25
No nianga harharuat uta ira sangahul na laala na bulahine.
+Io, Jisas gom tange habaling horek: “Ma ta ikino pana bung no kingdom tane God na haruat ma ikin. A sangahul na laala na bulahine di ga kap leh ira nudi laam, di gom hana ura harsomane no tunana nong iga ura tinolen. A liman na gotgotwana ma ra liman na minaneswana ta di. Ira gotgotwana di ga kap leh ira nudi laam iesene pa di gale kap ta wel. Dong ra minaneswana balik di ga kap hasisingen ari wel bileng tikai ma ira nudi laam. Ma be no nong ga ura tinolen pai gale hanawat haiah, di bakut di ga sumsumela, di gom kumkubabo.
“Ra tingana bung um, tikenong ga kakongane be, ‘I rek tuoi um nong i ura tinolen. Mu hanawat ura harsomane ie!’
“Io, di bakut ira bulahine di ga tangahun, di gom halulungo ira nudi laam. Ma ira gotgotwana di ga tange ta ira minaneswana be, ‘Mu tabar mem ta wel kinong ira numem laam ite matmat.’
“Iesene ira minaneswana ga balu di horek, ‘Pata. Paile haruat ma mem ma mu bileng. I tahut be mu na hana ter ta dong ing di la suhsuhurana wel ma mu na kul leh numu tari.’
10 “Ma be di ga hanana leh ura kul wel, no tunana nong ga ura tinolen ga hanawat. Ma ira bulahine ing di ga taguro ter di ga hana lala tikai ma ie ukaia tano lukaro na pokomau. Ma no matanahala ga tabanus.
11  +“Namur ira mes bileng um di ga hanawat. Ma di ga tato be, ‘Oa! Oa! Papos halala mem!’
12  +“Iesene no turadi ga tange ta di be, ‘Pata tutuno iat! Aiou paile nunure mu.’ ” 13  +Io, Jisas gom tange be, “Kakarek iou te hinawase mu be mu na tangtaguro kawase ie kinong pa mu le nunure iat ikino pana bung.”
No nianga harharuat ta ira itul a tultule.
(Luk 19:11-27)
14 Ma ne Jisas gom tange habaling horek: “Ma ta ikino pana bung no kingdom tane God na haruat bileng ma ikin. Tike turadi i ura hinana ter tike mes na ula taman. Ma iga tato leh ira nuno tultule, igom paleng harbasiane ira nuno linge ta duhat. 15  +Iga ter ra liman na arip na barbarat tano luaina, ma airuo arip na barbarat tano nong i mur leh ie, ma tike arip na barbarat tano nong ga aitul ma ie. Iga paleng harbasiane ta duhat haruat ma ira nuduhat baso, ma igom hana leh um tano nuno hinana. 16 Nong ga hatur kawase ra liman na arip na barbarat, kaie iat mon iga papalim ma ie, io, iga hatawat habaling ra liman na arip na barbarat. 17 Ma nong ga hatur kawase airuo arip na barbarat ga gil hobi bileng, ma igom kap habaling airuo arip. 18 Iesene no nong ga hatur kawase tike arip na barbarat iga hana leh balik, igom bus ira barbarat tano nuno watong.
19 “Namur be igate manga halis um, no watong ta ira itul a tultule ga tapukus baling, igom me hatakadosne ma duhat uta ira nuno barbarat. 20 No turadi nong ga hatur kawase ra liman na arip na barbarat ga kap hawat kike tikai ma ira liman na arip igate gil hawat leh. Ma iga tange horek, ‘Nugu watong, u ga ter ra liman na arip na barbarat tagu. Nes baak! A liman na arip baling karek iou te gil hawat leh.’
21  +“Ma no nuno watong ga tange tana be, ‘Tahut na pinapalim! A bilai ma a tultule tutuno ugo. U te tutuno ta kike ra bar linge, io, iou ni bul ugo be nu balaure bileng ra haleng. Hana u ra! Nu laro tikai ma no num watong!’
22 “Ma no nong bileng ga hatur kawase ra iruo arip na barbarat ga hanawat, igom tange be, ‘Nugu watong, u ga ter ra iruo arip na barbarat tagu. Nes baak! Airuo arip baling iou te gil hawat leh.’
23 “Ma no nuno watong ga tange tana be, ‘Tahut na pinapalim. A bilai ma a tultule tutuno ugo. U te tutuno ta kike ra bar linge, io, iou ni bul ugo be nu balaure bileng ra haleng. Hana u ra! Nu laro tikai ma no num watong!’
24 “Io, no nong ga hatur kawase tike arip na barbarat ga hanawat um, igom tange horek, ‘Nugu watong, iou ga nunure ter be a tena ngalngaluan ugo. U la kilkil ing pau gale so. Ma u la dikdik ing pau gale sahuane. 25 Io, aiou ga burut, iou gom bus ira num barbarat ra pu. A rek ira num iat.’
