9
Be Jisas ga halangalanga tike pengpeng, iga hamanis be i haruat ura sungsuge leise ira sana tintalen.
(Mak 2:1-12; Luk 5:17-26)
+Jisas ga kawas tano mon, igom balos no tamat na taho kis ukaia tano nuno taman iat. Ma ari turadi di ga kap hawat tike pengpeng tano kunuban tana ukaia hone Jisas. Ma be Jisas ga nes ira nudi nurnur iga tange tano pengpeng be, “Tasigu, ira num sana tintalen ite pataam.”
Ma be di ga hadade hokakarek, ari ta di ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, di ga liklik kumaan ta ira tinga di be, “Ikin ra turadi i tange hagae God!”
+Ma ne Jisas ga nunure kilam ira nudi lilik, igom tange, “Waak mu lik kike ra sasana! Garum ta dur i malus? I malus be ni tange be ‘Ira num sana tintalen ite pataam,’ be i malus be ni tange, ‘Taman tut ma nuge hana?’ * +Iesene iou ni hapalaine mu be ikino dades a nuno Nong a Turadi ie. Kaie, i haruat ura sungsuge leise ira sana tintalen kira ra ula hanuo.” Io, iga tange tano pengpeng, “Taman tut, kap leh no num kunuban ma nu hana ukaia ra ngasiam.”
Io, no turadi ga tut ma iga hana leh ukaia ra ngasiana. Ma be ira tamat na matanabar di ga nes ikin, di ga manga urur tane God. Ma di ga pirlet ie kinong iga ter ra mangana dades hokakarek ta ira turadi.
Jisas ga tato di ura lilik pukus ing di palai be di sana.
(Mak 2:13-17; Luk 5:27-32)
Ma be Jisas ga hanana mekaia, iga nes tike tunana, no hinsana ne Matiu, ga kis ter tano hala na kap takis. Jisas ga tange tana, “Mur iou!” Ma ne Matiu ga taman tut ma iga mur ie.
10 Namur, be Jisas ma ira nuno bulu na harausur di ga iaiaan kaia ra hala tane Matiu, ma a haleng bileng ira ut na kap takis ma ira sakalepwana di ga kis tikai ter ma ie. 11  +Ma be ira Parisi di ga nes hokike, di ga tange ta ira nuno bulu na harausur be, “Paile bilai be Jisas i iaiaan tikai ma kike ra ut na kap takis ma ira mes na sakalepwana bileng.”
12 Ma be ing Jisas ga hadade dong di ga tangtange hobi, iga tange be, “Ing di langalanga timaan, pa dile supi no ut na haralon, iesene dong sene di maset. 13  +Mu na hana ma mu na silihe tupas no pipilaina ta ikin ra nianga tane God nong di ga pakat ie horek: ‘Iou sip be mu na marse ira turadi. Ma ing be pa mu le gil hobi, iou paile manga sip be mu na hartabar utuma ho iou.’ ” Ma ne Jisas ga tange baling, “Aiou pai gale hanawat be ni tato mu ing mu lik be a ut na takados mu, iesene di sene ing di palai be di sana.”
Ira sigar linge tano hinanawat tane Jisas pai lale kiskis tikai ma ari tuarena lilik.
(Mak 2:18-22; Luk 5:33-39)
14  +Namur um, ira bulu na harausur tane Jon no ut na baptais di ga hanawat ma di ga tiri Jisas horek: “Ura biha kaie mem ma ira Parisi, mem la hahal tupas God, iesene dong ra num bulu na harausur, pata?”
15 Jisas ga balu di horek ma ra nianga harharuat. “Hohaam be ira wasire tano nian na pokomau di na suah be no marawan nong i sigar tola i kis tikai ter baak ma di? Pa di nale gil hobi kinong di laro be i kis ter baak ma di. Iesene ta tike bung namur, no marawan i sigar tola, da kap leh ie talur di. Io, ta ikino bung di na hahal kinong di tapunuk.
16 “Pata ta tikenong be na dungut pakur ta tike sigar katano mol ter tike tuarena. Be na gil hobi no katano sigar mol na tamadiris leh be da gis ie, ma ina tamarumut leh sukun no tuarena ma no mauho na manga tamat balik um. 17 Pata ta tikenong bileng be na nanare ira sigar wain paile lalet baak ta ira tuarena pala taho ing di ga gil ma ra pala me ma ite tapagas. Ing be na gil hobi, ira wain na parok ira pala taho ma ina tabureng. Kaie, no wain na sana ma ira palna bileng. Pata. Na nanare no sigar wain paile lalet baak tano sigar pala taho iat. Io, dur bakut, dur na kis lawas.”
Jisas ga halangalanga no haine ga sam daradaara ma no hinasik i noh na minat ter.
(Mak 5:21-43; Luk 8:40-56)
18 Ma be Jisas ga tangtange baak kike ra linge ta di, tike watong ta di ra Iudeia ga hanawat ukaia ho ie, igom saga bukunkek, ma iga tange, “No nugu not no hinasik te noh na minat ter um. Iesene, nu hilo, nuge bul no lumam tana, ma inage lon.” 19 Ma ne Jisas ga taman tut tikai ma ira nuno bulu na harausur, di gom mur ie.
