26
Ira tamat tano lotu di ga sisilih tike ngas ura ububu bing Jisas.
(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Jon 11:45-53)
Ma be Jisas gate tange bakut kike ra nianga, iga tange ta ira nuno bulu na harausur horek. +“Mu nunure ter be no Nian na Sinakit airuo bung ter um tana. Ma dage ter leise Nong a Turadi ie be di na tut ie tano ula kabai.” Io, dong ra tamat na pris ma ira tamat ta ira huntunana, di ga hanawat hulungan naramon tano tamat na hala tane Kepas, no tamat ta ira pris. Ma di ga wor tikai be di na silihe tike bilai na ngas na harakumkumaan ura palpalim kawase Jisas waing di nage ubu bing ie. Iesene di ga tange, “Dait pai nale gil hokike kaia tano nian, ira turadi di nahula tut na purpuruan ma dait.”
Tike haine ga hurange bus Jisas ma ra waiwai.
(Mak 14:3-9; Jon 12:1-8)
Jisas ga kis ter Betani, naramon tano hala tane Saimon, nong baak ga sam sana minaset ter tano palatamaine. +Ma be Jisas ga iaiaan tano teol na nian, tike haine ga hanawat ter tana, igom kap hawat tike mangana bilai na gingop na taho. Ma di ga gil ie ma ra hot na tiris. Ma naramon tana, ari waiwai ura salsalap ma a tabi matana. Ma iga hurange no waiwai tano ulu ne Jisas.
Iesene be ira nuno bulu na harausur di ga nes hobi, di ga ngurungur, di gom tange horek, “Ura biha tutuno iat be i hasurum bia ie? Di gorte suhurane no waiwai ura kapkap ta tamat na barbarat ura harahut ira maris.”
10 Iesene Jisas ga palai ta ikin, igom tange ta di be, “Waak mu kiskis na gil ikin ra haine kinong ite gil tike bilai na linge sakit ter tagu. 11  +Dong ra maris di na kis tikai ter ma mu hatikai, iesene aiou pa nile kis hatikai ter ma mu. 12 Be ite hurange bus ter ie tano tamaigu, i gil hobi ura tangtagure iou utano pana bung be da hatur iou tana. 13 Mu hadado baak! Da hinawas ta ikin ra tahut na hininaawas ta ira taman bakut tano ula hanuo. Be da gil hobi, io, no linge no haine te gil ter da hinawas bileng tana ura halilik ter dong ra turadi utana.”
Iudas ga haut ura terter leise Jisas.
(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)
14 Io, tikenong ta di ira sangahul ma iruo na bulu na harausur, a hinsana ne Iudas Iskariot, ga hana ter ta ira pris. 15  +Igom tiri be, “Mu na ter ra so tutuno tagu be ni ter leise Jisas ta mu?” Io, di ga was ter ra itul a sangahul na siliwa tana. 16 Tur leh ta ikino pana bung iga sisilih tike bilai na ngas ura terter leise Jisas ta di.
Jisas ga en no Nian na Sinakit tikai ma ira nuno bulu na harausur.
(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14,21-23; Jon 13:21-30)
17  +Io, tano luaina bung tano nian na Beret Pai Lale Laalet, ira bulu na harausur di ga hanawat ter tane Jisas, di gom tiri ie, “U sip be mem na tagure no Nian na Sinakit ha?” 18 Iga balu di horek, “Mur kike, mur na hana lala tano taman, mur na nes no turadi mur palai ter tana. Ma mur na tange tana be, ‘No tena harausur i tange be no nuno pana bung te hanawat. Aie ma mem ra nuno bulu na harausur, mem na en no Nian na Sinakit kaia ra num hala.’ ” 19 Ma ira iruo bulu na harausur dur ga gil hoke Jisas ga tange ta dur, dur gom tagure no Nian na Sinakit.
20 Ma be igate matarahien bungbung Jisas ma ira nuno sangahul ma iruo, di ga kis tikai ter tano teol na nian. 21 Ma be di ga iaiaan, Jisas ga tange ta di be, “Mu hadado baak! Tikenong ta mu na tur talur iou ma ina ter leise iou.”
22 Io, di ga manga tapunuk kaie tiketike iat ta di ga tange tane Jisas be, “Nugu Watong, iou lik tutuno be pata be iou, naka?”
