18
Nesi i tamat tutuno?
(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)
+Ma ta ikino pana bung ira bulu na harausur di ga hana tupas Jisas, di gom tiri ie be, “Nesi i tamat sakit tano kingdom tane God?”
Io, Jisas ga tato tike not no bulu, igom hatur ie nalamin ta di. +Ma iga tange ta di be, “Mu hadado baak! Ing be pa mu nale kikios hora not no bulu, paile tale tutuno iat be mu na salo tano kingdom tane God. Io kaie, ing be nesi i gil hasiksik habaling ie ho ikin ra not no bulu, a tamat sakit ie tano kingdom tane God. +Ing be nesi ta nong i bala leh tike not no bulu ho ikin, kinong i nunure be iou sip hobi, io, i bala leh iou bileng.
Nu waak kapis ira linge ing na hagae ugo.
(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)
“Nes di rek ra hansik na bulu. Di nurnur tagu. Ma be ta nong na ura hagae tikenong ta di, igor tahut tana be da tigel bat ie. Na tahut be da huna kubus tike tamat na hot sakit tano kodonana ma da hakango ie tuma na tingan tes, nahula hagae tikenong ma ina kap ra tamat na harpadano namur. Maris, a dades na harkurai na kabit di ta ikin ra ula hanuo kinong urah ira linge na harwalar i hagae ira matanabar! I tutuno be ira linge na harwalar hokike na hanawat, iesene maris tano turadi nong na gil kike ra harwalar. +Kap leise ira sana lilik ing na hagae no num nilon. Be tike lumam, be kakim i gil sasana, nu kutus ise ie. I tahut dahine be nu salo tano nilon tutuno ma ra kum ugo. Sene be paile manga tahut be da ise ugo ma ira iruo lumam be kakim bakut ukaia tano ula eh nong pai lale matmat. Be tike matam i harara ugo, nu luar leise ie. I tahut dahine be nu salo tano nilon tutuno ma ra matakale ugo. Sene be paile manga tahut be da ise ugo ma ira iruo matam bakut ukaia tano ula eh kaia ra Hel.
No nudait Mama tuma ra mawe paile sip be dait na rara talur ie.
(Luk 15:3-7)
10  +“Nes baak! Waak mu nes hanapu ta tikenong ta di kina ra not no bulu ma ra hinasik kinong i tutuno sakit ira nudi angelo ruma ra mawe di la tutur hait tano matmataan tano nugu Mama ruma ra mawe. 11  +[Io, Nong a Turadi ie ga hanawat ura haalon dong ing di rara.]
12 “Mu hadado baak! Ing be tike turadi a nuno tike maar na sipsip, ma tikenong ta di i rara, i tutuno sakit be na waak ter ira liman ma ihet na sangahul ma liman ma ihet tuma ra uladih, ma ina hana leh ura ninanaas tano nong i rara. 13 Mu hadado timaan! Be ite nes leh ie, na manga laro sakit ta ikinong i rara ta di ira liman ma ihet na sangahul ma liman ma ihet ing pa di gale hana sisingen. 14 Hokike iat mon bileng, no Nugu Mama ruma ra mawe paile sip be tikenong ta di kina ra not no bulu ma ra hinasik di na rara.
A bilai na ngas be da mur ie ura lamlamus pukus nong i puko tano sasana.
15  +“Be tike hinsaam i gil sasana ter tam, nu hana ma nu tange hamanis tana no nuno sana tintalen ite gil ter tam. Iesene mur sene mon, mur na wor kumaan. Ma ing be i hadade ugo, u te lamus pukus no hinsaam. * 16  +Iesene ing be paile sip be na hadade ugo, nu lamus leh bileng tikenong be ta iruo mes na hinsaam ura nesnes ie. Io kaie, hoke no nianga tane God i tange, airuo be ta itul a turadi duhat na hininaawas palai ura hatutuno no linge. 17 Ma be pai nale hadade bileng mohot, nu hinawas ta ikin ra linge tano lotu bakut. Ma be pai nale hadade bileng mu tano lotu, io, pa mu nale harbalaan tikai ma ie hoke pa mu lale harbalaan tikai ma ira isomo ma ira sana turadi ing pa dile nurnur tane God.
18  +“Mu hadado baak! Aso ing mu tigel kira napu, God iat bileng tuma ra mawe na hadades ter ie ta mu. Ma aso ing mu haut urie kira napu, God na hadades ter ie ta mu bileng.
