11
A bar nong baak ira Israel di nurnur kinong God te gilamis di tano nuno harmarsai.
+Io kaie um, iou tiri be, hohaam, i nanaas be God ga malok ise ira nuno matanabar? Pata tutuno iat! Iou iat, iou tike Israel. Iou tike bulumenamur tane Abraham ma iou tano huntunana tane Beniamin. 2-3  +God pai gale malok leise ira nuno matanabar ing igate huna bul no nuno lilik uta di ura nunure um di. Hohaam, pa mu le nunure ikino katano utane Elaija naramon ta ira Halhaaliena Pakpakat? Iga bala ngungut ter ta ira Israel, kaie igom tange tane God be, “No Watong, di te ubu bing ira num tangetus ma di te dure hasur bileng ira num hator na hartabar. Iou sene um tikenong karek ma di sisilih tagu kakarek be di na ubu bing iou bileng.” +Io, ma no Watong ga balu ie hohaam? Iga tange be, “Aiou te bul leise ter ura nugu a liman ma iruo na arip na turadi ing pa dile saga bukunkek ter tane Baal no sana tanuo.” I hobi bileng katiak. A bar nong i kis sene mon baak haruat ma ing God te gilamis di ma no nuno harmarsai. +Ma be ite gilamis di hobi tano nuno harmarsai nong ite tabar bia di ma ie, io, i palai be no nuno hargigilamis paile tahuat leh ta ira nudi gingilaan. Ma sene ing be igorte gilamis di ta ira nudi gingilaan, io, no nuno harmarsai pai gorle ngan be a hartabar bia ie.
Io kaie, i palai be ikino mangana kinkinis ing Israel ga manga sisilih pane ie, pa di gale hatur kawase ie. Iesene di ing God ga gilamis di, di ga kap leh ie. Ma di ira mes na Israel, God ga hadades ira tinga di kaie pai gomle tale be di na kap leh ie. +I hoke be no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“God ga hababa ira nudi lilik.
Iga harawarawa ira mata di be pa di nale nesnes kilam.
Ma hobi bileng ta ira talinga di be pa di nale hadade kilam.
Ma ite gil hobi ta di tuk ter ta ikin iat ra bung.”
+Ma ne Dawit i tange be,
“Ira linge gor halaro di hoke ira nian tano ula hator i halaro tikenong, io, iou sasaring be nu papalim ma kike ra linge ura hakuni balik di ma ura lulut leh di.
Iou sasaring be kike ra linge na gungunuama na hapuko di ma be nu papalim ma kike ra linge ura balbalu pukus di.
10 Iou sasaring be ira mata di na kadado waing pa di nagele nanaas palai.
Ma iou sasaring bileng be di na rurungo hathatikai.”
Di ing pa dile Israel di te kap no mahuo ta ira Israel tano haralon tane God.
11  +Io kaie um, iou tiri be, hohaam, ira Israel di ga manga puko saasa? Pata tutuno iat! Di ga gil sasana, ma ikinong no burwana be no haralon balik gom hana ter ta di ing pa dile Israel. Ma ite hana ter hobi waing ira Israel di nage nes kalak no kinkinis ta di ira mes. 12 Iesene ing be no nudi sasana i hatawat ra tamat na haridan ter tano ula hanuo ma be no nudi punuko i hatawat ra tamat na haridan ter ta di ing pa dile Israel, io, a tamat na haridan sakit bileng na hanawat ing di ira Israel di na lala bakut ter tano nudi bilai na kinkinis tus.
13-14 Ing iou iangianga bileng hobi iou iangianga ta mu iat, mu ing pa mu le Israel. I palai be iou tike apostolo ta mu ing pa mu le Israel. Ma ikinong no burwana be iou hatamat no nugu pinapalim kinong iou sip be nige silihe tike mangana ngas be nige hamangaah di ura nesnes kalak no numu mangana kinkinis hobi, kaie nige halon tari ta di. 15 Ma ing God ga malok ise di, ikin i hatawat no haramaraam ma ne God tikai ma ira haleng ta di tano ula hanuo. Be ikin i tutuno hobi, io, a mangana linge so na hanawat ing God na bala leh di? Na ngan hoke be ira minat di na kap no nilon!
16 Io, ma be ing nu ter no luaina subana beret tane God, io, a nuno bileng no kudulena hunghung bakut. Hobi bileng, be ing nu ter no bolno tike dahe tane God, a nuno bileng ira singarna bakut. 17  +Ma ite ngan ta mu hoke di la gilgil ira ina olip. Di te waret leise ari singarna ma di te hapatep mu ter balik tano ina olip tuno tikai ma di ira mes na singarna ing di tur baak tana. A tutuno be mu tano mangana ina olip pa di gale so ie, iesene di te hapatep ter iat mu hobi. Ma kakarek um mu lon ter tano tirine no ina dahe ing i hanawat mekaia tano bilai na bolno. 18 Io kaie, waak u nes hanapu di ira singarna ing di te waret leise. Be u lilik hobi, nu lilik timaan kakarek, pata be augo u hakasong no bolno, iesene no bolno i hakasong ugo. 19 Ing be ite ngan hobi ta mu, tikenong ta mu na tange be, “Di te waret leise kike ra singarna waing dage hapatep leh iou.” 20 Ikinong i tutuno. Iesene di te waret ise di kinong pa di gale nurnur. Hobi bileng, no numu nurnur aie nong i hatur mu. Io kaie, waak mu hatamat habaling mu, iesene mu na burburut. 21 Kinong urah, ing be God pai gale hook ira singarna no olip tutuno, pai nale hook bileng mu ira mes.