23  +Ma ne Jisas ga balu di, “Nong te hasuguh no ana beret tikai ma iou naramon tano dis, aie iat mon nong na tur talur iou ma ina ter leise iou. 24 Nong a Turadi ie na hana ter tano nuno minat haruat iat mon ira tangetus di gate pakat ter utana. Sene be maris ta ikino tunana nong na tur talur Nong a Turadi ie ma ina ter leise ie! Igor tahut tana be pa di gorle kaho ie, kinong na kap tike tamat na harpadano.”
25 Io, Iudas, nong na tur talur ie ma ina ter leise ie, ga tange tana be, “Nugu Watong, iou lik tutuno be pata be iou, naka?”
Jisas ga balu ie, “Augo iat mon.”
Jisas ga hamanis tano beret ma no wain ura halilik di tano nuno minat nong na hatutuno no sigar kunubus metuma hone God.
(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Korin 11:23-25)
26 Be di ga iaiaan Jisas ga kap leh tike katano beret, ga tanga tahut tane God tana, ma igom pidik ie. Io, iga palau ira nuno bulu na harausur ma iga tange ta di, “Mu kap leh kin, mu nage en ie. Ikin no tamaigu.”
27 Namur iga kap leh no gingop na wain, igom tanga tahut tane God tana. Iga ter ie ta di, igom tange be, “Mu bakut, mu mamo. 28  +Ikin no degu nong na hatutuno no kunubus metuma hone God. Ma iou ni ter leise bia ie ura sungsuge leise ira sasana gar na haleng. 29 Mu hadado timaan! Aiou pa nile mame habaling ta wain tuk tano pana bung tano kingdom tano nugu Mama ing ni mamo tikai baling ma mu.”
30  +Ma be di gate inge ter tike ninge di ga hanasur mekaia utuma ra uladih Olip.
Jisas ga tange hatutuno be Pita na harus leise ie.
(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Jon 13:36-38)
31  +Ma ne Jisas ga tange ta di be, “Katiak ra bung be mu na nes be di gilgil hohaam tagu, mu bakut, mu na hilo sukun iou hoke no tangetus gate pakat ter ta ira nianga tane God. Ma ne God ga tange be,
‘Aiou ni ubu bing no ut na balaura sipsip,
ma no nuno kaba sipsip di na hilo harbasie.’ ”
32  +Ma ne Jisas ga tange habaling horek, “Kike i tutuno iesene iou ni lon huat baling, ma iou ni lie ta mu utusu Galili.”
33 Iesene Pita ga tange tana, “A tutuno be di bakut dak, di na hilo sukun ugo be di na nes ing da gil hobi tam, iesene tutuno sakit be pa nile hilo sukun ugo.”
34  +Io, Jisas ga balu ie, “Hadado baak! Katiak iat ra bung, be no kareka pai nale ianga baak, ma u te harus leise ter iou aitul a pana.”
35 Iesene Pita ga tange tana, “A linge bia be ni mat tikai ma ugo. Aiou pa nile harus leise iat ugo.” Ma ira mes ta di, di ga tange hobi bileng.
Jisas ga manga tapunuk igom sasaring tuma Getsemani.
(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)
36 Io, Jisas ma ira nuno bulu na harausur, di ga hana ter tike katano di kilam ie be Getsemani. Ma ne Jisas ga tange ta ira nuno bulu na harausur be, “Mu na kis ter kira, ma iou baak, ni hana utuma ma ni sasaring.” 37 Io, iga lamus leh Pita ma ira iruo natine Sebedi, duhat gom saate ie. Ikino pana bung iga kilingane ra tamat na tapunuk ma iga manga sugurukrukua bileng. 38  +Io, iga tange ta duhat, “No nugu kudulena nilon i manga tirih sakit kakarek iou ge kilingane be iou ura minat. Mohot kis kira ma mohot na naanaas tikai ma iou.”
39 Io, iga hana hakakari dahine, igom sian tudu no matmataan tana utusu napu tano pu, ma igom sasaring horek: “Mama, be ing i haruat tano num sinisip, iou sip be nu kap leise ikin ra tirih mekira ho iou nong i ura hinana tupas iou. Ma sene be waak u gil ing iou sip. Nu gil iat ing u sip.”
40 Io, iga hana tapukus baling ter ta ira nuno aitul a bulu na harausur ma iga nes duhat be duhat ga kumkubabo. Ma ne Jisas ga tange tane Pita, “Maris! Paile tale be nu nanaas te mon ta dahine? 41 I tahut be mohot na naanaas ma mohot na saasaring waing mohot pai nale puko be ta harwalar na tupas mohot. Ira tinga mohot i kanan ter um ura tutur bat ira harwalar, sene be a turadi tutuno mon mohot, kaie nage dades ta mohot.”