26-27 “Ma no nuno watong ga tange balik tana be, ‘A sakalepwana tultule ugo! Be u gate nunure ter be iou la kilkil ing pa e gale so, ma iou la dikdik ing pa e gale sahuane, io, ura biha pau gomle bul ira nugu barbarat tano benk, be nage gil leh ta tinahuat tana? Ma be iou gor baling iou gor me kap habaling ira nugu barbarat ma ira tinahuat bileng tana.’
28 “Io, igom tange ta di horek, ‘Mu kap leh ikino arip na barbarat sukun ie, mu na ter ie ta ikino tultule i hatur kawase ra sangahul na arip. 29  +Io, iou te tange ta mu hobi kinong na tutuno be nesi no nong i mur no nugu sinisip, aiou ni haidane ie. Ma no nuno haridan na tamat sakit. Ma nesi nong paile mur no nugu sinisip, no nuno da hansik na haridan da kap leise ie tana. 30  +Ma mu na ise ikino sakalepwana tultule ukatika nataman tano kadado. Ma ina susuah ma ina hatagiris na ngise kaia.’ ”
Krais na paleng harbasiane ira ut na takados tano nilon hathatikai ma ira ut na sasana tano hiniruo hathatikai.
31  + Ma ne Jisas ga tange habaling horek: “Ma be Nong a Turadi ie na hanawat ma ira nuno minamar, tikai ma ira angelo bakut, io, ina kis tano nuno tamat na kinkinis na minamar. 32  +Ma da kap hulungan ira huntunana bakut ukaia ra matmataan tana. Ma ina paleng harbasiane dong ra matanabar hoke tike ut na balaura sipsip nong ila palpaleng harbasiane ira sipsip talur ira me. 33 Na bul ira sipsip tano palpal na kata, ma ira me tano palpal na kesa.
34 “Ma no King na tange um ta dong kaia ra palpal na kata horek: ‘Mu hana u ra, ing no nugu Mama gate idane mu! Mu na kap leh ira mahal ing iga tagure ura numu, metua leh ing iga hakisi no ula hanuo. 35  +Io, be ing iou ga taburungan mu ga tabar iou. Iou ga sip maru ma mu ga hamamo iou. Be ing iou ga wasire huat, mu ga bala leh iou. 36 Iga pata ta kinasigu, ma mu ga ter ari tagu. Be iou ga maset, mu ga balaure timaan iou. Be iou ga kiskis ra hala na harpadano, ma mu ga kol iou.’
37 “Ma ira ut na takados di na tange balik tana horek: ‘Numem Watong, hunangesa be mem ga nes be u ga taburungan, mem gom tabar ugo, ma be u ga sip maru, mem gom hamamo ugo? 38 Ma hunangesa mem ga nes be u ga hanawat hora wasire, mem gom bala leh ugo, ma be pata ta kinasim, ma mem gom ter tari tam? 39 Ma hunangesa bileng mem ga nes be u ga maset be u ga kiskis ra hala na harpadano, kaie mem gom hanawat ura kokol ugo?’
40  +“Io, no King na balu di be, ‘Mu hadado baak! Aso ing mu gate gil uta kike ra hana maris ing di hatatesne ma iou, mu ga gil bileng hobi tagu.’
41  +“Ma namur na tange um ta di tano nuno palpal na kesa horek: ‘Mu ing God gate tibe bing ter mu, mu hana leh! Mu hana utusu tano eh nong pai nale mat, nong ila taguro ter ura utane Satan ma ira nuno angelo. 42 Io, be ing iou ga taburungan pa mu gale tabar iou. Aiou ga sip maru ma pa mu gale hamamo iou. 43 Be iou ga hanawat hora wasire pa mu gale bala leh iou. Pata ta kinasigu ma pa mu gale ter tari tagu. Be iou ga maset ma iou ga kiskis ra hala na harpadano bileng, pa mu gale kol leh iou.’
44 “Ma dong bileng, di na balu ie horek, ‘Numem Watong, hunangesa mem ga nes ugo be u ga taburungan, u ga sip maru, u ga hanawat hora wasire, u ga supi ter ta kinasim, u ga maset, be u ga kiskis ra hala na harpadano, ma mem pai gale harahut ugo?’
45 “Na balu di horek, ‘Mu hadado baak! Aso ing pa mu gale gil uta kike ra hana maris ing di hatatesne ma iou, pa mu gale gil bileng hobi tagu.’
46  +“Ma di kike, di na salo tano ngunngutaan hathatikai. Iesene ira ut na takados di na salo tano nilon hathatikai.”
+ 25:1 Ninanaas 19:7; Luk 12:35 + 25:11 Luk 13:25-27 + 25:12 Matiu 7:23 + 25:13 Matiu 24:42 + 25:15 Rom 12:6 + 25:21 Matiu 24:45-47; Luk 16:10 + 25:29 Matiu 13:12; Mak 4:25; Luk 8:18 + 25:30 Matiu 8:12; Luk 13:28 + 25:31 Matiu 16:27; 19:28 + 25:32 Ese 34:17; Ninanaas 20:11-13 + 25:35 Ais 58:7 + 25:40 Snd 19:17; Matiu 10:42; Mak 9:41 + 25:41 Matiu 7:23 + 25:46 Dan 12:2; Jon 5:29