8
Jisas ga halangalanga tike turadi nong a sana minaset i kis tano tamaine.
(Mak 1:40-45; Luk 5:12-16)
Be Jisas ga hanasur metuma ra uladih, a tamat na matanabar di ga mur ie. Ma tike turadi nong ga sam sana minaset tano palatamaine ga hanawat igom saga bukunkek menalalie tane Jisas ma iga tange, “No Watong, aiou palai be u haruat ura halangalanga iou waing pai nale tale be da hatabune habaling iou. Ma be ing u sip, nu gil hobi tagu.”
Io, Jisas ga sasangaho igom sigire no turadi, ma iga tange, “Aiou sip ter. Nu langalanga!” Kaie iat mon no minaset ga pataam tano turadi. +Ma ne Jisas ga tange muk tana, “Harbalaurai timaan! Waak be u hinawase ta tikenong. Iesene nu hana ma nu hamanis ugo tano pris. Ma nu ter no hartabar haruat ma no harkurai tane Moses. Ma ikino hartabar na hinawas palai ura hatutuno be u te langalanga ma be paile tale bileng be ta nong na hatabune habaling ugo.”
No tamat na nurnur tano umri.
(Luk 7:1-10)
Io, be ne Jisas gate hana lala ter tano taman Kapeneam, tike tamat na umri ta tike matana ubane ga hanawat ter kaia ho ie, ma iga sasaring marmaris tana horek. “No watong, no nugu tultule i noh ter ruma ra nugu hala. I kilingane ra tamat na ngunungut. Ma paile hamagile um ira tamaine.”
Io, Jisas ga tange tana, “Aiou ni hana, nige halangalanga ie.”
Ma no tamat na umri ta tike matana ubane ga tange balik tana be, “No watong, maris, aiou paile manga haut be nu hana lala tano nugu hala kinong u tamat tagu. Sene be nu tange mon num ta nianga ma no nugu tultule na langalanga. Aiou tange hobi kinong iou bileng, iou palai be ta nong i kis ter tano kinkinis na harkurai. Ma ina tule ta tikenong be na gil haruatne ira nuno sinisip. Hoke bileng iou. Ari mes di la kure ter iou, ma iou la kure ter di tike matana ubane. Aiou tange ta tikenong, ‘Hana,’ io, ina hana. Aiou tange ta tike mes, ‘Hilo u ra,’ io, ina hanawat. Ma iou tange tano nugu tultule, ‘Gil kin,’ ma ina gil ie.”
10 Ma be ne Jisas ga hadade hobi, iga karup, ma iga tange horek ta dong di ga murmur hanane ie. “Mu nes baak! Pa e gale nes tikenong nalamin kira Israel ing i dades no nuno nurnur hone kin. 11  +Aiou tange hapalaine ta mu be a haleng di na hanawat mekaia ta ira katano bakut ma di na kis tano gil nian tikai ma ne Abraham, Aisak, ma ne Iakop tano kingdom tane God. 12  +Iesene be dong ing ta di tutuno ikino kingdom, God na ise hasur di utusu tano kadado. Io, kaia, di na susuah ma di na hatagiris na ngise.”
13 Io, ma ne Jisas ga tange um tano tamat na umri, “Nu hana! Na ngan hoke u nurnur ter hobi.” Ma no nuno tultule ga langalanga ta ikino pana bung iat mon.
Jisas ga halangalanga ira turadi ma iga tule hasur leise ira sana tanuo.
(Mak 1:29-34; Luk 4:38-41)
14 Ma namur Jisas ga hana lala tano ngasiane Pita. Iga nes no numune Pita ga noh ter ra ula hator ma no malahau. 15 Io, ne Jisas ga palim no lumana no haine ma no malahau ga pataam sukun ie. Io, no haine ga taman tut talur no hator, igom tur leh be na tagure ira nian utane Jisas.
16 Be igate matmatarahien um, ira matanabar di ga kap hawat haleng na turadi ing ira sana tanuo ga sasoh ta di ukaia hone Jisas. Ma ne Jisas ga tule hasur leise ira sana tanuo ta di ma ra nianga, ma iga halangalanga dong ra ina minaset. 17  +Iga gil hobi ura hatutuno no nianga tano tangetus Aisaia i tange horek,
“Aie iat ga kap leh ira nudait minaset,
ma iga pusak leh ira nudait ngunngutaan.”
