7
Waak u kure hagae no hinsaam. God bileng nahula kure ugo.
(Luk 6:37-38,41-42)
+“Waak u kure hagae no hinsaam, God nahula kure ugo. +God na kure ugo hoke iat mon u kure no hinsaam. Ma ira mangana harkurai u gil tano hinsaam, God bileng na gil hobi tam.
“Urah u nes no not no pet na puputo tano matana no hinsaam ma paule lik leh baak no poona dahe kike hora matam iat? Waak be u tange tano tasim be, ‘Ninanaas kap leise no not no pet na puputo tano matam.’ Pa nule gil hobi kinong augo baak bileng, a mon poona dahe i kis ter tano matam. A ut na harababo ugo! Nu kap leise hanalalie baak no poona dahe tano matam iat. Kaie, nuge nanaas timaan ura kapkap leise no not no pet na puputo tano matana no hinsaam.
“Ma waak mu ise ter ira tahut na linge sakit, ing i halhaalien tane God, ta ira pep ma ta ira bore. Di nahula papasuane mon. Ma di nahula tahurus ma di nage karet mu.
Be dait na saring God, na tabar dait ma ra bilai.
(Luk 11:9-13)
+“Io, be nu sasaring nu hatur kawase ikin ra linge. Ma be u sisilih, nu silihe tupas. Ma be u pipidil, God na papos leh ugo. +Kaie hobi, nong i sasaring na hatur kawase ira linge i saring. Ma nong i sisilih na silihe tupas ira linge i silsilihe. Ma nong i pipidil, God na papos leh ie.
“Nesi ta mu i tale be na ter tike hot, be no natine i saring nian? 10 Ma be ing i saring aen, na tabar balik ie ma tike si? 11  +Ing be mu ira ut na sana, mu la nunure ter ura tamtabar ira nati mu ma ra bilai na linge, io, ikinong i hamanis be no numu Mama ruma ra mawe i manga nunure ter ura tamtabar dong ing di saring ie ma ra bilai na linge.
12  +“Mu na gil ta dong ra mes hoke mu sip be di na gil ter ta mu. Ikin ra nianga, aie no surno ta ira harkurai tane Moses ma ira harausur ta ira tangetus.
Ira iruo mangana ngas.
(Luk 13:24)
13 “I tahut be mu na hana lala tano ngas i didisuan, kinong no ngas tapagas tupas no hiniruo i malus ma a haleng di la murmur ie. 14 Iesene no ngas tupas no nilon i didisuan, ma no nuno matanangas a hansik ie. A bar nong mon dong ing di nes tupas leh ie.
Dait na harbalaurai ta ira tangetus harabota.
(Luk 6:43-44)
15  +“Mu na harbalaurai ta ira tangetus harabota. Tike nianga harharuat hokarek. Mu hoke ira sipsip. Ma dong ra tangetus harabota, di na hanawat ma di na hababo mu be a bilai na sipsip bileng di, iesene be a tamat na raaia na pep mon dong ing di la hagae ira sipsip. 16  +Mu na nes kilam di ta ira nudi pinapalim hoke mu la nesnes kilam ira dahe ta ira hunuei idi. Pa mu nale dik ira gamara ta tike dahe i mon surno. Ma pa mu nale kap bileng ra papus ta ira hino i mon tukulno. 17 Hokike iat mon, ira bilai na dahe di na huei ira bilai na puspusno. Ma ira sana dahe di na huei ira sana puspusno. 18 Ma paile haruat be tike bilai na dahe na huei ta malmalena puspusno. Ma paile haruat bileng be tike sana dahe na huei ta namnamien na puspusno. 19  +Ira dahe i huei ma paile namnamien ira puspusno, da kato hasur ma da ise ter di tano eh. 20  +Io, i tale be mu na nes kilam bileng di ra tangetus ta ira nudi mangana pinapalim.
Jisas pai nale nunure di ing pa dile mur tutuno ie.
(Luk 13:25-27)
21  +“Pata be di bakut ing di la kilkilam iou be, ‘Watong! Numem Watong!’ di na salo tano kingdom tane God. Iesene di sene mon ing di la gilgil haruatne ing no nugu Mama ruma ra mawe i sip, di na salo. 22 Ma be no bung na harkurai na hanawat, a haleng di na tange tagu be, ‘Watong! Numem Watong! Hohaam um ta mem? Mem git iangianga na tangetus ma no num dades. Ma mem git hasur leise ira sana tanuo ma no num dades. Ma no num dades bileng, mem git gilgil haleng na dades na gingilaan na kinarup ma ie. U biha?’ 23  +Ma sene ni hinawase hamadares di be, ‘Aiou paile nunure tutuno iat be nesi mu. Mu hana talur iou! A sana turadi mu!’
Nesi no minanes na turadi ma nesi tike ba.
(Luk 6:47-49)
24 “Io, nesi tikenong i hadade kakarek ra nugu nianga ma i gil hobi, i haruat ma tike minanes na turadi nong ga so hasur no nuno hala utusu napu ra ula hot. 25 Iga bata, ira taho ga tahit, ma no dadaip ga pupuh ter ta ikino hala, iesene pai gale tarupuk kinong iga manga so hasur ira kasong utusu napu ra ula hot. 26 Iesene be nesi tikenong i hadade kakarek ra nugu nianga ma paile gil hobi, i haruat ma tike gotgotwana turadi nong ga so hagalogalo te mon no nuno hala. 27 Iga bata, ira taho ga tahit, no dadaip ga pupuh ikino hala, igom tarupuk, ma iga tamadure saasa.”
Jisas ga hausur di ma no nuno dades iat.
28-29  +Ma ing be Jisas gate hapatam nianga uta kakarek ra linge, ira tamat na matanabar di ga karup ma di ga urur ta ira nuno harausur kinong iga hausur di hoke tikenong te kap ra dades kaie igom tale be na ianga hobi, ma pata hoke di ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses.
+ 7:1 Rom 2:1; 1 Korin 4:5; Jemes 4:11-12 + 7:2 Mak 4:24 + 7:7 Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24 + 7:8 1 Jon 3:22; 5:14-15 + 7:11 Jemes 1:17 + 7:12 Matiu 22:39-40; Luk 6:31; Rom 13:8-10 + 7:15 Matiu 24:24; Apostolo 20:29; 2 Pita 2:1 + 7:16 Galesia 5:19-22; Jemes 3:12 + 7:19 Matiu 3:10; Luk 3:9; Jon 15:6 + 7:20 Matiu 12:33 + 7:21 Luk 6:46; Jemes 1:25 + 7:23 Sam 6:8; 2 Timoti 2:19 + 7:28-29 Mak 1:22; Luk 4:32