15
Ira linge tutuno ing na hagae tikenong kaie inage sana.
(Mak 7:1-23)
1-2 Io, ari Parisi ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses di ga hanawat metuma Ierusalem, di gom hana ukaia hone Jisas, ma di gom tange be, “Paile tahut be dong ra num bulu na harausur di hagae ira tintalen ira hintubu dait ga ter ta dait. Nes baak! Pa dile taptapir menalalie be di na ian!”
Ma ne Jisas ga tange balik ta di, “Paile tahut be mu lake ira harkurai tane God uta ira tintalen ta ira hintubu mu. +Aiou te tange hobi ta mu kinong God ga tange be, ‘Ru no num mama ma no num makai’ ma ‘Nesi i ianga hagae no nuno mama be no nuno makai, mu na ubu bing ie.’ Iesene mu la tangtange be tike turadi a nuno mon linge i tale be na harahut no nuno mama ma no nuno makai me, i tale bileng be na tange horek: ‘Aiou te ter ikin ukaia hone God. Paile tale be ni ter ie tam ura harahut ugo.’ Ma be ing mu lik hobi, i nanaas be mu tingtigel ikino turadi be pai nale ruru iat um no nuno mama. Be mu tange hobi, mu kap leise ira dades ta ira nianga tane God uta ira tintalen ta ira hintubu mu. A ut na harababo mu! No tangetus Aisaia ga tange ra tutuno uta mu horek be iga pakat ikin ra nianga tane God. Ma ne God ga tange be,
+‘Ikin ra matanabar di ru iou ma ra ho di mon,
iesene ira nudi nilon, pa dile ter tagu.
Di la lotu bia hanana mon tagu,
kinong ira harkurai tane Moses ira turadi mon i bul, di hausur balik ine hoke be tane God.’ ”
10 Ma ne Jisas ga tato hulungan no tamat na matanabar, igom tange ta di, “Mu hadado! Aiou sip be mu na palai! 11  +Ira mangana linge tikenong i en paile tale be na hagae ie kaie no turadi nage sana. Sene be ira linge i hanasur metuma naramon tana na hagae ie nage sana.”
12 Io, ira nuno bulu na harausur di ga hana tupas muk ie, di gom tiri ie, “U palai ter be ira Parisi di bala ngungut be di hadade kike u tange?”
13 Ma ne Jisas ga balu di horek: “Di haruat ma ira linge i kubur naramon tano lalong ing no nugu Mama ruma ra mawe pai gale so. Da ragat bakut leise di. 14  +Waak leise um di! Di haruat ma ira pulo na lilie. Ma be tike pulo i sel tike pulo bileng, dur bakut, dur na puko ta tike tungtung.”
15 Ma ne Pita ga tange tana, “Nu pales no pipilaina no nianga harharuat ta mem.”
16 Io, Jisas ga tange ta di, “Dong ra matanabar pa dile palai, ma hohaam be mu bileng, pa mu le palai? 17 Pa mu le palai iat baak be ira nian ing mu la enen, ila hanana ter ta ira tinga mu ma ina hanasur baling? 18 Iesene ira linge tikenong na tange, i sur leh tano katine. Ma kike, kaie, na hagae tike turadi. 19 I tutuno, kinong metuma tano katine ira sasana ila hananawat. Ma kike ra sana horek. Na mon sana lilik ma ina harubu bingibing bia bileng. Ma ina noh ma tike haine gar na mes. Ma dong ra laala di na gil hobi bileng. Na kukuman, na hinawas harabota, ma ina ianga hagae tikenong. 20 Karek ra sana tintalen, di hagae no turadi ige sana. Iesene be tikenong pai nale taptapir menalalie be na ian, pata ta linge. Pai nale hagae no nuno nilon.”
Tike haine paile Iudeia iesene Jisas ga halon no natine kinong ga nurnur.
(Mak 7:24-30)
21 Io, Jisas ga hana leh mekaia ma iga hana tano katano ta ira iruo taman, Tair ma ne Saidon. 22 Ma tike haine mekaia ta ikino katano, tano huno me Kena, ma paile Iudeia ie, iga hanawat ter tane Jisas. Io, iga hanawat, igom kakongane horek: “No Watong, no tubune Dawit, nu marse iou! A sana tanuo te sasoh tano nugu hinasik ma i manga hagae ie.”
