4
Satan ga walar Jisas.
(Matiu 4:1-11; Mak 1:12-13)
Ma ne Jisas ga baling merasi ra taho Ioridan ma iga hung ma no Halhaaliena Tanuo. Ma no Tanuo ga lamus leh ie utuma ra katano bia. Ma ne Satan ga walar ie aihet sangahul na bung kaia. Pai gale en ta linge ta kike ra bungbung, ma namur um iga taburungan. Io, Satan ga tange tana, “Kaie, ing be a Natine God ugo, nu tange ta ikin ra hot be inage taar nian.”
+Jisas ga balu ie, “Tike harkurai tane God di ga pakat ie uta mem ra matanabar i tange horek, Ira turadi pa di nale lon tano nian sene mon.”
Io, Satan ga lamus haut ie utuma ra uladih ma kaie iat mon iga hamanis tana ira kingdom tano ula hanuo bakut ma ira nudi minamar. Iga tange tane Jisas be, “Karek ra kinkinis na harkurai ma ira nudi minamar iou ni tabar ugo me. Ma i tale be ni gil hobi kinong a nugu di ma ni tabar nesi me ing iou sip be ni tabar ie. Io kaie, ing be nu lotu tupas iou, a num um di.”
+Jisas ga balu ie, “Tike harkurai tane God di ga pakat ie uta mem ira matanabar i tange be, ‘Mu na lotu tupas no Watong no numu God, ma aie sene mon mu na hanapu mu tana.’ ”
9-11 Io, Satan ga lamus habaling Jisas utuma Ierusalem, igom hatur Jisas tuma nalu sakit tano ula hala tano tamat na hala na lotu. Iga tange tana, “Be ing a natine God ugo, kaia, nu karwas sur mekira, kinong ira nianga tane God di ga pakat i tange horek,
‘God na tule ira nuno angelo ura utam ura balbalaure ugo.
Di na palim hatur ugo ma ira luma di,
waing pa nugele sage ira kakim ra ula hot.’ ”
12  +Jisas ga balu ie, igom tange, “Tike mes na harkurai tane God uta mem i tange horek, ‘Waak mu walar no Watong, no numu God.’ ”
13  +Ma ing be Satan gate hapatam ira mangana harwalar bakut iga hana talur te baak Jisas.
Dong tano taman tus tane Jisas pa di gale bala leh ie.
14 Io, Jisas ga tapukus tikai ma ra dades tano Tanuo u Galili, ma no hininaawas utana ga hana hurbit ta ira tamtaman ta ikino katano. 15 Iga hausur ira matanabar naramon ta ira hala na lotu gar na Iudeia ma di bakut di ga pirlet ie.
16 Iga hana u Nasaret, no taman iga tamat huat kaia. Ma tano Bung na Sinangeh iga lala tano hala na lotu gar na Iudeia hoke iat igit gilgil hobi. Hinana, iga tur ura waswas ira nianga tane God di ga pakat. 17  +Io, di ga ter ira pakpakat tane Aisaia no tangetus tana. Iga pales ie gom nes leh no katano ira pakpakat tana ga tange horek:
18 “No Tanuo tano Watong i kis tagu
kinong ite gilamis iou be ni hinawase ira maris tano tahut na hininaawas.
Ite tule iou be ni hinawase dong ra hiruo ing di ga banus bat di be di nage langalanga baling.
Ite tule iou ura tangtange ta dong ra pulo be di na nanaas um,
ma be ni halangalanga leise dong ing di tamaubal ter,
19 ma ura hininaawas be no bilai na pana bung na harharahut tano Watong te hanawat.”
20 Io, iga puli habaling ira pakpakat igom ter leise ie tano ut na harbalaurai ta ira pakpakat. Io, iga kis. Ma di bakut kaia naramon tano hala na lotu di ga nes dit ter ie. 21 Io, iga tange ta di hokarek: “Katiak ikin ra katano metuma ta ira pakpakat tane God te hanawat tutuno ta ira numu hinadado.”
22  +Di bakut di ga tange be aie tike tahut na turadi ma di ga manga karup ta ira maririsuana nianga ing iga hanasur mekatika ra hono. Di ga tange be, “Dait palai be ikin ra tunana a natine Iosep mon ie. I nunure leh hohaam ige iangianga hokarek?”