Be tikenong i sip be na murmur Jisas, na waak kapis ira mes na linge bakut.
(Luk 9:57-62)
18 Be ne Jisas ga nes ira tamat na matanabar iga tange ta di be, “Dait na balos no taho kis utuso tike palpal.” 19 Sene be tike tena harausur ta ira harkurai tane Moses ga hanawat ukaia hone Jisas ma iga tange tana, “Tena harausur, aiou ni murmur ugo ta ira katano bakut ing nu hanana kaia.”
20  +Ma ne Jisas ga balu ie, igom hinawase ie be, “Ira raaia na pep, a nudi mon munmun, ma ira mon ruma ra mahuo, a nudi mon pawas. Iesene be Nong a Turadi ie, pata ta ngasiana tus ura sinangeh.”
21  +Tike mes bileng, ta ira nuno bulu na harausur, ga tange tana, “No Watong, nu haut leise baak iou be ni hana, nige bus no nugu mama.” 22 Iesene be Jisas ga hinawase ie be, “Nu murmur iou. Ma nu waak ter ira minat be di na gil ira linge ing a mon minat ine.”
Jisas ga tigel no tamat na kih.
(Mak 4:35-41; Luk 8:22-25)
23 Io, Jisas ga kawas tano mon, di ma ira nuno bulu na harausur. 24  +Ma tike tamat na kih ga hanawat ter ta di tano tamat na taho kis, igom lagures bileng. Ma ira paananoh ga tamapit lala ter tano mon. Iesene Jisas ga kumkubabo. 25 Io, ira bulu na harausur di ga hana, di gom hangun ie, ma di ga tange tana be, “Watong, halon dait! Dait ura ruruh!”
26  +Ma ne Jisas ga balu di, igom tange be, “Waak mu ra bunurut! Paile tur dades ira numu nurnur!” Io, Jisas ga taman tut, iga tigel hadades no kih ma ira paananoh, io, igom manga malile harsakit.
27 Ma ira turadi di ga karup ma di ga hartiritiri ta di horek: “A mangana turadi ho bibiha ikin? No kih ma ira paananoh iat bileng, dur taram ie!”
Jisas ga tule hasur leise ira sana tanuo ter ta ira bore.
(Mak 5:1-20; Luk 8:26-39)
28 Ma ne Jisas gate hanawat kaia tike palpal tano tamat na taho kis, tano katano ta di ira Gadaren. Io, airuo tunana ing dong ra sana tanuo di ga sasoh ter ta dur, dur ga hanasur mekaia ra matana hot na haratur, ma dur ga harsomane Jisas. Dur ga manga gotgot, kaie, pata ta tikenong pai gale haruat be na hana sakit ta ikin ra ngas. 29  +Ma dur ga kakongane, “Natine God, waak u kis na gil mir! Pata be no pana bung baak be nu gil hangungut mir!”
30 Io, ma hutate dahine ta di, a haleng na bore di ga iaiaan kaia. 31 Ma ira sana tanuo, di ga ianga marmaris tane Jisas horek: “Ing be nu tule hasur leise mem ta dur, nu tule halala mem ter ta ira bore.”
32 Jisas ga tange ta di, “Mu hana!” Io, di ga sur leh ta dur, di gom sasoh balik ta ira bore. Ma ira bore bakut di ga hilo sur tano ula habo, di gom kango tano tamat na taho kis. 33 Ma ira ut na balaura bore di ga hilo leh, di gom hinawas kaia tano taman. Di ga hinawas ta ira linge bakut ing iga hanawat ta di, tikai ma ira iruo tunana ing ira sana tanuo ga sasoh ter ta dur. 34 Io, di bakut ta ikin ra taman, di ga hanasur ura harsomane Jisas. Ma be di ga nes ie, di ga ianga marmaris tana be na hana talur no nudi katano.
+ 8:4 WkP 14:1-32; Matiu 9:30; Luk 17:14 + 8:11 Luk 13:29 + 8:12 Matiu 22:13; 25:30; Luk 13:28 + 8:17 Ais 53:4 + 8:20 2 Korin 8:9 + 8:21 1Kng 19:20 + 8:24 Sam 4:8 + 8:26 Matiu 14:31; Sam 89:9 + 8:29 Mak 1:24; Luk 4:41