10
Jisas ga ter ra dades ta ira nuno apostolo.
(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)
+Io, be Jisas ga tato leh ira nuno sangahul ma iruo na bulu na harausur ukaia ho ie, iga ter no dades ta di waing di nage harkurai ta ira sana tanuo ura tultule hasur leise di ma waing di nage halangalanga dong ra turadi ta ira mangana minaset. Ira hinsa dong ra sangahul ma iruo na apostolo karek. No luaina, ne Saimon (nong di la kilkilam ie be Pita) ma no tesne ne Andru; ne Jemes no natine Sebedi, ma no tesne ne Jon; Pilip ma ne Batalomiu; Tomas ma ne Matiu no ut na kap takis; Jemes no natine Alpias, ma ne Tadius; ma tikai ma di, ne Saimon, nong di ga kilam ie be no Selot, * ma ne Iudas Iskariot nong na ter leise Jisas.
Jisas ga hapalaine ira apostolo tano nudi hinana.
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)
Jisas ga tule harbasiane kakarek ra sangahul ma iruo, igom tibe timaan ter ta di hokarek: “Waak mu hana nalamin ta di ing pa dile Iudeia. Ma waak mu lala tike taman ta di ira Samaria. +Sene be mu na hana ta ira Israel ing di hora sipsip ing di te rara. +Ma ing be mu hana, mu na harpir horek: ‘No pana bung tano kingdom tane God ite hutate.’ Mu na halangalanga ira ina minaset. Mu na halon ira minat. Mu na halangalanga bileng di ing a sana minaset i kis ta ira palatamai di waing pai nale tale be di na hatabune habaling di. Ma mu na tule hasur leise ira sana tanuo ta ira turadi. Mu te hatur kawase bia kike ra dades mekira ho iou. Pa mu le kul. Io, mu na hartabar bia bileng, ma pa dale kul ta mu. +Waak mu kapkap ta barbarat tikai ma mu. 10  +Ma waak mu kap tike raat tano numu hinana. Pa mu nale kap ta harkios ta mu be ta pala lamas na kaki mu ura harkios. Ma waak mu kap tike mes na buko bileng. Pa mu nale gil hobi kinong nong i papalim, i tahut be da ter ira linge tana ing i supi.
11 “Be mu na hanawat ta tike taman be taman so, mu na lala ma mu na nanaas ta tike tahut na turadi kaia. Ma mu na kis tikai ma ie tuk ter tano bung ing mu na hana leh baling. 12  +Be ing mu na hana lala tano hala ta ikino turadi, na tahut be mu na sip be a malum na kis tana. 13 Ma be di ta ikino hala, di balaure timaan mu, mu na waak ter no numu sinisip be a malum na kis ter ta di. Iesene be ing pata, mu na lik luban leise no num nianga na haridan be a malum pai nale kis ta di. 14  +Ma be pa dile bala leh mu tike taman, ma pa dile taram bileng ing mu harpir, ing be mu hanana leh talur ikino taman be ikino hala, mu na hatidir leise ter ira pulungar ta ira lapara kaki mu. Mu na gil hobi ura hamanis ta di be di te gil ra sasana ta mu. 15  +Mu hadade timaan! Mu palai ter be God na gil tike tamat na harpadano tane Sodom ma ne Gomora tano pana bung na harkurai nong na hanawat namur. Iesene no harpadano ta ikino taman nong pai nale bala leh mu, na manga tamat ta ira nudur harpadano.
Pa dait nale ngaangel be dait na kap ira ngunngutaan utane Jisas.
(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)
16  +“Mu hadado timaan! Aiou tultule mu hora sipsip ukaia nalamin ta ira tamat na raaia na pep. Io kaie, i tahut be mu na melem hora tarago ma mu na tahut hora bun. 17  +Mu na balaure mu ta ira turadi. Da lamus ter mu ta ira katano ura harkurai ma da hadakdak mu naramon ta ira nudi hala na lotu. 18 Ma da lamus ter mu be mu na tur ra harkurai nalalie ta ira ut na harkurai ma ira king ura utagu. Ing be di gil hobi mu na hinawas palai ta di. Ma mu na hinawas palai ta di bileng, pa dile Iudeia. 19-20  +Ma be da palim kawase mu, waak mu ra nginarau be aso ing mu na tange. Mu na tange iat mon ira so ing i hanawat ta mu ta ikino pana bung, kinong pata be numu kike ra nianga. No Tanuo metuma nalu hono numu Mama, ikinong i iangianga.
21  +“Ira tunana di na bala leise ira tasi di waing da ubu bing di. Ma ira mama ta ira bulu, di na gil bileng hobi ta ira nati di. Ma ira bulu di na manga ul ba ta ira nudi mama ma ira nudi makai waing da ubu bing ira nudi mama ma ira nudi makai. 22 Ira turadi bakut di na malentakuane mu ura utagu, sene be nong i tur dades tuk ra haphapatam, God na halon ie. 23 Ing be di na hagae mu tike taman, mu na hilo ter tike mes na taman. Mu hadado baak! Pa mu nale hana bakut baak ta ira tamtaman tane Israel, ma Nong a Turadi ie te hanawat.