23 Ma ne Jisas ga tange ta di horek: “Aiou nunure ter be mu na tange ter kin ra nianga harharuat tagu horek, ‘Ut na harulai, halangalanga habaling iat ugo! Gil baak ta linge kira tano num taman tus ing mem ga ser be u ga gil tua Kapeneam.’ ”
24  +Ma iga tange horek: “Mu hadado baak! Pata tike tangetus be di bala leh ie tano nuno taman tus. 25  +Aiou hinawase mu be iga mon haleng makoso kira Israel tano pana bung Elaija ga lon tana. Ma ta ikino pana no mawe ga tabanus ma pai gale bata haruat ma ra itul a tinohon ma subana. Ma iga mon tike but na sam taburungan ta ikin ra kudulena katano. 26  +Iesene God pai gale tule Elaija ukaia ta tikenong ta di ira Israel. Pata. Iga tule ie utusu tike makoso rusu Sarepat tano katano Saidon. 27  +Ma tano pana bung Elaisa no tangetus ga lon tana a haleng di ga sam sana minaset ta ira palatamai di. Iesene pai gale halangalanga tikenong ta di. Pata. Iga halangalanga Neman sene iat mon ma aie me Siria.”
28 Io, ira turadi bakut kaia tano hala na lotu gar na Iudeia di ga kamohor ing di ga hadade ikin. 29 Di gom taman tut, di gom tule hasur leise ie mekaia tano taman. Ma ikino taman ga kis ter tike uladih. Di ga lamus haut ie utuma tano gagene no uladih be di nage ise hasur ie tano ula habo. 30 Iesene iga hana nalamin mon tano tamat na matanabar igom hana leh.
Jisas ga harausur ma no nuno dades iat igom tule hasur leise ira sana tanuo.
(Matiu 1:21-25)
31 Ma namur um Jisas ga hana utusu Kapeneam, tike taman tano katano Galili. Ma tano Bung na Sinangeh iga tur leh ura hausur dong ra matanabar. 32  +Ma di ga karup ma di ga urur ta ira nuno harausur kinong iga iangianga hoke tikenong te kap ra dades kaie igom tale be na ianga hobi. 33-34 Ma kaia tano hala na lotu gar na Iudeia tike turadi nong a sana tanuo gate sasoh tana. Iga tato nalu sakit, “Ai! Hohaam, Jisas me Nasaret? U te hanawat be nu haliare mem? Aiou nunure ter be no Halhaaliena tane God ugo.”
35 Ma ne Jisas ga tigel no sana tanuo, “Kis matien! Sur talur ie!” Io, no sana tanuo ga ise ter no tunana napu ra matmataan ta di bakut ma iga sur sukun ie. Iesene pai gale hagae ie.
36 Ira matanabar bakut di ga karup di gom tangtange harbasiane ta di horek: “A mangana harausur hobibiha ikin? I kure ise ira sana tanuo ma ra dades hoke tikenong ila harkurai ter, ma di sur leh!” 37 Ma no hininaawas utana ga hana harbasie tano hanuo bakut.
Jisas ga halangalanga ira turadi ma iga tule hasur leise ira sana tanuo.
(Matiu 8:14-17; Mak 1:29-38)
38 Io, Jisas ga hana leh mekaia ra hala na lotu gar na Iudeia ma iga hana lala tano ngasiane Saimon. Ma no numune Saimon, ga ububal ie no tamat na malahau ma di ga saring Jisas be na harahut ie. 39 Io, iga tur hutate tana igom tigel leise no malahau, ma no mamahien ga pataam sukun ie. Kaie iat mon no haine ga taman tut igom tur leh be na tagure ira nian uta di.
40 Ma be no kasasa gate sungsuguh ira matanabar di ga kap hawat bakut dong ra haleng mangana minaset ukaia hone Jisas. Iga bul ira iruo lumana ta di tiketike, kaie igom halangalanga di. 41  +Ma ira sana tanuo bileng di ga sursur talur ra haleng na matanabar, di ga manga tato horek: “Augo no Natine God!” Iesene iga tigel di ma pai gale bala leh di be di na ianga kinong di ga nunure be aie no Mesaia. 42 Ma be igate mala bungbung Jisas ga hana leh ukaia ra malukapa. Ma dong ra matanabar di ga nanaas tana ma ing be di ga hana tupas ie di ga walar ura tingtigel ie be waak i hana sukun di. 43 Iesene iga tange ta di, “I tahut be ni harpir utano tahut na hininaawas tano kingdom tane God ta ira mes na taman bileng kinong no nugu Mama ga tule iou urie.” 44  +Ma iga harpir hanana ta ira hala na lotu kaia Iudeia.
+ 4:4 Lo 8:3 + 4:8 Lo 6:13-14 + 4:12 Lo 6:16; 1 Korin 10:9 + 4:13 Hibru 2:18; 4:15 + 4:17 Ais 61:1-2 + 4:22 Luk 3:23; Jon 6:42 + 4:24 Jon 4:44 + 4:25 1Kng 17:1,7 + 4:26 1Kng 17:8-16 + 4:27 2Kng 5:1-14 + 4:32 Matiu 7:28-29 + 4:41 Matiu 8:29; Mak 3:11-12 + 4:44 Matiu 4:23