5
Ira luaina bulu na harausur di ga mur Jisas ura soh turadi.
(Matiu 4:18-22; Mak 1:16-20; Jon 1:40-42)
+Tike bung be ne Jisas ga tur ter kaia hutate hono taho kis Genasaret ira matanabar ga tur hung luhutane ie ma di ga hadade ira nianga tane God. Ma iga nes airuo mon kaia hutate ra gagena taho kis. Dong ra ut na kap aen di ga waak ter dur ma di gom gisgis ira nudi ubane. Io, Jisas ga kawas ta tikenong ta dur ira iruo mon, nong tane Saimon. Ma iga tange be na sule hasur ie ta dahine mekaia ra waseser. Iga kis napu kaia ra ula mon igom hausur ira matanabar mekaia. Ma be igate hapatam ira nuno nianga iga tange tane Saimon, “Mohot na bul hasur ira numohot ubane utuso na lamana mohot nage kap ta aen.”
+Saimon ga tange, “Watong, mehet te suke ra kudulena bung bakut ra bung ma mehet paile kap ta linge. Iesene, kinong u te tange hobi, iou ni bul hasur ira ubane.”
Ma be duhat ga gil hobi duhat ga soh ra haleng aen kaie ira nuduhat ubane igom ura tamtamadiris. Io, duhat ga teh ira nuduhat iruo harwis tano mes na mon be dur na hanawat ura tahtaho duhat. Ma dur ga hanawat duhat gom sangan hahung ira iruo mon ma ira aen. Dur ga manga bukas sakit dur gom ura ruruh.
Ma be ne Saimon Pita ga nes hobi iga puko ter napu kaia hono kakine Jisas gom tange, “Watong, iou sip be nu hana talur iou kinong a sana turadi iou.” Iga tange hobi kinong aie ma ira nuno harwis di ga manga karup ta ira haleng na aen di gate soh. 10 Ma ira iruo harwis tane Saimon, Jemes ma ne Jon, ira iruo natine Sebedi, dur bileng dur ga manga karup.
Io, Jisas ga tange tane Saimon, “Waak ura bunurut. Tur leh um kakarek nu sosoh turadi.” 11  +Io, be di gate sel haut um ira nuduhat iruo mon utuma na waseser duhat ga waak leise ira linge bakut duhat gom mur leh ie.
Jisas ga halangalanga tike turadi nong a sana minaset ga kis tano tamaine.
(Matiu 8:2-4; Mak 2:3-12)
12 Be Jisas ga kis ter kaia tike taman, tike turadi ga hana tupas ie ma ra sana minaset ga banot ter no palatamaine. Be iga nes Jisas iga san tudu igom sie no matmataan tana utuso tano pu igom sasaring marmaris ter tane Jisas be, “No Watong, aiou palai be u haruat ura halangalanga iou waing pai nale tale be da hatabune habaling iou. Ma be ing u sip, nu gil hobi tagu.”
13 Jisas ga sasangaho igom sigire no turadi ma iga tange, “Aiou sip ter. Nu langalanga!” Kaie iat mon no minaset ga pataam tano turadi. 14  +Ma ne Jisas ga hakatom ter ie be pai nale hinawase ta tikenong uta ikin ra linge. Iga tange be, “Iesene nu hana ma nu hamanis ugo tano pris. Ma nu ter no hartabar haruat ma no harkurai tane Moses. Ma ikino hartabar na hinawas palai ura hatutuno be u te langalanga ma be paile tale bileng be tikenong na hatabune habaling ugo.” 15 Iesene no hininaawas utana ga manga hana hurbit balik. Kaie, dong ra matanabar di gom hanawat ura hadade ie ma be inage halangalanga di sukun ira nudi minaset. 16 Sene be Jisas git haraios ukaia ta ira katano bia, igom git saasaring.
Be Jisas ga halangalanga tike pengpeng iga hamanis be i haruat ura sungsuge leise ira sana tintalen.
(Matiu 9:2-8; Mak 2:3-12)
17 Tike bung be Jisas ga hausur ira matanabar, ari Parisi ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga kis ter kaia bileng. Di gate hanawat mekaia Ierusalem ma ta ira tamtaman Galili ma Iudeia. Ma no dades tano Watong ga kis ter tane Jisas be na halangalanga dong ra ina minaset. 18 Ma ari turadi duhat ga kapkap hanane tike pengpeng ta tike kunuban. Duhat ga walar be duhat na kap halala ie tano hala be duhat nage hainoh ie ra matmataan tane Jisas. 19 Sene be duhat ga pet puo be duhat na gil hobi kinong a haleng na matanabar. Io kaie, duhat gom hanahut utuma ra ula hala, duhat gom haruh hasur no pengpeng ma no kunuban tano mauho duhat gate tatik sare ter ie. Duhat ga haruh hasur ie nalamin ta ira matanabar ukaia ra matmataan tane Jisas. 20  +Be Jisas ga nes ira nuduhat nurnur, iga tange, “Tasigu, ira num sana tintalen ite pataam.”