22  +Io kaie um, mu na lilik timaan be God i gil ra but na tahtahut ma i ter ra dades na harpadano bileng. Iga manga hapadano dong ing di ga puko iesene ite gil ra but na tahtahut ter ta mu. Iesene na ngan sene mon hobi ta mu ing be mu la kiskis ter naramon ta ikino nuno harmarsai. Ma ing be pa mu nale gilgil hobi, mu bileng, nahula waret leise mu. 23 Ma di bileng, ing be pa di lale murmur no tintalen na tabuna nurnur, io, God na hapatep habaling di kinong i tale iat be na hapatep habaling leh di. 24 Ma i palai be ikinong i tutuno kinong di te waret ise ugo tano num ina olip tus nong pa di gale so ie. Ma di ga hapatep ugo ukaia ter tano ina olip ing di ga so ie nong paile num tus ie. Ma i dades be tikenong na gil hobi. Io kaie, na manga malus be da hapatep habaling leh ira singarna tutuno ukaia tano nudi ina dahe tus!
God na halon no huntunana tane Israel.
25 Bar hinsaagu tane Krais, iou malok be mu na lik hatamat mu, kaie iou sip be ni hapalaine mu uta ikin ra linge nong ga susuhai ter nalalie ma ne God te hapuasne um, ma i horek, be ta ri haleng sakit ta ira Israel, God te hadades ira tinga di kaie pa di gomle nurnur, ma sene pata be di bakut. Ma ina ngan hobi ter ta di tuk ter be no kudulena winawas bakut ta di ing pa dile Israel na lala um. 26  +Io kaie, hokakarek God na halon no huntunana tane Israel. I hoke be no nianga tane God di ga pakat ie i tange be,
“No Ut na Haralon na hanawat metuma Saion,
ma ina kap leise no tintalen na tutur talur God sukun no huntunana tane Iakop.
27  +Ma no nugu kunubus tikai ma di i horek:
ta ikino pana bung iou ni kap leise ira nudi sana tintalen.”
28 Ing be da nes no hinana tano tahut na hininaawas, da nes kilam be di ira Israel di te kap no kinkinis na malentak talur God ura hatahutne mu. Iesene be da nes no hargigilamis tane God, da nes kilam be God i manga sip di kinong di te tahuat leh ta kike ra tamat na hintubu di. 29 Ma ikin i palai kinong God pai nale kap pukus ira nuno hartabar, ma di ing i tato leh di, pai nale harus leise habaling di. 30 Hokakarek, mu bileng, tike pana bung, mu ga tabuna taram nianga tane God. Iesene kakarek um mu te hatur kawase no harmarsai kinong di ga tabuna taram nianga. 31 Hobi bileng ta di, kakarek di te hanawat tabuna taram nianga waing di bileng di nage hatur kawase no harmarsai, ikinong ra harmarsai ing na hana ter ta di kakarek kinong God te marse mu. 32 Hokakarek, God te hiis ter ira turadi bakut uta ira nudi tintalen na tabuna taram nianga, waing inage marse um di bakut.
No lilik ma no tintalen tane God i manga tamat sakit.
33  +Ai! I tamat sakit ira bilai na linge tane God!
I manga kikil no nuno minanes ma i manga melem sakit ura gilgil no nuno pinapalim!
Pata tikenong i tale be na palai be God i bul no nuno lilik hobi urah!
Paile tale be tikenong na silihe ira nuno ngas!
34  +Nesi um tikenong te nunure ter no lilik tano Watong?
Ma i tale be tikenong na ter ra nianga na harharahut tana? Pata.
35  +Nesi um te bul ter ra ngasa tane God be God nage balu pukus ie?
36  +Pata tikenong paile gil hobi tana kinong ira linge bakut ga tahuat leh tana ma aie nong i hatur hadades ira linge bakut ma aie no haphapatam ta ira linge bakut.
Da pirlet ie hathatikai. Amen.
+ 11:1 1Sml 12:22; Sam 94:14; Pilipai 3:5 + 11:2-3 2Kng 19:10,14 + 11:4 1Kng 19:18 + 11:6 Galesia 3:18 + 11:8 Lo 29:4; Ais 29:10 + 11:9 Sam 69:22-23 + 11:11 Apostolo 13:46 + 11:17 Epesas 2:11-19 + 11:22 Jon 15:2,4 + 11:26 Ais 59:20-21 + 11:27 Jer 31:33-34 + 11:33 Ais 55:8-9 + 11:34 Ais 40:13; 1 Korin 2:16 + 11:35 Jop 41:11 + 11:36 1 Korin 8:6