7
No tamat na nurnur tano umri.
(Matiu 8:5-13)
Be Jisas gate hapatam ira nuno nianga ta ira hinadado ta ira matanabar iga lala Kapeneam. Ma kaia, tike tamat na umri me Rom. Ma no nuno tultule nong no tamat na umri ga manga urur tana ga maset igom ura minat. Be no tamat na umri ga hadade utane Jisas, io, iga tule ari nongtamat gar na Iudeia ukaia hone Jisas be di na saring ie be na hana ura halangalanga no tultule. 4-5 Be di ga hana tupas Jisas di ga manga sasaring marmaris di gom tange, “I manga tale be nu harahut ikin ra turadi kinong i sip dait ira Iudeia ma ite gil no numem hala na lotu.” Io kaie, igom tikai leh ma di.
Pai gale tapa mekaia ra hala ma no tamat na umri ga tule ari nuno harwis ukaia hone Jisas ma ra nianga horek: “No Watong, waak um u hananget ugo. Maris. Iou paile manga haut be nu hana lala tano nugu hala kinong u tamat tagu. Ma hobi bileng kaie pa e gale hanawat ukira ho ugo. Sene be nu tange num ta nianga ma no nugu tultule na langalanga. Iou tange hobi kinong iou bileng, iou palai hoke tikenong i kis ter tano kinkinis na harkurai. Ma ina tule ta tikenong be na gil haruatne ira nuno sinisip. Hoke bileng iou. Ari mes di la kure ter iou, ma iou la kure ter di tike matana ubane. Iou tange ta tikenong, ‘Hana,’ io, ina hana. Iou tange ta tike mes, ‘Hilo u ra,’ io, ina hanawat. Ma iou tange tano nugu tultule, ‘Gil kin,’ ma ina gil ie.”
Ma be Jisas ga hadade kike ra nianga tano tamat na umri iga karup tana. Iga talingane ira matanabar ing di ga murmur hanane ie gom tange, “Aiou tange ta mu, iou pai gale nes tikenong nalamin kira Israel ing i dades no nuno nurnur hone kin.” 10 Ma ing be kike ra turadi ing no tamat na umri ga tule di, di ga tapukus baling ukaia tano hala, io, di ga me nes tupas no tultule be igate langalanga um.
Jisas ga halon no bulukasa tano makoso.
11 Namur dahine ne Jisas ga hana ukaia tike taman di ga kilam ie be Nain. Ma ira nuno bulu na harausur ma a tamat na matanabar di ga tikai ma ie. 12 Be igate hutate be na lala tano matanangas tano taman, io, ari di ga kapkap hasur tike minat. A tunana ie, a bulukasa ie, ma a makoso no nuno makai. Ma a tamat na matanabar di ga tikai ma ikinong ra haine. 13 Ma be no Watong ga nes no haine ga malisane ie igom tange tana, “Waak u suah.”
14 Io, Jisas ga hana tupas di, igom sigire no sabesabe. Ma ing di ga kapkap hanane ie, di ga tur kis. Ma ne Jisas ga tange tano marawan, “Aiou tange tam, nu taman tut!” 15  +Io, nong ga mat ga kis tutur, igom tur leh be na ianga. Ma ne Jisas ga ter ise habaling ter ie tano nuno makai.
16  +Ma a tamat na urur ga kis ta di ma di ga pirpirlet God horek: “Tike tamat na tangetus te hanawat nalamin ta dait!” Ma di ga tangtange bileng be, “God te hanawat ura tahtaho ira nuno matanabar!” 17 Ma ikin ra hininaawas tane Jisas ga hana harbasie bakut Iudeia ma ira balbalin taman luhutane ie.
Jisas ga pirlet Jon no ut na baptais.
