16
Jisas pai gale sip be na gil ter tike hakilang ta ira ut na sana.
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
+Io, ari Parisi ma ra Sadiusi di ga hanawat ukaia hone Jisas be di na hakuni ie uta ira nuno gingilaan. Kaie, di gom saring ie be na gil tike hakilang ura hamanis be God ga tule ie be pata.
Ma ne Jisas ga tange balik ta di horek: “Be ite matmatarahien, ma a bilai na melsur, mu tange horek be, ‘A bilai na bung maran.’ Ma be mu la nes be i boh no hanuo ra malane, mu la tangtange be, ‘Na bata.’ Mu petlaar be mu na nes kilam ira kikios tano hanuo. Iesene pa mu le tale be mu na nes kilam balik ira hakilang i hananawat ta kakarek ra pana bung. +Ma ta kakarek ra bung, ira matanabar di sip be ni gil tike hakilang kinong di la tutur talur God ma di manga sana. Iesene pa di nale nes ta hakilang. Di na nes sene mon no hakilang tane Iona no tangetus.” Io, Jisas um ga hana talur di.
A harakatom ta ira hausur gar na Parisi ma ira Sadiusi.
(Mak 8:14-21)
Io, be di ga balos no tamat na taho kis, ira bulu na harausur di ga luban be di na kap ta beret. +Ma ne Jisas ga hakatom di ma tike nianga harharuat utano is nong ila muni haiah tano beret ige la laalet. Kaie, igom tange be, “Mu na balaure mu ta ira is ta di ra Parisi ma ira Sadiusi.”
Io, ira nuno bulu na harausur di ga iangianga baling iat ta di ma di gom tange, “I tange hokike kinong dait paile kap ta beret.”
Io, Jisas ga nunure kilam ira linge di ga tangtange, kaie, igom tange ta di be, “Paile tur dades ira numu nurnur. Aiou tapunuk be mu tange harbasiane ta mu be pata ta beret. +Pa mu le palai iat baak? Hohaam be mu te luban ira liman na katano beret ing iga haruat ma liman na arip na matanabar? Aise ira kalot na subana nian mu ga hahung? 10  +Ma mu te luban bileng ira liman ma iruo na katano beret ing iga haruat ma aihet na arip na matanabar? Aise ira kalot na subana nian baling mu ga hahung? 11 Hohaam tutuno iat be pa mu le palai be iou paile iangianga uta ira beret tutuno? Iesene iou hakatom mu tano is ta ira Parisi ma ira Sadiusi, be mu na balaure mu tana.” 12 Kaie iat mon di gom palai be paile hakatom di tano is tutuno nong di gil beret ma ie. Iesene iga hinawase di be di nage balaure habaling di ta ira harausur ta ira Parisi ma ira Sadiusi.
Pita ga tange hapuasne be Jisas, aie no Mesaia.
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Jisas ga hanawat ukaia tano katano tano taman Kaisaria Pilipai. Ma iga tiri ira nuno bulu na harausur be, “Ira matanabar di la tangtange be Nong a Turadi ie, nesi ie?”
14  +Di ga tange, “Ari di tange be Jon no ut na baptais, ari be tikenong ta ira tangetus, Elaija dak, be Ieremia, be ta tikenong ta ira mes na tangetus.”
15 Ma ne Jisas ga tiri di, “Ma mu, mu tange be iou nesi?”
16  +Pita ga balu ie ma iga tange, “Augo no Mesaia, no Natine no lilona God.”
17  +Ma ne Jisas ga tange balik tana, “No haridan na kis tam, Saimon no natine Iona, kinong a turadi paile hamanis kike tam, iesene no nugu Mama ruma ra mawe iat. 18  +Ma iou tange tam, Pita, (ma no pipilaina no hinsang ‘Pita’ be tike hot,) be iou ni hatur no nugu lotu nalu ta ikin ra hot. Ma no dades tano minat pai nale pari ie. 19  +Aiou ni ter tam ira dades tano kingdom tane God. Aso ing u tigel kira napu, God iat gate hadades ter tuma ra mawe. Ma aso ing u haut ine kira napu, God gate hadades ter bileng tuma ra mawe.” 20 Io, Jisas ga hakatom ira nuno bulu na harausur be waak di hinawase tikenong be aie mon no Mesaia.
Nu pusak no num kabai.
(Mak 8:31—9:1; Luk 9:22-27)
21 Taitus ikino pana bung Jisas ga tur leh be na hapalaine ira nuno bulu na harausur horek: “Aiou ni hanahut iat utuma Ierusalem. Ma ira tamat, ira tamat na pris, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, di na hangungut iou ma ra haleng na harubaal. Ma di na ubu bing iou, iesene tano aitul a bung namur, iou ni tut hut baling.”
22 Io, ne Pita ga lamus hasisingen ie, igom beu ie, igom tange be, “Pata tutuno iat, nugu Watong! Pa dale gil tam hokike!”
23 Jisas ga tahurus, igom tange tane Pita be, “Hana leh um, Satan. Waak u tutur bat iou. Paule lik ira sinisip tane God. U liklik ira sinisip gar na turadi mon.”
24  +Io, Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur be, “Ing be tikenong i u ra murmur iou, na mat ira num sinisip ta ikin ra ula hanuo. Nu pusak no num kabai ma nu mur iou. 25  +Aiou tange hobi kinong nesi ta tikenong i lik hatamat sene mon no nuno nilon, pai nale hatur kawase no nuno nilon tutuno. Iesene be nesi nong i bala ter no nuno nilon ura utagu, na hatur kawase um no nuno nilon tutuno. 26  +Ma ina hatahutne tikenong hohaam, be na tinane ikin ra ula hanuo bakut sene be na ber tano nuno nilon tutuno? Io kaie, tikenong na kul pukus no nuno nilon tutuno ma ra so? Pata iat! 27  +Io, i tutuno be Nong a Turadi ie na hanawat ma no minamar tano nuno Mama, di tikai ma ira nuno angelo. Ma ina balu pukus ter ta ira turadi tiketike, haruat ma ira nudi tintalen. 28 Mu hadado baak! Tari ta mu kakarek pai nale mat tuk ter be mu na nes Nong a Turadi ie, i hananawat ma no nuno tamat na kingdom.”
+ 16:1 Matiu 12:38; Luk 11:16 + 16:4 Matiu 12:39; Luk 11:29 + 16:6 Luk 12:1 + 16:9 Matiu 14:17-21 + 16:10 Matiu 15:34-38 + 16:14 Matiu 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8 + 16:16 Jon 6:69 + 16:17 Galesia 1:15-16 + 16:18 Jon 1:42; Epesas 2:20 + 16:19 Matiu 18:18; Jon 20:23 + 16:24 Matiu 10:38; Luk 14:27 + 16:25 Matiu 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25 + 16:26 Matiu 4:8-9 + 16:27 Matiu 25:31; Sam 62:12; Snd 24:12; Rom 2:6; Ninanaas 22:12