42 Io, iga hana baling leh tano airuo pana, igom sasaring be, “Mama, be ikin ra tirih pai nale hana leh tuk iat be ni salo tana, io, aiou ni mur haruatne no num sinisip.”
43 Be iga hana tapukus baling iga nes tupas duhat be duhat ga kumkubabo, kinong duhat ga manga sumsumela. 44 Io, iga hana talur habaling duhat, igom a sasaring baling tano aitul a pana, ma iga sasaring baling iat mon hoke nalalie.
45 Iga tapukus ter baling ta ira itul a bulu na harausur, igom tange ta duhat, “Aiou marmaris be kanaia iat baak mohot kumkubabo ma mohot tatahun. Nes baak! No pana bung te hanawat be da ter leise Nong a Turadi ie ta ira luma dong ra ut na sasana. 46  +Mohot tut ma dait na hana. Nes um! No tunana nong na ter leise iou ikike tuoi i hanana huat!”
Iudas ga ter leise Jisas ta ira tamat tano lotu.
(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Jon 18:3-12)
47 Ma be iga iangianga, Iudas, tikenong ta ira nuno sangahul ma iruo na bulu na harausur, ga salo huat. A tamat na matanabar ga hanawat tikai ma ie ma di ga kapkap hanane ra sele ma ra kapsil. Karek ra matanabar iat dong ra tamat na pris ma dong ra tamat ta ira huntunana di ga tule leise di. 48 Io, no tunana nong ga tur talur Jisas, nong i ura terter leise ie, igate tange ter ta di hokarek: “No tunana iou ni haianga leh ie ma ni mum ie, aie iat mon. Mu na palim kawase ie.” 49 Kaie iat mon Iudas ga hanawat ter tane Jisas. Iga haianga leh ie horek: “Tahut na bung tam, tena harausur!” Ma iga haatne ie ma ra harmum.
50 Ma ne Jisas ga tange be, “Tasigu, nu gil ing u hanawat urie.”
Io, dong ra turadi di ga hanawat ter tana, di gom palim kawase ie. 51  +Io, tikenong ta di ing iga tur tikai ter ma ne Jisas ga sasel leh no nuno sele na hinarubu, igom kato kutus leise tike talingana no tultule tano tamat ta ira pris. 52  +Ma ne Jisas ga tange tana be, “Subale pukus no num sele! Io, dong bakut ing di palim sele na hinarubu di na mat iat tano sele. 53 Paule nunure be iou tale be ni saring no nugu Mama ura harahut iou, ma kakarek iat mon gor tule hasur a sangahul ma iruo na matana ubane na angelo? 54 Iesene be iou gor gil hokike, ira nianga tane God di ga pakat pai gorle hanawat tutuno kinong ira pakpakat i tange be na tutuno be ikin na hanawat iat.”
55  +Ma ta ikino pana bung Jisas ga tange tano tamat na matanabar be, “Hoke balik be iou tike holmatau kaie mu ge kap hawat ira sele na hinarubu ma ra kapsil ura palpalim kawase iou? Pata be a holmatau iou! Taitus ira bungbung iou git kiskis ma iou git harausur tano tamat na hala na lotu ma pa mu gale palpalim kawase iou. 56 Iesene karek ra linge bakut ite hanawat ura hatutuno ing ira tangetus di ga pakat.”
Io, ira nuno bulu na harausur di ga hilo sukun um ie.
No kaunsil ta ira tamat tano lotu di ga kure Jisas.
(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Jon 18:13-14,19-24)
57 Be di gate palim kawase Jisas, di ga lamus ter ie tane Kepas, no tamat ta ira pris. Ma dong ra tena harausur ta ira harkurai tane Moses ma dong ra tamat ta ira huntunana, di gate kis hulungan ter kaia. 58 Ma ne Pita ga murmur hanane iat Jisas, ma iga taptapa hanana iat, tuk ter tano hare tano ngasiana no tamat ta ira pris. Iga tur huat kaia ura nesnes be di na gil hohaam tane Jisas, kaie igom a kis tikai ter ma ira ut na harbalaurai uta ikino katano.