(Matiu 11:2-19)
18-19  +Io, ma ira bulu na harausur tane Jon di ga hinawase ie uta kakarek ra linge bakut. Ma ne Jon ga tato airuo ta di gom tule dur ukaia hono Watong be dur na tiri horek: “Augo nong mem la kiskis kawase ie be na hanawat, be mem na kis kawase baak tike mes?”
20 Be ira iruo turadi dur ga hana tupas Jisas dur ga tange be, “Jon no ut na baptais te tule mir ura tirtiri ugo be augo nong mem la kiskis kawase be na hanawat, be mem na kis kawase baak tike mes?”
21 Taitus ikino pana bung iat Jisas ga halangalanga a haleng ing di ga sam ra mangana minaset ma di ing ira sana tanuo di ga sasoh ta di. Iga halangalanga bileng ira pulo kaie di gom nanaas baling. 22  +Io kaie, iga balu ira iruo tultule tane Jon gom tange, “Mur na tapukus baling, mur na hinawase ne Jon ing mur te hadade ma ing mur te nes, be ira pulo di nanaas, ira pengpeng di hanana, dong ing di sam ra sana minaset ta ira palatamai di, di te langalanga, ira talingaro di te hadado, ira minat di te lon baling, ma no nianga na harpir utano tahut na hininaawas te hana tupas ira maris. 23 God na idane di ing paile iruo ira nudi lilik utagu.”
24 Be ira tultule tane Jon dur gate hana leh, Jisas ga hinawase no tamat na matanabar utane Jon horek: “Be mu ga hana ukaia hone Jon utuma ra katano bia, mu ga lik be mu na nes ra so? Mu ga nunure be a mangana turadi so ie. Pai lale kikios lilik hora tingari ing ila ioioh hurbit tano dadaip. 25 Ma be mu ga hana ura nesnes ie mu ga nunure ter be pai lale singsige ta bilai na kinasine? Pata. Kike ra turadi ing di la singsige ira mol ing ira matana i tamat ma di tale bileng be di na kul ira bilai na linge sakit, io, di la kiskis ta ira hala na watong. 26-27  ++Sene be ing mu ga hana ura nesnes ie, mu ga palai be mu na nes tike tangetus. I tutuno. Iesene i tamat bileng ta ira tangetus, kinong aie mon, ing di ga pakat ira nianga tane God utana, i tange horek,
‘Aiou ni tule no nugu ut na kap nianga menalalie tano num hinanawat,
Nong na tagure no num ngas.’
28 “Iou tange ta mu, Jon i tamat ta ira turadi bakut ing di ga lon ta ikin ra ula hanuo. Iesene nesi tikenong ta mu i manga hansiksik naramon tano kingdom tane God i tamat tane Jon.”
29  +Be ira matanabar ma ira ut na kap takis bileng, di ga hadade kin ra nianga di ga lik be ira linge God i gil i takados. Ma di ga lik hobi kinong di gate kap no baptais tane Jon. 30  +Iesene ira Parisi ma ira ut na minanes ta ira harkurai tane Moses di ga malok leise ira linge ing God ga pingit uta di. Ma di ga gil hobi kinong pa di gale kap no baptais tane Jon.
31 Ne Jisas ga tange bileng horek: “Be iou ni ianga harharuat uta ira turadi katiak ni tange hohaam? A mangana turadi so di? Io, ni hinawase mu. 32 Di hoke ira not no bulu ing di sip be ira mes na mur di. Di kis hulungan tike katano ma di hartato harbasie ta di horek,
‘Mem paser no kudu iesene pa mu le mangata;
Mem inge marmaris iesene pa mu le suah.’
33 Hokike iat mon pa mu gale laro bileng utane Jon. Be Jon no ut na baptais ga hanawat, iga hahal ma pai gale mame ta wain. Kaie mu gom tange hagae ie be, ‘A sana tanuo i sasoh tana.’ 34  +Ma be Nong a Turadi ie ga hanawat, iga iaiaan ma iga mama wain. Ma di ga tange utana be, ‘A tabi kas na tingana ma a ut na minamo ie. Ma a hinsaana di ira ut na kap takis ma ira mes na sakalepwana.’ ” 35 Io, Jisas ga tange baling be, “Di tange hobi iesene iou tange be ira ut na minminanes di na hamanis be no minanes tane God i takados.”
