2
Ira sana tena harausur harabota, di na manga hiruo.
+Iesene a mon bileng ira tangetus harakale nalamin ta ira matanabar menalalie hoke ira tena harausur harabota di na hanawat nalamin ta mu. Di na bul halala kumaan ira harausur harakale na haragawai. Ma pa di nale gil ikinong sene mon. Di na harus ise bileng no Tamat na Watong nong ga kul halangalanga di. Kaie, di pit leh no ngas be di na hiruo tana. Ma ra haleng di na mur ira nudi tintalen na hilawa ma ira nudi mes na sana tintalen bileng. Ma ira tena harausur harabota, di no burwana be ari di na tange hagae no Ngas tutuno. Di kalak barbarat, kaie di nage gil hagae mu ma ira nudi humangana pir harabota. No nudi harpadano i taguro ter ma Nong na hagae di paile kubabo.
+God pai gale hook leh ira angelo ing di ga gil ra sasana. Pata. Iga tule leise di ukaia ra katano na harpadano, igom bul di ta ira lulur na kadado tuk ter be di na tur ra harkurai. +Ma pai gale hook bileng ira matanabar menalalie sakit. Iesene iga halon Noa nong ga harpir ta ira tintalen takados. Iga halon ie tikai ma ira liman ma iruo na mes ta ikino pana bung ing iga hatawat no tahit ter ta ira matanabar tano ula hanuo ing di ga tur talur ie. +Ma iga kure hagae ira iruo tamat na taman, Sodom ma Gomora. Iga tun hadodo leise dur, kaie igom hakatom ira matanabar hobi ing di tur talur ie. +Ma iga halangalanga leise ne Lot, no ut na takados, ing ira ut na takmaluk di ga hatirih no nuno nilon ma ira nudi bilingana tintalen. Ikino ut na takados ga lon nalamin ta di, ma ira kaba bungbung bakut iga nes ma iga hadade ira nudi takmaluk na tintalen, kaie igom manga tirih no tingana. Ing be God ga gil hokakarek i nunure bileng ura halangalanga leise dong ing di murmur ie sukun ira harwalar. Ma i nunure bileng ura balbalaure bat ter ira ut na sasana naramon ta ira harpadano tuk ter tano bung na harkurai. 10  +Ma tutuno sakit be ina gil hobi ta ira ut na ul ba ing di manga hilo mur ira nudi bilingana sana sinisip ta ira palatamai di.
Karek ra tena harausur harabota di manga sa butbut. Pa dile ramramin be di na tange hagae ira mangana tanuo. 11  +Iesene ira angelo iat ing di manga tamat ta di, pa dile tung kike ra mes ma ra dades na sana nianga kaia ra matmataan tano Watong. 12  +Iesene kakarek ra mangana turadi di haruat ma ira wawaguei ing pata nudi ta lilik. Di hoke ra ba na raaia ing di lon mon waing dait nage hakuni leh ura ububu bing. Di ter ra nianga na haragawai uta ira linge ing pa dile nunure ter. Hoke ira raaia di la hiriruo, di bileng di na hiruo. 13 Di te ubal ira turadi, kaie di na kap no nudi kunkulaan na harubaal. Di kap ra gungunuama hokakarek, be di na ter bakut ira nudi kudulena nilon ter ta ira nudi haleng na mangana sana sinisip ing be i kasasa baak. Di ira bilingana turadi ma di gil hamalahuan mu ing di ian tikai ma mu ma ing di laro ma ira nudi tintalen na hakale lamus ri. 14 Di manga nes kalak haitne ira haine gar na mes be di na noh tikai me, ma pa di lale sasangeh tano gilgil no sasana. Di hakale hagae leh ira galogalo na turadi. Di manga keskes tano kalak barbarat ma no nudi ngas i hana ter kaia tano hiniruo. 15  +Di te tamapas sukun no takados na ngas ma di te hana rara tapa. Di te mur no ngas tane Balaam no natine Beor nong ga kalak no kunkulaan tano sana tintalen. 16  +Iesene tike donki ga bor ie ta ira nuno sana tintalen. No ba na donki ga ianga ma ra ingana turadi ma iga tur bat no ba na lilik tano tangetus.
17  +Kakarek ra turadi di hoke tike matana taho, pata ta taho tana. Di haruat ma ra bahuto bileng ing a dadaip na puh ise. God te tagure ter no nudi kinkinis kaia ra tamat na kadado sakit. 18 Hoke iou te tange ter hobi, di sa butbut bia. Ma di bul hawat ira sinisip na hilawa ma ira mes na sana sinisip. Di gil hobi ura haabota lamus ira turadi ing di te haburuana leh mon ura hinilo sukun dong ing di mur no ngas na sasana. 19 Di kukubus ter ta ira matanabar be di ira matanabar di na tale ura langalanga sukun ra harkurai. Iesene di ira tena harausur harabota iat di kis ra hena ira mapus na tintalen. I palai be i tutuno ikinong kinong ing tikenong i kis ra hena no dades ta tike linge, ina tartaram um ie. 20  +I nanaas be di ga nunure ter no nudait Watong Jisas Krais, no nudait ut na Haralon, kaie di ga haruat ura hinilo sukun ira bilingana tintalen tano ula hanuo. Iesene ing be di ga ngan hobi, ma namur um kike ra tintalen i hiis kawase habaling di ma di kis ra hena no nuno dades, io, i manga sana sakit ta di. Nalalie, ing pa di gale nunure baak ie, di gor hiruo. Namur um, ing di te nunure ter ie ma sene ira sasana i hiis kawase habaling di, io, di na hiruo saasa. 21  +Ing be pa di gorle nunure no ngas na tintalen takados, pa di gorle manga hiruo. Iesene di na manga hiruo saasa kinong di ga nunure ter ie ma di ga tamapas leh sukun no halhaaliena hartule ing di ga ter ta di. 22  +Ikin ra nianga harharuat i tutuno uta di. I tange horek, be “No pep i tapukus baling tupas no marmariana.” Ma i tange bileng be, “No bore nong ite susu ter tano taho, na tapukus inage paipai baling.”
+ 2:1 Matiu 24:11; Jut 4 + 2:4 Jut 6 + 2:5 Stt 6—8; 2 Pita 3:6 + 2:6 Stt 19:24; Jut 7 + 2:7 Stt 19:1-16 + 2:10 Jut 7-8,16 + 2:11 Jut 9 + 2:12 Jut 10 + 2:15 Nam 22:7; Jut 11; Ninanaas 2:14 + 2:16 Nam 22:28-35 + 2:17 Jut 12-13 + 2:20 Matiu 12:45 + 2:21 Luk 12:47-48 + 2:22 Snd 26:11