I tahut be mu na kap haruatne mon ing di te kure ter ta mu ma waak mu laklake ikino harkurai.”
14 Ma ari umri di ga tiri ie be, “Ma mem, mem na gil hohaam?”
Jon ga balu di be, “Waak mu hapar leh ra barbarat ta ira matanabar ma waak mu tung bia tikenong. I tahut be mu na lik be ira numu kunkulaan i haruat mon.”
15 Ma ira lilik ta dong ra matanabar ga tahuat be a mangana linge na hanawat ma di ga manga lilik be no Mesaia dak um utane Jon. 16  +Ma ne Jon ga balu di gom tange, “Aiou baptais mu ma ra taho ma sene be nong i tamat iat tagu na hanawat. Ma iou paile haruat be ni lapus ira hino ta ira iruo pala lamas na kakine. * Aie iat na baptais mu ma no Halhaaliena Tanuo ma ra eh bileng. 17 Ma i palim ter no nuno sawol ura isise haut ira wit tano dadaip nong na puh leise ira surno ma ira parahono. Iesene ira tahut na pat na wit ing i tirih ma i puko sur, na reng hulungan ukira hono nuno hator na masur. Ma ina ise ter ira surno ma ira parahono tano eh kis.” 18 Io kaie, Jon ga hadades ira matanabar ma ra haleng na mes na nianga bileng ing iga pirpir di ma no tahut na hininaawas. 19  +Iesene Jon ga tibe hapenpen ne Herot no lilie kinong iga tole leh Herodies no haine tano tesne. Ma pai gale tibe hapenpen ie uta ikinong sene mon. Herot ga gil bileng ari mes na sana tintalen. 20 Ma ing be Jon ga gil hobi, Herot ga gil ikin ra sana tutuno iat: iga banus bat Jon tuma naramon tano hala na harpadano.
Jon ga baptais Jisas.
(Matiu 3:13-17; Mak 1:9-11)
21 Ma ta ikino pana bung be ira matanabar ga kapkap baptais, Jisas bileng ga kap baptais bileng. Ma be iga saasaring no mawe ga tapapos. 22  +Ma no Halhaaliena Tanuo ga hanasur ter tana ma iga tatalen hoke tike bun. Ma a ingana tikenong ga ianga sur metuma ra ula mawe horek: “Augo no Natigu. Iou manga sip ugo ma iou laro sakit utam.”
Ira hintubune Jisas.
(Matiu 1:1-17)
23  +Ma ing be Jisas ga hatahun no nuno pinapalim iga ura haruat ma aitul a sangahul na tinohon. Ma tano lilik ta ira matanabar be Jisas no natine Iosep.
Ma ne Iosep no natine Heli.
24 Heli no natine Matat.
Matat no natine Lewi.
Lewi no natine Melki.
Melki no natine Ianai.
Ianai no natine Iosep.
25 Iosep no natine Matatias.
Matatias no natine Amos.
Amos no natine Nahum.
Nahum no natine Esli.
Esli no natine Nagai.
26 Nagai no natine Mat.
Mat no natine Matatias.
Matatias no natine Semen.
Semen no natine Iosek.
Iosek no natine Ioda.
27 Ioda no natine Ionan.
Ionan no natine Resa.
Resa no natine Serubabel.
Serubabel no natine Siatiel.
Siatiel no natine Neri.
28 Neri no natine Melki.
Melki no natine Adi.
Adi no natine Kosam.
Kosam no natine Elmadam.
Elmadam no natine Er.
29 Er no natine Iosua.
Iosua no natine Elieser.
Elieser no natine Iorim.
Iorim no natine Matat.
Matat no natine Lewi.
30 Lewi no natine Simion.
Simion no natine Iuda.
Iuda no natine Iosep.
Iosep no natine Ionam.
Ionam no natine Eliakim.
31 Eliakim no natine Melia.
Melia no natine Mena.
Mena no natine Matata.
Matata no natine Natan.
Natan no natine Dawit.
32  +Dawit no natine Iesi.
Iesi no natine Obet.
Obet no natine Buas.
Buas no natine Salmon.
Salmon no natine Nason.
33 Nason no natine Aminadap.
Aminadap no natine Atmin.
Atmin no natine Arni.
Arni no natine Hesron.
Hesron no natine Peres.
Peres no natine Iuda.
34 Iuda no natine Iakop.
Iakop no natine Aisak.
Aisak no natine Abraham.
Abraham no natine Tera.
Tera no natine Nahor.
35 Nahor no natine Seruk.
Seruk no natine Reu.
Reu no natine Pelek.
Pelek no natine Eber.
Eber no natine Sela.
36  +Sela no natine Kainan.
Kainan no natine Arpaksat.
Arpaksat no natine Siem.
Siem no natine Noa.
Noa no natine Lamek.
37 Lamek no natine Metusela.
Metusela no natine Enok.
Enok no natine Iaret.
Iaret no natine Mahalalel.
Mahalalel no natine Kenan.
38  +Kenan no natine Enos.
Enos no natine Set.
Set no natine Adam.
Adam no natine God.
+ 3:3 Apostolo 13:24 + 3:6 Ais 40:3-5 + 3:7 Matiu 12:34; 23:33 + 3:8 Jon 8:33,39 + 3:9 Matiu 7:19 + 3:12 Luk 7:29 + 3:16 Apostolo 13:25 * 3:16 Jon iga hirhir be na gil ikin ra tintalen ing tike maris gor gil ter tike watong kinong Jisas i manga tamat sakit. + 3:19 Matiu 14:3-4; Mak 6:17-18 + 3:22 Jon 1:32 + 3:23 Luk 4:22; Jon 6:42 + 3:32 Rut 4:17-22 + 3:36 Stt 11:10-26 + 3:38 Stt 4:25-26