20 Io, tike haine kaia ga sam daradaara a sangahul ma iruo na tinohon. Iga hanawat menamur tane Jisas, igom sigire no ngus na kinasine. 21  +Iga gil hobi kinong iga lik horek: “Be ni sigire mon no kinasine ni langalanga.”
22 Io, Jisas ga tahurus igom nes ie ma iga tange tana be, “Natigu, no num nurnur te halon ugo.” Ma kaie iat mon no nuno minaset ga hana talur ie.
23 Ma be Jisas ga hana lala tano ngasiana no watong, iga nes ira tamat na matanabar di ga haraba ma no sunuah. Ma ari di ga pupuh ira tulaal hoke di la gilgil ta ira minat. 24 Io, iga tange ta di, “Mu hanasur! No hinasik paile mat. I kubabo te mon.” Ma di ga ris balik ie. 25 Ma namur ta ing di gate hasur leise ira matanabar, Jisas ga palim no lumana no hinasik ma no hinasik ga taman tut. 26 Ma no hininaawas uta ikin ga hana ta ira tamtaman bakut ta ikino katano.
Jisas ga hananaas airuo pulo ma iga tule hasur leise no sana tanuo tano ngulo.
27  +Ma be Jisas ga hana leh mekaia, airuo pulo dur ga mur ie. Ma dur ga kakongane be, “Tubune Dawit, nu marse mir!” 28 Ma be Jisas ga hana lala tike hala, kike ra iruo pulo dur ga hana tupas ie ma ne Jisas ga tiri dur horek: “Mur nurnur tagu be iou haruat ura halangalanga mur?”
Dur ga balu ie, “Maso, Watong.”
29 Io, Jisas ga sigire ira mata dur, igom tange, “Hoke iat mon mur nurnur ter hobi, na hanawat ta mur.” 30  +Ma ira mata dur ga tapapos. Jisas ga hakatom hadades dur be, “Waak mur hinawase tikenong ta ikin ra linge!”
31 Iesene dur ga hanasur ma dur ga hinawas hurhurbit utane Jisas ta ira taman bakut ta ikino katano.
32 Ma be dur ga hananasur di ga lamus hawat tike turadi ukaia hone Jisas, a ngulo ie, kinong a sana tanuo ga sasoh tana. 33  +Ing Jisas gate tule hasur leise no sana tanuo tana, no ngulo ga ianga um. Ma no tamat na matanabar ga karup, di gom tange, “Dait pa gitle nesnes ta linge hokarek kira Israel.”
34  +Iesene ira Parisi di ga tange, “I tule hasur leise ira sana tanuo ma no dades tano lilie ta di ira sana tanuo.”
Pata ta haleng be di na lamus pukus ira turadi tupas God.
35  +Jisas ga hana ta ira tamtaman ma ira hala na lotu bakut ta di ra Iudeia, igom hausur ma iga harpir utano tahut na hininaawas tano kingdom tane God. Ma iga halangalanga bileng ira turadi ta ira nudi mangana minaset. 36  +Ma be iga nes ira tamat na matanabar iga manga marmaris ta di kinong ari di ga hagae di ma pata ta harharahut ta di. Iga nes be di ga ngan hora sipsip ing pata ta ut na harbalaurai uta di. 37  +Io, iga tange ta ira nuno bulu na harausur, “A haleng na nian te matuko, iesene a bar nong mon ira ut na kinkilaan. 38 Io, mu na saring nong a nuno ira matukena nian, inage tule ta mon ut na kinkilaan ter tano nuno lalong.”
+ 9:1 Matiu 4:13 + 9:4 Matiu 12:25; Luk 9:47; Jon 2:25 * 9:5 I nanaas be no pipilaina ta ikin ra buturkus horek: na malus be ta nong na tange be, ‘Ira num sana tintalen ite pataam.’ Na malus kinong i tale be na tange bia mon. Ma pai nale hirhir kinong pata ta linge ura hamanis be ite suge leise tutuno ira sana tintalen be pata. Iesene i manga dades be nu tange be, ‘Taman tut ma nuge hana!’ I dades kinong be ing pai nale tut, nu hirhir. Io, ina hamanis be pata num ta dades ma u te harakale mon. + 9:6 Jon 17:2 + 9:11 Luk 15:2 + 9:13 Matiu 12:7; Hos 6:6 + 9:14 Luk 18:12 + 9:21 Matiu 14:36 + 9:27 Matiu 20:29-34 + 9:30 Matiu 8:4 + 9:33 Mak 2:12 + 9:34 Matiu 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15 + 9:35 Matiu 4:23; Mak 1:39 + 9:36 Matiu 14:14; Nam 27:17; 1Kng 22:17; Sek 10:2; Mak 6:34 + 9:37 Luk 10:2