11
Jisas ga pirlet Jon no ut na baptais.
(Luk 7:18-35)
Be Jisas gate hapatam ter no nuno hausur ta ira nuno sangahul ma iruo na bulu na harausur, iga hana leh mekaia ura hausur ma harpir ta ira nudi tamtaman.
2-3 Ma ne Jon no ut na baptais ga kis ra hala na harpadano. Ma be iga hadade uta ira pinapalim tane Krais, Jon ga tule a iruo ta ira nuno bulu na harausur iat be dur na tiri Jisas horek: “Augo nong mem la kiskis kawase ie be na hanawat, be mem na kis kawase baak tike mes?”
4-5  +Io, Jisas ga balu dur, “Mur na baling, mur na hinawase ne Jon ing mur hadade ma ing mur nes, be ira pulo di nanaas, ira pengpeng di hanana, dong di sam ra sana minaset ta ira palatamai di, di langalanga, ira talinga ba di hadado, ira minat di lon baling, ma no nianga na harpir utano tahut na hininaawas i hana tupas ira maris. God na idane di ing paile iruo ira nudi lilik utagu.”
Be ira iruo bulu na harausur tane Jon dur ga hanana leh, Jisas ga hinawase no tamat na matanabar utane Jon horek: “Be mu ga hana ukaia hone Jon utuma ra katano bia, mu ga lik be mu na nes ra so? Mu ga nunure be a mangana turadi so ie. Pai lale kikios lilik hora tingari ing ila ioioh hurbit tano dadaip. Ma be mu ga hana ura hadade ie, mu ga nunure ter be pai lale singsige ta bilai na kinasine. Pata. Dong ing di la singsige ira bilai na sigasige ing ira matana i tamat, di la kiskis ta ira hala na watong. 9-10  +Sene be ing mu ga hana ura nesnes ie, mu ga palai be mu na nes tike tangetus. I tutuno. Iesene i tamat bileng ta ira tangetus, kinong aie mon, ing di ga pakat ira nianga tane God utana, i tange horek,
‘Aiou ni tule no nugu ut na kap nianga menalalie tano num hinanawat,
nong na tagure no num ngas.’
11 “Mu hadado baak! Jon no ut na baptais i tamat ta ira turadi bakut ing di ga lon ta ikin ra ula hanuo. Iesene nesi tikenong ta mu i manga hansiksik naramon tano kingdom tane God, i tamat tane Jon. 12  +Tano bung Jon no ut na baptais ga haburuana no nuno harpir tuk ter katiak, no kingdom tane God ite hananawat ma ra tamat na dades. Ma ira ut na baso di res leh ie. 13 Io, ira harkurai tane Moses ma ira nianga ta ira tangetus, di ga hininaawas uta ikino kingdom tuk ter tano pana bung tane Jon. 14  +Ma be ing mu na nurnur ta kike ra hininaawas, io, ina palai ta mu be Jon aie mon ne Elaija nong dait ga kiskis kawase no nuno hinanawat. 15 Be ing u haruat ura hadade kilam kakarek ra nugu nianga, nu taram ie.
16 “Be aiou ni ianga harharuat uta ira turadi katiak, iou ni tange hohaam? Io, ni hinawase mu. Di hoke ira not no bulu ing di sip be ira mes na mur di. Di kis hulungan tike katano ma di hartato harbasie ta di horek,
17 ‘Mem paser no kudu iesene pa mu le mangata;
Mem inge marmaris iesene pa mu le suah.’
18 Hokike iat mon pa di gale laro bileng tane Jon. Be Jon ga hanawat, iga hahal ma pai gale mame ta wain. Kaie, di gom tange hagae ie be, ‘A sana tanuo i sasoh tana.’ 19  +Ma be Nong a Turadi ie ga hanawat, iga iaiaan ma iga mama wain. Ma di ga tange utana be, ‘A tabi tingana ma a ut na minamo ie. Ma a hinsaana di ra ut na kap takis ma ira mes na sakalepwana.” Io, Jisas ga tange baling be, “Di tange hobi iesene aiou tange be ira tintalen ta ira ut na minminanes di na hamanis be no minanes tane God i takados.”