23 Ma ne Jisas pai gale balu ie. Kaie, ira nuno bulu na harausur di ga hanawat ukaia ho ie, di gom tange be, “Nu tule leise no haine kinong i kakongane mur hanane dait.”
24  +Io, Jisas ga tange ta di, “No nugu Mama ga tule sene mon iou uta mu ira Iudeia, ing mu ngan hora sipsip di rara. Pai gale tule iou ta di ra mes na turadi ing pa dile Iudeia.”
25 Ma no haine ga hanawat, igom saga bukunkek menalalie tana, ma igom tange, “No Watong, aiou sip be nu harahut iou!”
26 Io, Jisas ga tange tana, “Paile tahut be da ise tabar ira pep ma ira nian adi ra bulu.”
27 Ma no haine ga tange, “Maso, no Watong! Iesene ira pep iat mon bileng, di la enen ira petna ing ila pukpuko sur metuma tano teol na nian ta di ing a nudi ira pep.”
28 Io, Jisas ga balu ie be, “Augo tike haine i manga tamat no num nurnur. Nu hatur kawase hoke u te saring.” Io, ta ikino pana bung iat mon no nuno hinasik ga langalanga muk.
Jisas ga halangalanga a haleng na ina minaset.
29 Jisas ga hana leh mekaia, igom hanana tano gagene no tamat na taho kis Galili. Io, iga hanahut utuma ra uladih, igom kis kaia. 30 Ma a haleng na matanabar sakit di ga hanawat ukaia ho ie, di gom kap hawat ira pengpeng, ira pulo, ma tari bileng ing iga mat ira tamtaba di. Di ga lamus hawat bileng ira ngulo ma a haleng na mes na ina minaset. Di ga bul ira ina minaset kaia ra matmataan tane Jisas ma ne Jisas ga halangalanga di. 31  +Ma ira matanabar di ga karup ing di ga nes ira ngulo di ga ianga, ira pengpeng di ga hanana, ira pulo di ga nanaas, ma dong di la kaskase di ga langalanga bileng. Ma ira matanabar di ga pirlet no God gar na Israel.
Jisas ga tabar ira aihet na arip.
(Mak 8:1-10)
32  +Io, Jisas ga tato leh ira nuno bulu na harausur, igom tange ta di, “Aiou manga marmaris uta ikin ra matanabar. Di te kis tikai ma iou aitul a bung ma pata um adi ta nian. Aiou paile sip be ni tule ise di ma di taburungan ter. Di nahula mat kalo ura adi tari na ngas.
33 Ma ira nuno bulu na harausur di ga tange balik tana be, “Pa dait le tale be dait na silihe leh ta nian i haruat ma ikin ra tamat na matanabar sakit. A hurlamin kakarek.”
34 Ma ne Jisas ga tiri di be, “Aise katano beret kike ho mu?”
Di ga balu ie, “A liman ma iruo na katano ma a bar hana not no aen.”
35 Io, Jisas ga tange ta ira matanabar be di na kis napu. 36 Ma be igate kap leh ira liman ma iruo na katano beret ma ira aen bileng, ma igate tanga tahut ter tane God urie, iga pidik. Io, iga ter ta ira nuno bulu na harausur ma di ga palau ira matanabar. 37 Ira matanabar bakut di ga ian, di gom hahos. Namur ira bulu na harausur di ga sangan hahung a liman ma iruo na kalot ma ira subanaa di. 38 Di ga was sene leh mon dong ra tunana nalamin ta ira matanabar bakut ing di ga ian. Ma ira tunana di ga haruat ma a ihet na arip. Pa di gale was um dong ra haine ma ira not no bulu. 39 Io, Jisas ga tule leise no tamat na matanabar, igom kawas tano mon, ma igom balos no tamat na taho kis ukaia tano katano Magadan.
+ 15:4 KBk 20:12; 21:17; Lo 5:16 + 15:8 Ais 29:13 + 15:11 Matiu 12:34 + 15:14 Luk 6:39; Rom 2:19 + 15:24 Matiu 10:6 + 15:31 Mak 7:37 + 15:32 Matiu 14:14