24  +“Tike bulu na harausur paile tamat ta dur ma no nuno tena harausur. Ma no tultule paile tamat tano nuno watong. 25  +I haruat be no bulu na harausur na ngan hoke no nuno tena harausur, ma no tultule hoke no nuno watong. Be di te kilam no watong tano huntunana be aie Belsebul, no sana tanuo, io, ira nuno subulo da manga kilam hagae iat um di.
Waak dait burte ira turadi mon. Dait na burte God.
(Luk 12:2-7)
26  +“Io, waak mu burte di ra turadi, kinong aso ing i kakaser ter na tapales, ma aso ing i mun ter na harapuasa. 27 Ma ing be iou hinawase mu ta tike linge ra kadado, mu na tange ie ra palai. Ma aso ing iou te hamurungo ter mu me, mu na kakongane ra matmataan na haruat. 28  +Waak mu burte dong ing di la ububu bing ira turadi mon, ma pa dile tale ura ububu bing ira tanua mu. Iesene i tahut be mu na burte ne kununuma nalu nong i haruat be na haliare no turadi tikai ma no tanuana naramon tano ula eh. 29 A hansik na barbarat mon i haruat be nu kul ta iruo seek. Iesene paile tale be tikenong na puko napu be ing no numu Mama paile haut. 30 Hokike bileng mu. No numu Mama i manga nunure mu. Ma i palai ter ta mu kinong i nunure bileng ira winawas ta ira pana hi mu ta ira ulu mu. 31  +Io, waak mu burburut, kinong no numu lon i manga tamat ta ira seek.
No num nianga i hamanis no num nurnur.
(Luk 12:8-9)
32 “Nesi tikenong i hinawas palai ra matmataan ta ira turadi be a nuno iou, io, aiou bileng, ni hinawas palai utana ra matmataan tane Mama ruma ra mawe. 33  +Iesene nesi tikenong i harus leise iou ra matmataan ta ira turadi, io, aiou bileng, ni harus leise ie ra matmataan tane Mama ruma ra mawe.
Dait na lik hatamat Jisas ma waak um ira mes na linge.
(Luk 12:51-53; 14:26-27)
34 “Waak mu lik be iou te hanawat be a malum na kis harbasie ta mu. Pata. Aiou paile hanawat hokike. No nugu hinanawat no burwana ura hinarubu. 35  +Aiou te hanawat be
‘no tunana na tur talur no nuno mama,
no hinasik bileng, no nuno makai,
ma no haine na tur talur no enana.
36 Ma no ebar tike turadi na hanawat mon mekaia tano nuno hatatamana iat.’
37 “Be nesi tikenong, no nuno sinisip ta tike mes i tamat ta ing i sip iou, io, paile haruat be na mur iou. Paile tahut be no nuno sinisip utagu i hansik ta ing i sip no nuno mama, no nuno makai, no nuno bulu na tunana, no nuno hinasik, be nesi bileng. Paile haruat ura murmur iou. 38  +Be nesi tikenong paile pusak no nuno kabai ma paile mur iou, paile haruat be ina nugu harwis ie. 39 Nesi tikenong i palim kawase no nuno nilon, na ber tano nuno nilon tutuno. Ma nesi tikenong i bala leise ter no nuno nilon ura utagu, na hatur kawase no nuno nilon tutuno.
Nesi tikenong i bala leh ira tultule tane Jisas na hatur kawase no puspusno no nuno mangason.
(Mak 9:41)
40  +“Nesi i bala leh mu, i bala leh iou. Ma nesi i bala leh iou, i bala leh nong ga tule iou ukira. 41 Nesi i bala leh tike tangetus kinong aie tike tangetus, na hatur kawase ra puspusno no nuno mangason hora tangetus. Ma nesi i bala leh tike ut na takados kinong aie tike ut na takados, na hatur kawase ra puspusno no nuno mangason hora ut na takados. 42 Io, mu hadado baak! Be nesi tikenong i hamamo tike maris ma tike gingop na taho maduhan kinong a nugu bulu na harausur ie, io, no puspusno no nuno mangason pai nale panim leh.”
+ 10:1 Mak 6:7; Luk 9:1 * 10:4 I nanaas be di ga kilam ie hobi kinong aie tikenong ta dong ing di git sipsip be Israel na tur sene sukun Rom waing Rom pai nagele kure di. + 10:6 Jer 50:6 + 10:7 Matiu 3:2; 4:17; Luk 10:9,11 + 10:9 Luk 10:4 + 10:10 Luk 10:7; 1 Korin 9:14 + 10:12 Luk 10:5-6 + 10:14 Luk 10:10-12; Apostolo 13:51 + 10:15 Matiu 11:24; Jut 1:7 + 10:16 Luk 10:3; Rom 16:19 + 10:17 Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15 + 10:19-20 Jon 14:26 + 10:21 Mai 7:6; Matiu 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16 + 10:24 Luk 6:40; Jon 13:16; 15:20 + 10:25 Matiu 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15 + 10:26 Mak 4:22; Luk 8:17 + 10:28 Jemes 4:12 + 10:31 Matiu 6:26 + 10:33 Mak 8:38; Luk 9:26; 2 Timoti 2:12 + 10:35 Mai 7:6 + 10:38 Matiu 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25 + 10:40 Mak 9:37; Luk 10:16; Jon 13:20