12
I tahut be dait na mur ira bilai na tintalen kinong God te marse dait.
+Io kaie um, bar hinsaagu tane Krais, iou ura haragat mu ing dait te nes no harmarsai tane God hobi. Iou haragat mu be mu na ter habaling mu ter tana hoke tike hartabar ura nuno tus, a lilona ie tutuno, a gamgamatienwana ie, ma a mangana hartabar i halaro ne God. Io, mu na lotu tupas ie hobi kinong mu te palai ta ira linge ing God te gil tupas mu. Waak mu haut leh habaling ikin ra mangana ula hanuo be na gil mu be mu na lon haruat ta ira nuno gingilaan. Iesene mu na hasigarna ira numu mangana lilik, waing ira numu nilon nage kikios hanana. Ing be mu na gil hobi mu na walar ma mu na nes kilam ira gingilaan ing i haruat tano sinisip tane God ma i horek: ira bilai na gingilaan, ira tintalen i takados harsakit, ma ira tintalen i halaro ie.
+Hokakarek, haruat ma no nugu pinapalim ing God ga tabar iou ma ie mekaia tano nuno harmarsai, iou tange ta mu tiketike be waak mu lik hatamat mu. Mu na lilik uta mu haruat ta ing i takados ta mu. Mu na nes kilam habaling mu ma ra palpalai na lilik. Mu na nes no numu nurnur nong God te tabar mu bakut tiketike ma ie hoke tike punpuo ura hapupuo habaling mu tana. +Ma hokakarek, dait nes be a haleng na katano ta ira palatamai dait. Ma kike ra katano bakut paile gil tike kapawena pinapalim sene mon. Ma i hobi bileng ta dait naramon tane Krais. Dait ira haleng dait naramon tano kapawena palatamaine. Ma dait bakut ira katano, dait harpatep harbasie ta dait. +Ma dait bakut, i mes harbasie ira nudait hartabar haruat ta ing God te palau dait ma no nuno harmarsai. Io kaie, ing be tikenong te kap no hartabar na nianga na tangetus, i tahut be na papalim ma ie haruat tutuno iat ma no nuno nurnur. Ing be a nuno no hartabar na harharahut, i tahut be na ter ra harharahut. Ing be a nuno no hartabar na tena harausur, i tahut be na hausur. Ing be a nuno no hartabar na harbalaraan, i tahut be na habalaraan ira turadi. Ing be a nuno no hartabar ura banbanot sunupi, i tahut be na manga langalanga ura hartabar. Ing be a nuno no hartabar ura lilie ira turadi, i tahut be na ter ra tamat na baso ura lilie di hobi. Ing be a nuno no hartabar na ter harmarsai, i tahut be na gil hobi ma ra gungunuama.
I tahut be ira numu harmarsai tupas ira mes, na tutuno na harmarsai. Mu na manga malentakuane ira sana ma mu na palim dit ira tahut. 10  +Mu na sip harbasiane mu hoke be mu tike hatatamana mon. I tahut be tikenong na lik hatamat no mes be i tamat tana. 11 Waak mu bul hanapu no mamahien ura gilgil ira tahut. Mu na haut leh no Halhaaliena Tanuo be na haiaan mu. Mu na papalim tupas no Watong ma mu na taram timaan ie. 12  +Mu te nanahe ma ra nurnur ta ira haridan ing na hana tupas mu, kaie i tahut be mu na laro. Mu na tur dades ra hena ira tirih. Waak be mu liklik luban ura sinsaring hait. 13  +Mu na banot ira sunupi ta ira matanabar tus tane God. Mu na dades ura balbala leh ira wasire ta ira numu hala.
14  +Mu na saring God be na haidane dong ing di haragawai ta mu. A tutuno, mu na sasaring be na haidane di ma pata be na hagae di. 15 Ing be tikenong i laro, mu na laro tikai ma ie. Ing be tikenong i suah ma ra tapunuk, mu na suah tikai ma ie hobi bileng. 16  +Mu na mur tike lilik mon uta ira turadi nalamin ta mu. Waak mu nes hanapu ira mes, iesene mu na kanan ura tiktikai ma ira maris. Waak mu lik hatamat habaling mu.
17  +Ing be tikenong te gil ta sasana tam, waak u balu pukus ie ma ra sana. Mu na harbalaurai timaan be mu nage gil ira linge ing ira turadi bakut di na nes kilam be i takados. 18 Mu na manga walwalar timaan be mu na lon ma ra malum tikai ma ira turadi bakut, ing be i tale mu, haruat ma no mangana kinkinis mu te hatur kawase ie. 19  +Bar harwis, waak mu balu pukus ira turadi uta ira nudi sasana ter ta mu. Iesene mu na ter mahuo tane God be no nuno ngalngaluan na papalim tana. Mu na gil hobi haruat ma ing di ga pakat be no Watong ga tange horek: “Aiou nong iou ni balu pukus ira matanabar uta ira nudi sasana. Iou ni hapadano di haruat ma ira nudi gingilaan.” 20  +Ma di ga pakat bileng ie be,
“Ing be no turadi nong i malentakuane ugo i taburungan, io, tabar ie.
Ing be i sip maru, io, hamamo ie.
Ma be nu gil hobi, na malahuan baling iat tano nuno tintalen.”
21 Waak u bala leh no sasana be na hagae ugo. Iesene mu na paas hasur no sasana ma ira numu bilai na tintalen.
+ 12:1 Rom 6:11,13; 1 Pita 2:5 + 12:3 1 Korin 12:11; Epesas 4:7 + 12:4 1 Korin 12:12,27 + 12:6 1 Korin 12:4-11; 1 Pita 4:10-11 + 12:10 1 Pita 1:22 + 12:12 1 Tesolonaika 5:16-18 + 12:13 Hibru 13:2 + 12:14 Matiu 5:44; 1 Korin 4:12 + 12:16 Snd 3:7 + 12:17 1 Tesolonaika 5:15 + 12:19 Lo 32:35; Matiu 5:39 + 12:20 Snd 25:21-22; Matiu 5:44