Jisas ga tibe hapenpen di ing pa di gale lilik pukus.
(Luk 10:13-15)
20 Ma ne Jisas ga tibe hapenpen ira tamtaman ing igate gil ira haleng na dades na gingilaan na kinarup kaia ho di, kinong pa di gale lilik pukus. 21  +Iga tange horek: “Maris ta mu me Korasin, na kabit mu! Maris bileng ta mu me Betsaida, na kabit mu! Be di gor gil ira dades na gingilaan na kinarup kaia Tair ma ne Saidon, hoke iou te gil ta mur ira iruo taman, io, dur gorte lilik pukus. Dur gorte bul haiane ira bilingana put na mol ma dur gorte mormor ma ra tahuna eh ura hamanis be dur te lilik pukus. Iesene pa dur gale gil hobi! 22 Mu hadado baak! God na gil tike tamat na harkurai tane Tair ma ne Saidon tano pana bung na harkurai nong na hanawat namur. Iesene na gil tike tamat na harkurai sakit ta mur Korasin ma ne Betsaida. 23  +Ma mu me Kapeneam, waak mu let ira hinsa mu utuma ra mawe! Mu na hanasur utusu napu ra katano ta ira minat! Be dage gil ira dades na gingilaan na kinarup kaia Sodom hoke iou te gil ta mu, io, igor kis ter iat tuk ter katiak. 24  +Mu hadado baak! God na gil tike tamat na harkurai tane Sodom tano pana bung na harkurai nong na hanawat namur. Iesene na gil tike tamat na harkurai sakit ta mu me Kapeneam.”
Dong ing di hamaan ra tirih di na kap ra sinangeh.
(Luk 10:21-22)
25  +Taitus ikino pana bung Jisas ga tange be, “Aiou pirlet ugo Mama, a Watong tuma ra mawe ma kira bileng napu, kinong u ga sie kakarek ra linge ta dong ira ut na minminanes ma u ga hapuasne ta di ing pa dile minanes. 26 Maso, Mama! U ga gil hobi kinong u laro be na ngan hobi.
27  +“Mama gate ter leise bakut ira linge tagu. Pata ta nong paile nunure no Natine. No nuno Mama sene mon. Ma pata ta nong paile nunure no nuno Mama, no Natine sene mon, ma di bileng ing no Natine i ura hapuasne ie ta di. 28  +Mu bakut ing i ubal mu ira tirih na kinakap, mu hilo ukira ho iou, ma ni hasangeh mu. 29 Mu na kap leh no nugu kiip ma mu nage kap hausur tagu, kinong iou tike matien na turadi ma iou hanapu bileng iou. Ma mu na hatur kawase ra sinangeh ta ira numu kudulena nilon. 30  +I tahut be mu na gil hobi kinong no nugu kiip i malus ma no nugu kinakap paile tirih.”
+ 11:4-5 Ais 35:5-6; 61:1 + 11:9-10 Mal 3:1; Luk 1:76 + 11:12 Luk 16:16 + 11:14 Mal 4:5; Matiu 17:10-13; Mak 9:11-13 + 11:19 Matiu 9:14 + 11:21 Ais 23; Ese 26—28; Jol 3:4-8; Am 1:9-10; Sek 9:2-4 + 11:23 Ais 14:13-15; Stt 19:24-28 + 11:24 Matiu 10:15; Luk 10:12 + 11:25 1 Korin 1:26-29 + 11:27 Matiu 28:18; Jon 3:35; 17:2; Pilipai 2:9; Jon 1:18; 10:15 + 11:28 Jer 31:25 + 11:30 1 Jon 5:3