17
Jisas ga ries gom hapuasne be tikenong hoke no tangetus Elaija gate hanawat nalalie tano Mesaia.
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Ma be a liman ma tike na bung gate pataam, Jisas ga lamus Pita, Jemes ma ne Jon dur tesne, utuma ra tamat na uladih ing pata tari kaia. +Ma ne Jisas ga ries ra matmataan ta duhat. No matmataan tana ga murarang hono kasasa. Ma ira nuno sigasige ga manga murarang bileng. Ma ne Moses ma ne Elaija dur ga harapuasa ter ta di, duhat gom wowor ma ne Jisas.
Ma ne Pita ga tange tane Jisas, “Nugu Watong, i bilai ing dait kis kira. Be ing u sip, iou ni gil ta itul la palpalih, tikenong a num, tikenong tane Moses, ma tikenong bileng tane Elaija.”
+Ma be iga iangianga baak, io, tike murarang na bahuto ga pulus di, ma ra ingana tikenong ga ianga huat naramon tano bahuto, igom tange, “No Natigu ikin nong iou manga sip ie, ma iou laro sakit utana. Mohot na hadade ie!”
Ma be ira bulu na harausur duhat ga hadade hobi, duhat ga sie ira matmataan ta duhat napu tano pu ma ra bunurut. Iesene Jisas ga hanawat, igom sigire duhat, ma igom tange be, “Mohot tut. Waak mohot burut.” Ma be duhat ga tadeng, duhat pai gale nes um tari—Jisas sene um.
Io, be duhat ga hananasur metuma ra uladih, Jisas ga tange hadades ta duhat be, “Waak mohot hinawase ta tikenong ta ikin ra linge mohot te nes ter ie. Mohot na hinawas um namur be Nong a Turadi ie na tut baling sukun ra minat.”
10 +Ma be ira nuno bulu na harausur duhat ga hadade be iga tange hobi, duhat ga tiri ie be, “Ura biha ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses di la tangtange be no tangetus Elaija na huna hanawat?”
11 Jisas ga balu duhat ma igom tange be, “Io, a tutuno, dong ra tena harausur di tange be Elaija na hanawat ma ina gil hatakadosne habaling ira linge bakut. 12 +Iesene iou hinawase mohot, tikenong hoke ne Elaija gate hanawat ter! Ma pa di gale nunure kilam ie, iesene di ga gil haruatne ira nudi sana sinisip utana. Ma di na ter ra ngunngutaan bileng hobi ta ikino Nong a Turadi ie.” 13 +Io, ira bulu na harausur duhat ga palai um be iga hininawase duhat utane Jon no ut na baptais.
Be ira nuno bulu na harausur pai gale haruat, Jisas ga hasur leise tike sana tanuo tano bulu.
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43)
14-15 Io, be Jisas ma duhat ga hanawat ter tano tamat na matanabar, tike tunana ga hanawat ter tana. Iga saga bukunkek menalalie tana, igom tange, “No Watong, iou sip be nu marse no natigu tunana. Aie tike ngokngok ma ila manga ububal hagae ie, kaie ila ge pukpuko ter tano eh be tano taho. 16 Aiou kap ter ie ta ira num bulu na harausur sene be pa dile haruat ura halangalanga ie.”
17 Io, Jisas ga tange balik tana be, “Maris! Mu ira sana matanabar katiak, pa mu le nurnur urah? Pa nile kis lawas tikai ma mu kira napu ura harahut mu waing mu nage nurnur. Io, mu lamus no bulu ukira ho iou!” 18 Jisas ga bor no sana tanuo, io, no sana tanuo ga hana sukun ie. Ma kaie iat mon no bulu ga langalanga.
19 +Ma namur, ira nuno bulu na harausur di ga hanawat ukira hone Jisas, di gom tiri kumaan ie horek: “Urah mem paile haruat ura tultule hasur ise no sana tanuo?”
20 +Io, Jisas ga balu di, igom tange, “Pa mu le haruat kinong i manga not no ira numu nurnur. Mu hadado baak! Be ira numu nurnur i haruat ma tike pat na dahe i manga hansik, io, i tale be mu na tange ta ikin ra uladih be, ‘Kakari mekira utusu!’ ma ina kari. Pata ta linge be pa mu le haruat be mu na gil. 21 [A sinsaring sene mon ma ra hinahal i haruat be na hasur leise ira mangana sana tanuo hokike.]”
Jisas ga hapuasne habaling no nuno minat.
(Mak 9:30-32; Luk 9:43-45)
22 +Ma be di ga kis hulungan kaia Galili, Jisas ga tange ta di be, “Da tule ter Nong a Turadi ie ta ira turadi. 23 Ma di nage ubu bing ie. Ma ta itul a bung na pataam na tut hut baling.” Ma ira bulu na harausur di ga manga tapunuk.
Be God no num ut na harkurai, nu langalanga tutuno.
24 +Ma ne Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga hanawat ter Kapeneam. Ma ari turadi di ga hanana ura kap hartabar tano tamat na hala na lotu. Ma di ga hanawat ter bileng tane Pita. Ma di gom tange tana be, “I tutuno be no numu tena harausur bileng ila kulkul no takis tano tamat na hala na lotu?” 25 Ma ne Pita ga balu di, “Maso!”
Ma be ne Pita ga hana lala tano ngasiana, Jisas ga huna tange tana be, “U lik hohaam, Saimon? Dong ra king ta ikin ra ula hanuo di la kapkap ira takis mekaia ta ira nudi huntunana be ta ira mes?”
26 Pita ga babalu ma iga tange, “Mekatika ta ira mes.”
Ma ne Jisas ga tange tana, “Kaie, ikino huntunana iat ila langalanga ura kul takis. 27 Iesene i tahut be der pai nale hangungut ira tinga di. Io, nu hanasur utusu tano taho kis ma nu ise hasur no num wonwon. Ma no luaina aen nong nu wane ie, nu pagas no hono, ma nu nes leh tike barbarat nong i haruat ura kulkul ira nuder takis. Nu kap leh ie ma nu ter ie ta di utano nuder takis.”
+ 17:2 2 Pita 1:16-18 + 17:5 Sam 2:7; Ais 42:1; Matiu 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22; Lo 18:15 + 17:10 Mal 4:5 + 17:12 Matiu 11:14 + 17:13 Luk 1:17 + 17:19 Matiu 10:1 + 17:20 Matiu 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1 Korin 13:2 + 17:22 Matiu 16:21 + 17:24 KBk 30:13; 38:26