19  +“Aiou tange habaling ta mu, be ing ta iruo ta mu kira napu dur haut tikai ura tike linge ma dur saring ie, io, no nugu Mama tuma ra mawe na gil hobi ta dur. 20 Io kaie, be ta iruo be ta itul duhat kis hulungan ter ura utagu, aiou bileng kike nalamin ta duhat.”
Dait na lik luban ira sasana ing tikenong i gil ta dait.
21 Io, Pita ga hana tupas um ne Jisas, igom tiri ie be, “Nugu Watong, aise pana tutuno iat ing iou ni lik luban leise ira sasana ing no hinsaagu i gil tagu? A liman ma iruo na pana i haruat?”
22  +Ma ne Jisas ga balu ie, “Aiou tange tam be, pai nale liman ma iruo na pana, iesene na liman ma iruo na sangahul na pana ma pata hapatam tana.
23 “Io kaie, no kingdom tane God i haruat ma tike king nong ga sip be na hatakadosne ira ngasa ter ta ira nuno tultule. 24 Ma be iga hatahun ura hatakadosne ira ngasa, di ga lamus hawat tike turadi. Ma ikino turadi ga kap leh a haleng na barbarat sakit ing pai gale haruat tutuno iat ura balbalu pukus. 25 Ma be pai gale tale be na balu pukus ira nuno ngasa, no watong ga hartule be da suhurane ie ta dong ra mes na watong, aie, ma no nuno haine, ma ira natine bileng hoke ira maris na tultule. Ma iga hartule bileng be da suhurane ira nuno linge bakut. Ma ira mata duhat tamana ma ira matana ira nuno linge da balu pukus um no nuno ngasa me.
26 “Ma ikino tultule ga saga bukunkek menalalie tana, igom ianga marmaris tana be, ‘Aiou sip be nu matien te mon baak tagu. Aiou ni balu pukus ira barbarat bakut.’ 27 Io, no nuno watong ga marse ie, igom lik luban leise no nuno ngasa, ma igom waak leise ter ie.
28 “Iesene be ikino tultule ga hana leh, igom nes tupas nuno tike harwis nong gate kap leh a bar barbarat tana. Io, iga palim kawase ie, igom puspus bing ie. Ma iga tange tana be, ‘Balu pukus ing u gate kap leh tagu!’
29 “Ma no nuno harwis ga saga bukunkek menalalie tana, ma iga ianga marmaris tana be, ‘Aiou sip be nu matien te mon baak tagu. Aiou ni balu pukus ira barbarat bakut.’
30 “Iesene pai gale sip hobi. Iga hana leh balik ma ie, igom halala ie tano hala na harpadano tuk be na balu pukus bakut ira nuno ngasa. 31 Ma be dong ra mes na tultule di ga nes hobi, di ga manga bala ngungut ter tana. Io, di ga hinawase no nudi watong uta ikino linge.
32 “Kaie, no watong ga tato leh ie, igom tange tana, ‘Augo tike sana tultule! Aiou gate lik luban leise ira num ngasa bakut kinong u ga ianga marmaris ter tagu. 33 Paile tale bileng be nu marse no num harwis hoke iou ga marse ugo?’ 34  +Ma no watong ga ngalngaluan sakit tana, igom ter ise ter ie ta dong di la harngunngutaan kaia ra hala na harpadano, tuk be nage balu bakut ira nuno ngasa.
35  +“Hokike iat mon bileng, no nugu Mama tuma ra mawe na gil ta mu tiketike, ing be pa mu nale lik luban leise ira sasana ing ira hinsaa mu di gil ta mu.”
+ 18:1 Luk 22:24 + 18:3 Matiu 19:14; Mak 10:15; Luk 18:17 + 18:5 Matiu 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20 + 18:8 Matiu 5:29-30 + 18:10 Hibru 1:14 + 18:11 Luk 19:10 + 18:15 Luk 17:3; Galesia 6:1 * 18:15 No pipilaina be no hinsaam naramon tane Krais. + 18:16 Lo 19:15; Jon 8:17 + 18:18 Matiu 16:19; Jon 20:23 + 18:19 Mak 11:24; Jon 15:7 + 18:22 Luk 17:4 + 18:34 Matiu 5:25-26 + 18:35 Matiu 6:15; Mak 11:25; Epesas 4:32; Kolose 3:13