Tike sana haine ga hurange bus Jisas ma ra waiwai ma no nuno nurnur ga halon ie.
36 Tikenong ta ira Parisi ga saring Jisas be dur na ian tikai. Io, iga hana ukaia tano hala tano Parisi gom kis tano teol na nian. 37  +Ma tike haine ta ikino taman, no nuno nilon ga sana. Ing be iga ser leh be Jisas ga iaiaan tuma naramon tano hala tano Parisi, iga kap hawat tike mangana bilai na gingop na taho di ga gil ie ma ra hot na tiris. Ma naramon tana ari waiwai ura salsalap. 38  Ma iga tur menamur ta ira kakine Jisas gom susuah, io, ira tirina matana ga hasulut ira kakine. Iga salap ira kakine Jisas ma ira hine gom mum dur ma iga bul no waiwai ta dur.
39 No Parisi nong ga saring Jisas ura nian ga nes ikin gom lik horek: “Be ikin ra tunana a tangetus ie, igor nunure be nesi i singsigire ie ma a mangana haine so ie. I gorte nunure be a ut na sana ie.”
40 Ma ne Jisas ga tange tana, “Saimon, iou sip be ni hinawase ugo tike linge.”
Io, iga tange be, “Hinawase iou, tena harausur.”
41 Jisas ga tange horek: “Airuo turadi pa dur gale saksaak baak ter tano mes na tunana. Tikenong ga kap leh ra tamat na barbarat sakit, ma no mes, a dahine mon. 42 Pata tikenong ta dur ga petlaar be na balu pukus. Kaie, no tunana gom lik luban ise dur be dur pai nale saksaak. Io, nesi ta dur na manga sip ie?”
43 Saimon ga babalu be, “Aiou lik be nong no nuno tamat ga lik luban leise be pai nale sak ira haleng na barbarat.”
Jisas ga tange, “No num binabalu i takados.” 44 Iga talingane no haine igom tange tane Saimon be, “U nes ter kin ra haine? Iou lala kira ra num hala ma paule ter ta taho ura gisgis ira kakigu. Iesene aie i hasulut ira kakigu ma ira tirina matana ma i salap ma ira hine. 45 Paule gawane leh iou sene be tur leh tano pana bung iou lala, io, kin ra haine paile sangeh ura luslusung ira kakigu. 46 Paule bul ta wel tano ulugu iesene aie te salap ira kakigu ma ra waiwai. 47 Io kaie, iou tange tam, ira nuno haleng na sana tintalen te pataam kinong i manga sip iou. Iesene be dahine mon ira sana tintalen ta tikenong ma ne God i lik luban leise, io, ikinong ra turadi na sip God ra dahine mon bileng.”
48 Io, Jisas ga tange tano haine, “Ira num sana tintalen ite pataam.”
49 Ma ira mes na wasire di ga tangtange harbasie ta di be, “Nesi ikin ra turadi nong aie iat i lik luban leise ira sana tintalen?”
50  +Ma ne Jisas ga tange tano haine, “No num nurnur ite halon ugo. Nu hana tatahun.”
+ 7:15 1Kng 17:23; 2Kng 4:36 + 7:16 Luk 1:68 + 7:18-19 Sam 40:7; Mal 3:1; Ninanaas 1:8 + 7:22 Ais 35:5-6; 61:1; Luk 4:18 + 7:26-27 Luk 1:76 + 7:26-27 Mal 3:1 + 7:29 Luk 3:12 + 7:30 Matiu 21:32 + 7:34 Luk 15:2 + 7:37 Matiu 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3 + 7:50 Luk 8:48; 18:42