3
Tutuno sakit no Watong na tapukus hoke iga kukubus ter.
Ira nugu bilai na harwis, ikin no nugu airuo na pakpakat ukaia ho mu. Ma iou te pakat dur bakut be ni halilik mu, inage hatatik leh ira numu lilik be mu na lilik ta ira bilbilai. +Iou sip be mu na lik leh ira nianga ta ira halhaaliena tangetus menalalie ma no hartule tano nudait Watong, no ut na Haralon, ikino hartule nong ira apostolo di ga hinawase mu ine.
+Ma no tamat na linge iou sip be mu na palai tana ma aie horek. Tano haphapatam ta ira pana bung ira ut na hasakit di na hanawat ma di na mur ira nudi sana sinisip. +Di na tange be, “Iga kukubus be na hanawat, naka? Ma i ham um? Ira nudait mama di te mat ma sene ira linge bakut i ngan ter iat mon hoke no hatahun tano ula hanuo tuk ter katiak.” +Iesene ing di tange hobi di malentakuane be di na lik leh ing God ga gil. Menalalie sakit iga hakisi no mawe ma no ula hanuo ma no nuno nianga. Iga kap no taho ma iga hakisi no ula hanuo ma ie. +Ma iga papalim ma no taho bileng ing iga ter no tahit ura haliare no ula hanuo ta ikino pana bung. Ma ite bul hasisingen no mawe ma no ula hanuo ma ikino nuno nianga iat mon ta ikin ra pana bung be dur na kis taguro ter utano bung na harkurai ing ira turadi ing di tur talur God di na hiruo.
+Ira nugu bilai na harwis, waak mu lik luban ikin ra linge, be tano ninaas tano Watong tike bung i haruat ma tike arip na tinohon ma be tike arip na tinohon i haruat ma tike bung mon. +Ari di lik be no Watong la halis ura hatutuno ira nuno kunubus. Iesene be pata. Ila bala malum ter uta mu kinong paile sip be tikenong na hiruo. I sip be ira turadi bakut di na lilik pukus.
10  +Iesene no bung tano Watong na hanawat um hoke tike ut na kukuman. No mawe na buner leh ma ra tamat na wawaang. A dades na mamahien na haliare ira tiding tuma nalu. Ma no ula hanuo ma ira linge bakut tana na pataam harsakit. 11 Ing be God na haliare kakarek ra linge bakut hobi, mu na tatalen um hohaam ira turadi? I tahut be mu na gamgamatien talur ira sana ma mu na lon mur God. 12 I tahut be mu na lon hobi ing mu kis kawase no bung tane God ma mu haiane no nuno hinanawat. Ing ikino bung na hanawat, a mon eh na hagae no mawe ma a tamat na mamahien na rang hapolo ira tiding. 13  +Iesene dait kis kawase ira linge iga kukubus ter urie ma horek, a sigar mawe ma a sigar ula hanuo, ma a tintalen takados na kis um kaia.
14 Io kaie, ira nugu bilai na harwis, i tahut be mu na manga ngaangel be God pai nale nes leh ta sasana be bilinge ta mu, iesene be mu na kis ma ra malum tikai ma ie. 15  +Mu na nes kilam no bala malum tano Watong aie no ngas na haralon. No nudait bilai na harwis Pol ga tange bileng hobi ing iga pakpakat ukaia ho mu haruat ma no nuno minminanes nong God ga tabar ie me. 16 Iga tange bileng hobi ta ira nuno pakpakat bakut ing iga iangianga uta kakarek ra linge. Ma ari linge ta ira nuno pakpakat i dades be da palai ine. Ma ira galogalo na turadi ing pata ta minminanes ta di, di halilie hagae ira nuno nianga hoke di la gilgil bileng ta ira mes na nianga tane God di ga pakat. Ma be di gil hobi di tagure no nudi ngas ter tano nudi hiniruo.
17  +Io kaie, ira nugu bilai na harwis, i tahut be mu na harbalaurai timaan kinong mu te huna nunure ter kakarek ra linge. Mu na harbalaurai timaan be ira ut na ul ba di nahula lamus harara mu ma mu na puko talur no numu tuntunur dades. 18 Iesene i tahut be mu na tahuat tano harmarsai tano nudait Watong Jisas Krais, no nudait ut na Haralon, ma be mu na hana hakakari tano numu minminanes utana. Da pirlet ie kakarek ma hathatikai. Tutuno sakit.
+ 3:2 Jut 17 + 3:3 1 Timoti 4:1; Jut 18 + 3:4 Matiu 24:48 + 3:5 Stt 1:6-9 + 3:6 Stt 7:11; 2 Pita 2:5 + 3:8 Sam 90:4 + 3:9 Hab 2:3; 1 Timoti 2:4 + 3:10 Luk 12:39; 1 Tesolonaika 5:2; Matiu 24:29,35 + 3:13 Ais 65:17; 66:22; Ninanaas 21:1,27 + 3:15 Rom 2:4 + 3:17 Mak 13:33; 1 Korin 10:12