21 Io, ira Parisi ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga hatahun be di na lilik kumaan ta ira tinga di be, “Nesi ikin ra turadi i tange hagae ne God? Pata ta turadi i haruat ura sungsuge leise ira sana tintalen—God sene mon!”
22 Jisas ga hamaan kilam ira nudi lilik igom tange, “Ira numu lilik paile takados. 23 Garum ta dur i malus? I malus be ni tange be ‘Ira num sana tintalen ite pataam,’ be i malus be ni tange, ‘Taman tut ma nuge hana’? 24  +Iesene iou ni hapalaine ta mu be Nong a Turadi ie i hatur kawase no dades ura sungsuge leise ira sana tintalen kira ra ula hanuo.” Io, iga tange tano pengpeng, “Aiou tange tam, taman tut, kap leh no num kunuban ma nu hana ukaia ra ngasiam.” 25 Kaie iat mon iga taman tut ra matmataan ta di, iga tatik leh no kunuban ma iga pirpirlet hanane God ukaia ra ngasiana. 26 Io, ma a tamat na kinarup ga kap di bakut, di gom pirpirlet God. Di ga bukas ma ra urur di gom tange, “Dait te nes ra mangana linge katiak!”
Jisas ga tato di ura lilik pukus ing di palai be di sana.
(Matiu 9:9-13; Mak 2:14-17)
27 Ma menamur ta ikin Jisas ga hanasur iga nes tike ut na kap takis, no hinsana ne Lewi. Iga kis ter kaia ra nuno hala na kap takis. Jisas ga tange tana be, “Mur iou!” 28 Io, Lewi ga tut talur ira linge bakut ma iga mur ie.
29 Io, Lewi ga gil tike tamat na nian utane Jisas kaia ra nuno hala. Ma a haleng na ut na kap takis ma ari mes na matanabar bileng di ga ian tikai ma dur. 30  +Iesene ira Parisi ma ira nudi tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga ngurungur ta ira bulu na harausur tane Jisas horek: “Paile bilai be mu iaiaan ma mu maamo tikai ma kike ra ut na kap takis ma ira mes na sakalepwana bileng.”
31 Ma ne Jisas ga tange ta di, “Ing di langalanga timaan, pa dile supi ra ut na haralon, iesene di sene di maset. 32 Iou pai gale hanawat be ni tato mu ing mu lik be a ut na takados mu be mu na lilik pukus. Pata. Di sene ing di palai be di sana.”
Ira sigar linge tano hinanawat tane Jisas paile kis tikai ma ari tuarena lilik.
(Matiu 9:14-17; Mak 2:18-22)
33 Di ga tange tane Jisas, “Ira bulu na harausur tane Jon no ut na baptais di la hahal hait ma di la saasaring. Hobi bileng ira bulu na harausur ta ira Parisi. Iesene be ira num, di la iaiaan ma di la maamo.”
34  +Ma ne Jisas ga tange ta di, “Tano bung na nian na pokomau, hohaam, i tale mu be mu na sunang ira wasire be di na hahal ing be no marawan nong i sigar tola i kis tikai ter baak ma di? Pata. 35 Iesene ta tike bung namur no marawan i sigar tola, da kap leh ie sukun di. Io, ta ikino pana bung di na hahal kinong di tapunuk.”
36 Ma iga tange tike nianga harharuat ta di horek: “Pata ta tikenong na diris ise tike katano ta tike sigar katano mol ma ina dungut pakur ie ma tike tuarena. Ing be na gil hobi na diris hagae no sigar mol ma no subana te diris ise ie pai nale nanaas haruat ma no tuarena. 37 Pata tikenong bileng be na nanare no sigar wain paile lalet baak ta ira tuarena pala taho ing di ga gil ma ra pala me ma ite tapagas. Ing be na gil hobi, no sigar wain na parok ira pala taho ma ina tabureng. Ma ira pala taho di na sana. Pata. 38 Na tahut be da nanare no sigar wain paile lalet baak ta ira sigar pala taho. 39 Ma pata tikenong pai nale mame ira tuarena wain ma ina sip no sigarna kinong na tange, ‘No tuarena i bilai.’ ”
+ 5:1 Matiu 13:1-2; Mak 3:9-10 + 5:5 Jon 21:3-8 + 5:11 Matiu 19:27 + 5:14 WkP 14:1-32 + 5:20 Luk 7:48; Ais 43:25 + 5:24 Jon 5:8 + 5:30 Luk 15:1-2 + 5:34 Jon 3:29