59 Ma dong ra tamat na pris ma ira kaunsil, di ga sisilih ta mangana nianga ura tangtange hagae Jisas waing di nage ubu bing ie. 60 A tutuno be a haleng di ga hanawat, iesene pa di gale nes leh tari mangana hartutung hokike. Ma dong ing di ga hanawat, di ga hinawas harabota utana. Iesene, menamur dahine, airuo ga hanawat ukaia ho ie. 61  +Ma dur ga tange be, “Ikin ra turadi ga tange horek: ‘Aiou tale be ni dure no tamat na hala na lotu tane God, ma iou ni hatur habaling mon ie ta itul a bung.’ ”
62 Io, no tamat ta ira pris ga taman tut, igom tange tane Jisas be, “Aiou karup be paule balu di! Nu tange hohaam ta karek ra mangana hininaawas di tung ter ugo me?” 63  +Iesene Jisas ga tur kunkun ter iat mon.
Io, no tamat ta ira pris ga tange tana, “Aiou hasasalim ugo ter tano lilona God be nu hinawase mem be augo no Mesaia, no Natine God, be pata!”
64  +Ma ne Jisas ga tange tana, “Maso! Hokike iat mon u te tange. Iesene iou tange ta mu be mu na nes Nong a Turadi ie ma ina kis ter tano tamat na kinkinis kaia tano kata na lumane God no Dadeswana, ma ina hanana sur ta ira bahuto metuma ra mawe.”
65  +Io, no tamat ta ira pris ga diris ira kinasine iat ma igom tange, “Ite tange hagae God! Pa dait le supi habaling um ta turadi ura hininaawas utana. Mu te hadade ter ing i tange hagae God be dur haruat mon. 66  +Mu lik hohaam?”
Ma di ga balu ie, “I tale iat be na mat!”
67-68  +Io, di ga iabis no matmataan tana. Di ga kubus bat ira matana, di gom tut ie ma ira luma di, ari di ga paser ie, ma di gom tange, “Be no Mesaia ugo, io, nu kilam tus be nesi ikinong te tut ugo!”
Pita ga harus leise Jisas.
(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Jon 18:15-18,25-27)
69 Io, Pita ga kis ter kaia tano hare ma tike tultule na haine ga hanawat ter tana, igom tange, “Augo bileng, u git tiktikai ma ikinong me Galili, ne Jisas.”
70 Pita balik ga harus igom tange ra matmataan ta di bakut, “Aiou paile palai iat uta kike ra linge u tangtange!”
71 Ma be iga hana leh ukaia ra matanangas huat, tike mes na tultule na haine ga nes ie, igom tange ta ira matanabar ing di ga tutur hanana kaia be, “Ikin ra turadi git tiktikai ma ne Jisas me Nasaret.”
72 Io, ne Pita ga harus baling, igom hasasalim, ma igom tange, “Aiou paile nunure iat ikino turadi!”
73 Io, namur dahine dong ing di ga tutur hutate hanana, di ga hanawat ter tana, ma di gom tange, “I palai be augo tikenong ta di kinong ira num kapis nianga i hamanis hobi.”
74 Pita ga tange ta di, “Aiou sasalim ma ra tutuno be iou paile nunure ikino turadi! Be iou harakale, io, iou sip be ne God na hapadano iou.”
Io, kaie iat muk no kareka ga ianga. 75  +Ma ne Pita ga lik habaling leh um ira nianga Jisas ga tange ter tana horek: “Be no kareka pai nale ianga baak, ma u te harus leise ter iou aitul a pana.” Ma ne Pita ga hana talur ikino katano, ma igom manga suah.
+ 26:2 KBk 12:1-27; Matiu 20:18 + 26:7 Luk 7:37-38 + 26:11 Lo 15:11 + 26:15 Sek 11:12; Jon 11:57 + 26:17 KBk 12:14-20 + 26:23 Sam 41:9 + 26:28 KBk 24:8; Jer 31:31-34; Sek 9:11; 1 Korin 10:16 + 26:30 Luk 22:39; Jon 18:1 + 26:31 Jon 16:32; Sek 13:7 + 26:32 Matiu 28:7,16 + 26:34 Matiu 26:69-75 + 26:38 Jon 12:27 + 26:46 Jon 14:31 + 26:51 Jon 18:26 + 26:52 Stt 9:6; Ninanaas 13:10 + 26:55 Luk 19:47; 21:37 + 26:61 Jon 2:19-21 + 26:63 Ais 53:7; Matiu 27:12 + 26:64 Sam 110:1; Dan 7:13; Matiu 24:30 + 26:65 Matiu 9:3; Jon 10:33 + 26:66 WkP 24:16; Jon 19:7 + 26:67-68 Ais 50:6; 53:5 + 26:75 Matiu 26:34